Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №463

26.07.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                        Трети граждански състав

на двадесет и седми юни през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                           Съдия : Нели Иванова                          

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 327 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „Детелина–И“ ЕООД, ЕИК 201510668, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Цар Самуил” №20, представляван от управителя Иван Филев Атанасов, със съдебен адрес ***, офис 11, адв.Мариана Русева Илчева, против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, представляван от Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер, Жанет Петкова Стойчева и Робърт Дик, иск с правно основание чл.55 ал.1 пр.1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Ищецът бил потребител на ел.енергия, която ответното дружество доставяло до измервателна точка  /ИТН/ 1561495 в гр.Хасково. Измерването  на ел.енергията се извършвало чрез средство за търговско измерване /СТИ/ - електромер, монтиран в ел.табло, поставено пред сграда – цех. С писмо от 09.01.2017г. ответното дружество уведомило ищеца, че на 06.10.2015г. е извършен демонтаж от служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД на електромер от измервателна точка 1561495, който бил предаден за експертизна проверка в БИМ. Също така, че според служителите на БИМ, електромерът бил манипулиран и не отчитал правилно, за което бил издаден констативен протокол на 19.10.2016г. от БИМ. Ответникът приемал, че вследствие на проверката 48,99% от ползваната ел.енергия е неизмерена, съответно неизплатена. Коригирана била сметката на ищцовото дружество за времето от 90 дни, т.е. за периода от 08.07.2015г. до 06.10.2015г. в размер на допълнително начислена сума вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия на стойност 3562,80лв. Според ищеца, посочените твърдения в писмото от 09.01.2017г. не отговарят на обективната истина. Не бил информиран за проверка на електромера, осъществена на 06.10.2015г., нито присъствал при изготвяне на констативен протокол и такъв не му бил връчван. Не било ясно как е определена посочената в писмото сума от 3562,80лв. Освен това, ако са налице отклонения, същите не се дължали на неправомерно действие от страна на ищеца, тъй като не бил манипулирал СТИ. Не разполагал с достъп до СТИ, както и с необходимите познания за извършване на подобна манипулация. Неправилно била посочена сумата от 3562,80лв. с ДДС, тъй като ел.енергията не била консумирана от ищцовото дружество. От писмото не ставало ясно защо за период на отчитане е взет 08.07.2015г. – 06.10.2015г. СТИ било собственост на ответника, поради което той имал задължение да осигури правилното и коректното му функциониране, да констатира своевременно грешка в измерването или неизмерването. Тъй като настъпил падежа на фактурата и захранването на цеха с ел.енергия подлежало на прекъсване, на 17.01.2017г. ищецът заплатил сумата по фактурата, като заявява, че не приема нейната дължимост. Също така се твърди, че констативния протокол не е съставен по реда и не отговаря на изискванията на ПИКЕЕ. Протоколът не бил подписан от клиента или негов представител, липсвал и подпис на полицейски служител. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника на основание чл.55 ал.1 от ЗЗД да върне на ищеца недължимо платената сума от 3562,80лв. с ДДС, начислена по партида с клиентски номер 1010154559 на измервателна точка 1561495, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за електромер с фабричен номер 533938 за периода от 08.07.2015г. до 06.10.2015г. за 90 дни, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

         В срока по чл.131 от ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, с който заявява, че предявения иск е допустим, но изцяло неоснователен, поради което го оспорва по основание и размер. Твърди, че фактурата е издадена правомерно и сумата по нея била правилно начислена.  Според ответника, извършената едностранна корекция на сметката за ел.енергия е законосъобразна при стриктно спазване на приложимата договорна и нормативна уредба. Следвало да се има предвид изменението на Закона за енергетиката, специално чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ, допускащ именно такава корекция на сметка. Предвид гореизложеното в отговора се твърди, че претендираната от ищеца сума е основателно начислена и дължима на ответника.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложения с исковата молба констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване е извършена проверка на електромера на ищеца на 06.10.2015г. в присъствието на представител на дружеството. Същият е демонтиран и даден за експертиза. В констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване от 19.10.2016г., съставен от главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”, регионален отдел-Пловдив при Българския институт по метрология, са отразени резултатите от извършеното изследване на електромера. В констативния протокол е отразено, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера, като в измервателната верига на същия е монтирано допълнително устройство с фатодатчик. В резултат на тази манипулация при понижена интензивност на светлината електромерът отчитал по-малко от консумираната електроенергия. Въз основа на проверката на Института по метрология ответното дружество извършва корекция на електромерните данни. След извършената корекция на сметката за потребена ел.енергия ответното дружество е издало фактура на 09.01.2017г. за сумата от 3562,80лв. за отчетен период от 08.07.2015г. до 06.10.2015г., като на ищеца е изпратено уведомително писмо за начислената сума и периода на същата. Въпреки подаденото на 16.01.2017г. писмено възражение, ищецът е заплатил така начислената сума от 3562,80лв. на 17.01.2017г.

От показанията на свидетеля П.С.П. се установява, че работи като електромонтьор, което включва и проверка на електромери. Свидетелят твърди, че през месец октомври 2015г. с колегата му били изпратени да отремонтират електромер за експертиза. Обадили се на представител, направили проверка на електромера, демонтирали го и оставили протокол за подмяна. Представителят на фирмата била жена. Обектът бил цех за пластмасови опаковки. Жената присъствала през цялото време на проверката. При проверката електромерът дал нормална грешка и по нареждане трябвало да бъде демонтиран. Копие от протокола бил връчен на жената и тя подписала същия. След демонтирането електромерът бил поставен в безшевна торба и изпратен в лаборатория за експертиза. Проверката се извършила с еталонен уред „Емсист“, който установил отклонение в измерването.  

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от експертиза на СТИ на БИМ отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неточно измерване на консумираната електроенергия. Тези манипулации, според експертизата, водят до частично измерване на консумираната електроенергия, като в случая електромера отчита 51,01% от същата. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена в ОУ на ЕВН ЕР. Експертизата сочи също така, че началния момент на неточно отчитане на СТИ е 23.12.2013г. в 09,45ч. Процесният електромер попадал в групата електромери – трифазни с периодичност на проверките четири години. Върху електромера имало изискуемите знаци за премината метрологична проверка. Вторичната проверка на електромера следвало да стане през 2016г. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е осъдителен иск с правно основание чл.55 ал.1 от ЗЗД, като се иска да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца посочената в исковата молба сума, за която се твърди, че е недължимо платена на дружеството по издадената от него фактура на 09.01.2017г. Съдът намира така предявения иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца не отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Както е посочено в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия. Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от метрологична експертиза на СТИ от 19.10.2016г. на Българския институт по метрология. От същия този протокол се установява, че при извършената проверка на електромера е констатирано наличие на нерегламентиран достъп до вътрешността на същия, а именно в измервателната верига на същия е монтирано допълнително устройство с фатодатчик. В резултат на тази манипулация при понижена интензивност на светлината електромерът отчитал по-малко от консумираната електроенергия. По несъмнен начин се установява също така, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена електрическа енергия в размер на 48,99%. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищеца е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение. Доказателства в тази насока не бяха ангажирани. Не се установи също така от събраните по делото доказателства, че ищцовото дружество да е имало достъп до този електромер, доколкото същият се намира извън търговския обект в табло, достъп до което имат служителите на ответника. Действително приетите промени в Закона за енергетиката през месец юли 2012г. дават основание на енергийното дружество да извършва корекции на сметки на свои абонати за минал период, но в същото време съдът счита, че тези корекции следва да са съобразени със съответните изисквания също визирани в закона и ОУ на енергийното дружество. Съгласно разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 б.”а” от Закона за енергетиката при извършване на корекция на сметка в полза на крайния снабдител за потребената ел.енергия в случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел.енергия, поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства. Ето защо, за да се приеме, че е налице коректно извършена корекция на сметката на ищеца, следва да е налице неправомерно поведение от нейна страна, каквото в случая не се установи от ангажираните по делото доказателства. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 06.10.2015г. проверка на електромера служители на ответното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, поради което са демонтирали същия и са го изпратили за експертиза. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно манипулации по измервателния уред. От данните по делото не се установи категорично, че представител на ищцовото дружество е присъствал на извършената проверка, което сочи на едностранно участие в съставянето на констативния протокол за тази проверка от служители на ответното дружество. Действително в протокола е отразено лица, за което се твърди, че е представител на ищеца, но от данните по делото не става ясно в какво качество точно това лице е присъствало на провераката и демонтирането на електромера. Още един аргумент за неправомерно поведение на ответника е изразеното категорично становище в експертизата, че неточното отчитане е започнало още от 23.12.2013г., т.е. почти две години преди извършване на проверката. Несъмнено ответното дружество е имало възможност много по-рано да отстрани причината, довела до неточно отчитане на ел.енергия. В своето заключение вещото лице не само е посочило датата, от която се отчита по-малко от потребената ел.енергия, а е визирало и точния час – 09,45ч. на 23.12.2013г. Ето защо, следва извода, че ответникът съвсем своевременно е можел да констатира наличието на неточност и да отстрани същата, а не да чака да изтече достатъчно дълъг период от време и едва след това да извършва корекции в сметките на ищеца. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Доколкото ответникът не установи по категоричен начин, че ищецът неправомерно е извършил манипулации по електромера и именно това е причината за неточното отчитане на потребената от нея ел.енергия, съдът намира за основателен предявения иск, като счита, че сумата от 3562,80лв. е недължимо платена по процесната фактура, издадена от ответното дружество. В същото време по делото остана неизяснен и въпроса за периода, за който ответникът е начислил коригираната сметка, на каква база е приел тази продължителност на периода.                          

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски общо в размер на 822лв., от които 143лв. – държавна такса и 679лв. – адвокатско възнаграждение.          

Мотивиран така, съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, представляван от Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер, Жанет Петкова Стойчева и Робърт Дик, да заплати на „Детелина–И“ ЕООД, ЕИК 201510668, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Цар Самуил” №20, представляван от управителя Иван Филев Атанасов, сумата от 3562,80лв. с ДДС, представляваща платена без основание цена за консумирана ел.енергия, начислена по партида с клиентски номер 1010154559 на измервателна точка 1561495, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за електромер с фабричен номер 533938 за периода от 08.07.2015г. до 06.10.2015г. за 90 дни, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 07.02.2017г. до окончателното изплащане и направените по делото разноски в размер на 822лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                           СЪДИЯ :/п/ не се чете.

Вярно с ориганала!

Секретар:Й.Д.