Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 436                                                      11.07.2017г.                                        гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Хасковския  районен  съд                                                      гражданска колегия 

На четиринадесети юни                                    двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                    Районен съдия: Васил Панайотов                                                           

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 530 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Н.В.Д. е предявила против Т.М.Х. иск с правно основание чл.108 от ЗС.

Ищецът твърди, че с ответника са съсобственици на имот с идентификатор № 77195,728,117,1,128 по КК на гр. Хасково, като имота закупили по време на брака си през 2000г. С решение от 23.10.2009г. по гр.д. 593/2008г. на ВКС ползването на имота било предоставено на ответника, тъй като на него били предоставени родителските права на детето. Последното навършило пълнолетие през 2011г. След този период ответникът продължил да ползва имота. През 2011г. ответникът завел иск за делба на имота, което било прекратено. В него той твърдял, че страните са съсобственици по ½ идеална част. На 12.04.2016г. ответникът се снабдил с НА за собственост на имота по давностно владение. Оспорва наличието на предпоставки за придобиване на имота по давност. Моли да се признае за установено по отношение на ответника, че е собственик на ½ ид.ч. от имота, да се осъди ответника да й предаде владението и да се отмени издадения нотариален акт – иск с правно основание чл. 108 от ЗС. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа иска и моли да се уважи. Моли за разноски. В писмена защита излага доводи.

Ответникът оспорва иска. Не оспорва, че страните са закупили имота по време на брака, който бил прекратен. Посочва, че от 10 години осъществявал владението на имота, тъй като му бил предоставен за ползване през 2006г. Владял имота спокойно, необезпокоявано, явно и непрекъснато повече от десет години. Извършил множество подобрения в имота – смяна на покрив, дограма. Моли да се отхвърли иска, тъй като бил придобил собствеността. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържа иска и моли да се уважи. Моли за разноски. В писмена защита излага доводи.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност във връзка с доводите на страните,  констатира следното от фактическа и правна страна:

Искът е допустим. Разгледан по същество е основателен.

При иска с правно основание чл. 108 от ЗС ищците следва да докажат на първо место правото си на собственост по отношение на процесния имот и обстоятелството, че ответниците го владеят без правно основание. Доказването следва да е пълно и главно.

Не се оспорва между страните, че с НА № 102, том 5, рег. № 6023, дело № 1009/2000г. страните по делото са закупили по време на брака си процесния имот с идентификатор № 77195,728,117,1,128 по КК на гр. Хасково.

С решение № 784 от 23.10.2009г. по гр.д. 593/2008г. на 3 г.о. на ВКС е прекратен брака между страните, като ползването на имота е предоставено на ответника, тъй като на него са предоставени родителските права на детето.

През 2011г. ответникът е подал ИМ срещу ищеца за делба на имота, по която е образувано гр.д. 4391/2011г. на ХРС. В него той е искал делба на имота при квоти по ½ ид.ч. за всяка страна, тъй като е придобито по време на брака.

По делото бяха разпитани и св. М.К.Петева и Е.К.Вели, които посочват, че след развода между страните само ответникът е живял и ползвал имота.

С НА № 136, том 1, рег. № 2240, дело № 124 от 12.04.2016г. на нотариус 079 В.Сиртова ответникът е признат за собственик на имота въз основа на давностно владение. 

 

С оглед на изложената по – горе фактическа обстановка, съдът намира, че е налице първата предпоставка на иска по чл. 108 от ЗС. Ищецът се легитимира като собственик на ½ ид.ч. от имота въз основа на договор за продажба, обективиран в НА № 102, том 5, рег. № 6023, дело № 1009/2000г., с който страните по делото са закупили по време на брака си процесният имот. След прекратяване на брака с решение № 784 от 23.10.2009г. по гр.д. 593/2008г. на 3 г.о. на ВКС, е прекратена съпружеската общност, като всеки е придобил по ½ ид.ч. от имота. С посоченото решение ползването на имота е предоставено на ответника, но той не е станал владелец на ид.ч. на другата страна. Той е бил ползвател. Самият ответник в ИМ по гр.д. 4391/2011г. на ХРС е продължил да твърди, че страните са съсобственици на имота по ½ ид.ч., т.е. до този момент той не е преобразувал държането на чуждите идеални части във владение. Последното следва да бъде явно демонстрирано на другия съсобственик, което в настоящия случай не се доказа. Възражението му за придобиване на имота по давност е неоснователно, тъй като не е владяла имота повече от 10 години, тъй като е недобросъвестен. Ако се приеме, че след 2011г. е преобразувал държанието си във владение до 2017г. не е изминал периода от 10 години.  Поради изложеното следва да се признае за установено спрямо ответника, че ищецът е собственик на ½ ид.ч. от процесния имот с идентификатор № 77195,728,117,1,128 по КК на гр. Хасково.

С оглед на факта, че детето на страните е навършило пълнолетие към 2011г., правото на ползване на ответника на целия имот е прекратено. След този момент той владее частта на ищеца без оправно основание и следва да й предаде владението на ½ ид.ч. от имота.  

 

            Съгласно т. 2А от ТР 4/2014г. по т.д. 4/2014г. на ВКС съдът дължи произнасяне по отношение установителната част на иска по чл. 108 от ЗС с отделен диспозитив.

 

 

 

 

При този изход на делото следва ответникът да заплати на ищеца на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 111.20 лева, за които има доказателства, че са направени.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Т.М.Х. с ЕГН **********,***, че Н.В.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, адв. Политов, е собственик на ½ ид.ч. от имот с идентификатор № 77195,728,117,1,128 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД 18-63/05.10.2006г. на ИД на АК – София, находящ се в гр. Хасково, ул.Единство № 25, ет.6, ап.6, въз основа на НА № 102, том 5, рег. № 6023, дело № 1009/2000г. на нотариус № 081.  

ОСЪЖДА Т.М.Х. с ЕГН **********,***, да предаде на Н.В.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, адв. Политов, владението на ½ ид.ч. от имот с идентификатор № 77195,728,117,1,128 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД 18-63/05.10.2006г. на ИД на АК – София, находящ се в гр. Хасково, ул.Единство № 25, ет.6, ап.6.

ОТМЕНЯ НА № 136, том 1, рег. № 2240, дело № 124 от 12.04.2016г. на нотариус 079 В.Сиртова, с който Т.М.Х. с ЕГН **********,***, е признат за собственик на имот с идентификатор № 77195,728,117,1,128 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД 18-63/05.10.2006г. на ИД на АК – София, находящ се в гр. Хасково, ул.Единство № 25, ет.6, ап.6, до ½ идеална част от имота.

ОСЪЖДА Т.М.Х. с ЕГН **********,***, да заплати на Н.В.Д. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, адв. Политов, на основание чл. 78 ал. 1 ГПК направените по делото разноски в размер на 111,20 лева.

  Решението може да бъде обжалвано пред ОС – Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

                                                               

                                                                Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:Ц.С.