Р Е Ш Е Н И Е

 № 411/ 04.07.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на двадесети юни                         две хиляди и седемнадесета                               година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                           

Секретаря Елена Стефанова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№657 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл.128, т.2 от КТ – за заплащане на дължимо трудово възнаграждение. Твърди се, че ищецът работил при ответното дружество по трудов договор от 30.09.2013г. на длъжност Шофьор Автогудронатор. Месечното възнаграждение било в размер на 575 лева, като с допълнително споразумение от 01.04.2014г. било запазено. На 15.01.2015г. било прекратено трудовото правоотношение на основание чл.327, т.2 от КТ. За периода от началото на трудовото отношение не били изплатени възнаграждения за юли 2014г. – септември 2014, ноември 2014г. – януари 2015г., вкл., възлизащо на общ размер от 2037,52 лева. Иска ответникът да бъде осъден да заплати 2037,52 лева, представляващи трудово възнаграждение за периода от 01.07.2014г. до 15.01.2015г. – след допуснато изменение на иска относно претендирания период, ведно със законната лихва за забава върху главницата, както и направените по делото разноски.

            Ответникът не взема становище в срока по чл.131 от ГПК. Не се явява в с.з., не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            При така установеното и като има предвид, че ищецът прави искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът направи следните правни изводи:

            При наличие съответните вече посочени предпоставки – ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, както и в другото проведено заседание, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие, както и при наличие на направеното от ищеца искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът не  мотивира решението си по същество.

Налице са предпоставките по чл.239, ал.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з., както и искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

            Ответникът следва да понесе тежестта на разноските в настоящото производство.

            Поради изложеното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

            ОСЪЖДА АД «АБ» - гр.Хасково, бул.Съединение 38, ЕИК 8360145015, да заплати на В.И.В., ЕГН **********, сумата 2037,52 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.07.2014г. до 15.01.2015г., ведно с лихва за забава върху главницата, считано от предявяване на иска – 20.03.2017г., до окончателно изплащане.

            ОСЪЖДА АД «АБ» - гр.Хасково, бул.Съединение 38, ЕИК 8360145015, да заплати в полза на Държавата по бюджетна сметка на ХРС дължимата д.т. в настоящото производство в размер на 50 лева д.т., както и на  В.И.В., ЕГН **********, направените по делото разноски за адв.възнаграждение – 500 лева.

Решението не подлежи на обжалване.          

 

 

 

            Съдия:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.