Р Е Ш  Е Н И Е

  465                                                      27.07.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На пети юли                                             двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Ваня Кирева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 220 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.422 ГПК вр. с чл. 79 и 86 от Закона за задълженията и договорите.

Ищецът посочва, че ответникът е потребител на топлинна енергия за апартамент в гр.София, общ.К.-кв.Б., бл.***, вх.*, ап.**,  аб. ******. За периода от 01.08.2013г. до 30.04.2015г. като потребител по смисъла на пар. 1 .т2 от ЗЕ те следвало да заплащат дължимите месечни суми в 30 – дневен срок от изтичане на периода в размер на 1351.55 лева за главница по четири фактури от 30.09.2013г. поради забава дължали и 120.92 лева лихва за забава от 30.09.2013г. до 28.06.2016г. Изпълнили задължението си по договора, като доставили топлинна енергия. Подал заявление по чл. 410 от ГПК, но ответникът възразил. Моли да се признае за установено, че ответникът дължат посочените суми. В съдебно заседание не се представлява.

Ответникът изцяло признава исковете в съдебно заседание.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът по чл. 422 ГПК вр. с чл. 79 ал.1 от ЗЗД е основателен.

Не се оспорва между страните, че ответникът е потребител на топлинна енергия за апартамент в грофия, общ.К.-кв.Б., бл.***, вх.*, ап.**,  аб. ******, видно и от представеното копие на съдебна спогодба /л.18 и сл./, както и молба - декларация от ответника до ищеца /л.13/.

На следващо место в съдебно заседание от 05.07.2017г. ответникът призна главницата. В тази насока следва да се посочи и, че той не е подавал възражения до продавача по реда на чл. 33 ал.3 от ОУ за размера на отчитаната топлинна енергия. Аргументиран от изложеното, съдът намира, че искът за главница следва да се уважи изцяло.

По отношение на иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД.

            Същият съдът намира за основателен.

Ищецът претендира обезщетение за забава в размер на 120.92 лева лихва за забава от 30.09.2013г. до 28.06.2016г. Разпоредбата на чл. 86 ал.1 от ЗЗД посочва, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Съгласно чл. 33 ал.6 от ОУ при неизпълнени на задължението в срока по чл. 33 ал.1 от ОУ се дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Поради изложеното искът следва да се уважи изцяло, тъй като правилно е определен срока на забава, както и размера на обезщетението.

Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК по настоящото производство в размер на 79,43 лева за ДТ и 150 лева за юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

По предявените от „Топлофикация София'' ЕАД, гр.София, ул. Ястребец 23Б, ЕИК 831609046, срещу Е.Б.К. ЕГН **********,***, искове с правно основание чл.422 във вр. с чл. 124 ал. 1 от ГПК вр. с чл. 79 ал.1 и 86 от ЗЗД:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Е.Б.К. ЕГН **********,***, че дължи на „Топлофикация София'' ЕАД, гр.София, ул. Ястребец 23Б, ЕИК 831609046, сумата от 1351.55 лева главница по четири фактури от 30.09.2013г., представляваща стойност на незаплатена топлинна енергия за периода от 01.08.2013г. до 30.04.2015г. за апартамент в грофия, общ.К.-кв.Б., бл.***, вх.*, ап.**,  аб. ******, в едно със законната лихва от 27.01.2017г. до окончателното заплащане, на основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД обезщетение за забава в размер на 120.92 лева от 30.09.2013г. до 28.06.2016г., по заповед № 965/06.10.2016г. по ч.гр.д. 2020/2016г. на ХРС.

ОСЪЖДА Е.Б.К. ЕГН **********,***, да заплати на „Топлофикация София'' ЕАД, гр.София, ул. Ястребец 23Б, ЕИК 831609046, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 29,45 лева за ДТ и юрисконсултско възнаграждение 300 лева в заповедното производство и 79,43 лева за ДТ и 150 лева юрисконсултско възнаграждение в настоящото производство.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от получаването му пред ХОС.

 

                                                                                              Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.