Р Е Ш  Е Н И Е

    442                                                          13.07.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                           гражданска колегия

На двадесет и първи юни                                                двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №  519 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 50 във вр. с чл. 45 ал.1 от ЗЗД.

Ищецът посочва, че на 05.12.2016г. е била нападната от глутница бездомни кучета в гр. Хасково, кв.Македонски. В опита си да се защити паднала по стълбите на парка до ОДЗ 22. Кучетата били прогонени от човек наблизо. В резултат на падането получила счупване на два прешлена. Имала малко дете, което кърмела, като увреждането й се отразило на това й задължение. Повече от два месеца била на легло. Изпитала големи болки и стрес от случката. Моли да се осъди ответника да й заплати сумата от 8000 лева неимуществени вреди, в едно със законната лихва от 05.12.2016г., и 86 лева – имуществени вреди за закупуване на обездвижващ колан. Моли за разноски. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържа иска. В писмена защита излага доводи.

Ответникът оспорва исковете като посочва, че не ставало ясно дали ищецът била нападната от кучета, в следствие на което получила травмата. Не ставало ясно каква агресия са осъществили животните, като нямало ухапвания.  Оспорва наличието и вида на травмата. Общината нямала само задължения за изолиране на безстопанствени кучета, но и възможност те да бъдат върнати обратно. Претендираният размер бил завишен. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа отговора. В писмена защита излага доводи.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

            Ищецът е родител на две деца – на седем години и десет месеца. На 05.12.2016г. тя отивала към детската градина на голямото си дете, за да плати месечната такса. Изкачвай се по стълбите към малък парк близо до детската градина тя видяла три кучета. След като кучетата също я видели те започнали да лаят и се спуснали към нея. Жената се уплашила и паднала по стълбите. При падането наранила гръбнака си, като в последствие се установило, че е получила счупване на четвърти поясен прешлен на гръбнака. От кучетата я спасили двама минувачи, като единият й помогнал да се прибере до дома си. За обездвижване трябвало да закупи обездвижващ колан. Два месеца била обездвижена на легло, като за да може да кърми малкото си дете, тъй като то не приемало никаква друга храна, не приемала болкоуспокояващи медикаменти. След това дълго време изпитвала болки при раздвижването, като до настоящия момент изпитвала боли при вдигане на децата си. Изпратила покана за доброволно изпълнение до ответника, получено от последния на 15.02.2017г.     

            Вещото лице по назначената съдебно – медицинска експертиза посочва, че травмата е причинила трайно затруднение – повече от тридесет дни, в движението на снагата. Обичайният срок на имобилизация при такива случаи бил от шест до девет месеца.  Срокът на нетрудоспособност за физически труд бил около дванадесет месеца, а на нефизически около десет – единадесет месеца. Задълженията на ищеца като кърмачка били силно затруднени и дори невъзможни. Възрастта на пострадалата и състоянието на костната й система изключвала възможността деформацията да се дължи на болестни състояния. В съдебно заседание допълва, че неприемането на лекарства влияе при всички случаи на възстановяването и на срока за това.

             Горната фактическа обстановка съдът възприема въз основа на приетите по делото писмени доказателства - амбулаторен лист № ******/05.12.2016 г. от д-р Д. П., фискален бон от 05.12.2016 г. за сумата от 86 лева, удостоверение за раждане № **********, издаден от Община Хасково въз основа на акт за раждане № **********.; удостоверение за раждане № **********, издаден от Община Хасково въз основа на акт за раждане № ****/******., 2 броя рентгенови снимки на В.Х., покана за доброволно изпълнение до Община Хасково, ведно с обратна разписка, оформена на 15.02.2017г., показанията на свидетелите С. А. С., Д. Д. Д. и К. А. Х., както и заключението на ВЛ Е., "Репортажи от НТВ и Haskovo.info".

При така приетата фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Искът за неимуществени вреди е основателен.

Искът е допустим, тъй като е предявен от правоспособно лице за защита на твърдени засегнати права. Ответникът е процесуално легитимирана страна с оглед разпоредбите на глава пета от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, и по – специално чл. 47 ал.3, чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.

Разгледан по същество е основателен.

За да се иска обезщетение за вреди от деликт следва да са налице 5 предпоставки: деяние, вреда, причинна връзка, вина и противоправност. В настоящия случай са налице изискваните предпоставки. Деянието се изразява в нападение от три безстопанствени кучета, които се намират под надзора на ответника. Не може да се сподели твърдяното в отговора и писмената защита на ответника, че не е доказано нападение от страна на кучетата, а жената сама е паднала, подхлъзнала се. Двамата преки свидетели С. А. С. и Д. Д. Д. посочват, че са чули лаене на кучета, писък на жена и са заварили кучетата на един – два метра от жената. И двамата сочат, че кучетата са били агресивни и ако не е била тяхната намеса са щели да я нахапят. Видът на кучетата също е бил от естество да предизвика страха и паника у пострадалия. Поради изложеното съдът безспорно приема, че е било налице нападение от страна на кучетата, което е довело до възбуждане на страх и паника и падането на ищеца. вредата в случая се изразява в счупване на четвърти поясен прешлен на гръбнака. Кучетата от своя страна са били безстопанствени по сведения на посочените преки свидетели. Налице е причинна връзка между деянието и вредата, която се установява от показанията на свидетелите, писмените документи и заключението на ВЛ. Свидетелите посочват, че първо са възприели лая на кучетата, вика на жената и после са я видели на земята, наобиколена от кучетата. Съпругът на ищеца също сочи, че тя му е разказала за случката непосредствено след нея. Противоправността на ответника се изразява в бездействие на служителите му да осигурят надзор и грижи над безстопанствените кучета, които да гарантират както тяхното нормално развитие, така и това на гражданите на общината. Самата община е осъзнала това си поведение, като към настоящия момент е приела наредба за дейността на приют за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, както и е сключила договор с „Ветеринарни практики ЗД“ ООД  за ограничаване популацията на бездомни кучета, който да действа до завършването на приюта за безстопанствени животни и пускането му в действие. Създадена е организация по улавянето, кастрирането и обезпаразитяването на животните от лекари ветеринари и служители на ОП „ Екопрогрес“, както и специализиран телефон за сигнали за безстопанствени кучета - телефон 038/622020, като след работно време сигналите се записват от телефонен секретар /справка сайта на Община Хасково/. Последният елемент на деликта – вината - се презумира съгласно чл. 45 ал.2 от ЗЗД, като не бе оборена.      

С оглед на изложеното съдът намира, че са налице елементите на деликта. Разпоредбата на чл. 51 ал.1 от ЗЗД посочва, че обезщетение се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. От своя страна разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД посочва, че обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Интензитета на претърпените от ищеца болки страдания може да се изведе от показанията на разпитаните свидетели и най – вече тези на съпруга й, както и от заключението на ВЛ. Свидетелите С. и Д. посочват, че пострадалата е и била уплашена, треперела, плачела и охкала.  Свидетелят Х., съпруг на ищеца, посочва, че след получаване на травмата тя е изпитвала силни болки, като е била обездвижена два месеца. Неможела да поема болкоуспокояващи, тъй като кърмела детето им, а то не приемало друга храна. По съвет на педиатъра тя не приемала лекарства. ВЛ Е. също посочва, че приемът не лекарства се предава чрез кърмата на детето и не е препоръчително. Обичайният срок на имобилизация при такива случаи бил от шест до девет месеца, а срокът на нетрудоспособност за физически труд бил около дванадесет месеца. На нефизически около десет – единадесет месеца. Задълженията на ищеца като кърмачка били силно затруднени и дори невъзможни. Всички тези доказателства сочат на един доста продължителен период, през който ищецът е понасяла болки и страдания, които са имали определено силно отрицателно влияние върху нея и поведението й. Следва да се вземе предвид изпитания стрес от самата случка, невъзможността да изпълнява задълженията си и правата си като майка и кърмачка за един продължителен период от време – повече от два месеца, като и до момента изпитва боли при повдигане на детето. Невъзможността да води пълноценен живот през този период. Факта, че и до момента изпитва болки в определени случаи. Поради изложеното съдът намира, че обезщетението за претърпените болки и страдания следва да бъде в размер на 8000 лева. Основателно се явява и искането за присъждане на законната лихва от деня на увреждането – 05.12.2016г.

Основателна се явява и претенцията за имуществени вреди в размер на 86 лева.

Видно от представения фискален бон от 05.12.2016 г. за сумата от 86 лева, на датата на деянието е бил закупен обездвижващ колан. Поради изложеното искът следва да се уважи изцяло.

При този изход на делото следва да се осъди ответникът да заплати на ищеца разноски по делото в размер на 1120 лева съгласно списък за разноски.

Водим от изложеното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОСЪЖДА Община Хасково, пл. Общинска № 1, ЕИК 000903946, да заплати на В.И.Х. *** 4, ЕГН **********, съдебен адрес: ***, офис 2, на основание чл. 50 във вр. с чл. 52 от ЗЗД сумата от 8000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в следствие на нападение от кучета на 05.12.2016г. в гр. Хасково, при което е получила счупване на четвърти поясен прешлен на гръбнака, имуществени вреди в размер на 86 лева за закупен на 05.12.2016г. обездвижващ колан, ведно със законната лихва върху сумите от 05.12.2016г. до окончателното й изплащане, както и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 1120 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

Районен съдия:/п/ не се чете.

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.