Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 430

10.07.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд     Трети граждански състав

на осми юни през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                          Съдия : Нели Иванова                           

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №508 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е делбено във фаза по извършване на делбата.

С влязло в сила решение697/14.11.2016г., постановено по настоящото дело, е допуснато извършване на съдебна делба между В.Д.С. с ЕГН:**********, Т.Г.П. с ЕГН:**********, Н.К.Т. с ЕГН:********** и Н.Г.К. с ЕГН:**********,  на следните им съсобствени недвижими земеделски имоти, придобити по силата на наследяването : 1. Нива от 8.800дка (осем дка и осемстотин кв.м), четвърта категория, местност ПАЗАРЙОЛУ, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на П. Г. К.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Н. М. С.; №****** Нива на "МАТЕВ" ООД; №****** Нива на "МАТЕВ" ООД; №****** Нива на З. М. Ч.-Д.; №****** Нива на З. М. Ч.- Д.; 2. Нива от 2.008дка (два дка и осем кв.м), четвърта категория, местност БЕЛИ КУРИЯ, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на М. Д. И.; №****** Нива на Т. Т. Д.; 3. Нива от 2.000дка (два дка), пета категория, местност ШЕЙТАНИЦА, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на К. Я. Б.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на С.Г. К.; 4. Нива от 4.001дка (четири дка и един кв.м), пета категория, местност ШЕЙТАНИЦА, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на насл. на А. К. М.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. К. К.; №****** Нива на насл. на П. Д. Д.; 5. Нива от 1.400дка (един дка и четиристотин кв.м), четвърта категория, местност СТАРИ ЛОЗЯ, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на Т. Т. Б.; №****** Нива на К. А. С.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Т. Р. Р.; 6. Нива от 4.000дка (четири дка), четвърта категория, местност БАЛЪКА, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на М. С. Б.; №****** Нива на насл. на Г. М. Г.; №****** Нива на Г. М. Г.; №****** Нива на насл. на Л. Г. Т.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; 7. Нива от 2.000дка (два дка), четвърта категория, местност КАЙРЕЦИТЕ, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на И. Д. С.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на В. К. Х.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; 8. Нива от 11.001дка (единадесет дка и един кв.м), четвърта категория, местност КАНДАКА, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на насл. на Я. Т. В.; №****** Нива на Д. Т. Д.; №****** Нива на Б. Й. В.; №****** Нива на Т. Г. Т.; №****** Нива на И. Й. Г.;***; 9. Нива от 2.000дка (два дка), четвърта категория, местност ДОЛЕН БЮК, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на К. А. С.; №****** Нива на И. И. Р.; №****** Нива на Д. И. В.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; 10. Нива от 2.000дка (два дка), четвърта категория, местност ГОРЕН БЮК, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на И. Р. В.; №****** Нива на насл. на И. П. М.; №****** Нива на насл. на Т. М. Т.; №****** Нива на насл. на Л. Д. М.; 11. Нива от 3.000дка (три дка), пета категория, местност ДЕРЕЖИК БОЙНО, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на ЕТ „ГРАЙ-Г. АНДОНОВ"; №****** Нива на М. И. М. и др.; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; 12. Нива от 1.000дка (един дка), четвърта категория, местност ГЕРЕНА, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на М. П. М.; №****** Нива на "БГ АГРОПРОЕКТ" ЕООД; №****** Нива на насл. на П. М. Д.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; 13. Нива от 1.501дка (един дка и петстотин и един кв.м), четвърта категория, местност ГОРЕН БЮК, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на К. А. С.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. А. С.; №****** Нива на К. А. С.; 14. Нива от 1.000дка (един дка), четвърта категория, местност ИСКИЛИК ДЕРЕ, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Н.Т. Д.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; 15. Нива от 6.000дка (шест дка), четвърта категория, местност ДАЛАЙОЛ, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на Т. Л. Т.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. А. С.; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; 16. Нива от 5.001дка (пет дка и един кв.м), четвърта категория, местност КОРМАЛЪКА, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Манастир, при граници (съседи): №****** Нива на М. С. Б.; №****** Нива на насл. на Д. Г. Щ.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на "АТА-СТРОЙ" ЕООД; 17. Нива от 3.000дка (три дка), четвърта категория, местност ГРОБЕТО, имот****** по плана за земеразделяне в землището на с.Манастир, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на А. К. П., при квоти: 8/36ид.ч. за ищцата В.Д.С. с ЕГН:**********; 7/36ид.ч за отв.Т.Г.П.; 7/36ид.ч за отв.Н.К.Т. и 14/36ид.ч. за отв.Н.Г.К.. Със същото решение е обявена за относително недействителна на основание чл.76 от ЗН по отношение на ищцата В.Д.С. с ЕГН:********** извършената покупко-продажба на процесните земеделски земи, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 13.02.2014г., с който Т.Г.П., Н.К.Т. и Н.Г.К. продават на А.Ф.А. подробно описаните земеделски земи.

За съвместно разглеждане в настоящото делбено производство е приета претенцията по сметки по реда на чл.346 от ГПК, предявена от Н.К.Т. с ЕГН:********** и Н.Г.К. с ЕГН:********** против В.Д.С. с ЕГН:********** за сумата общо от 1623лв., представляваща получена рента от отдаването на кооперация на съсобствените земеделски земи за периода от 2009г. – 2014г.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

От заключението на назначената по делото и изслушана в съдебно заседание съдебно-техническа експертиза се установява, че пазарната цена на делбените имоти към м.03.2017г. възлиза на 33769лв. Вещото лице сочи още, че 14бр. от допуснатите до делба имоти са неподеляеми, а останалите 3бр. са поделяеми. В своето заключение вещото лице е направило четири дяла, в които е разпределило допуснатите до делба земеделски земи, според квотите на всеки един от съделителите. Вещото лице е предложило и обособяването на общ дял за тримата ответници, като е приложило необходимите скици и таблици.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Основният принцип при извършване на делбата, установен в разпоредбата на чл.69 ал.2 ЗН е всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Той може да бъде реализиран, както по реда на чл.350 и чл.352 ГПК, така и посредством разпределение на имотите от съда. Съсобствеността може да бъде прекратена и чрез възлагане на имота или чрез изнасянето му на публична продан по реда на чл.348 ГПК. В случая възлагателна претенция не е заявена, а ищцовата страна прави искане да бъдат разпределени земеделските имоти съобразно квотите на страните в съсобствеността. В своето заключение вещото лице е обособило дялове според броя на съделителите и техните квоти в съсобствеността. При тези данни по делото и съществуващата в тази насока съдебна практика, съдът счита за основателно искането за разпределение на допуснитето до делба земеделски земи между съделителите. Предвид това и заключението на вещото лице за поделяемост на делбените имоти, съдът счита, че в случая делбата следва да бъде извършена чрез поставяне в дял на всеки съделители на част от делбените имоти според правата му съсобствеността.

Предявеният от Н.К.Т. и Н.Г.К. против В.Д.С. иск за сумата общо от 1623лв., представляваща получена рента от отдаването на кооперация на съсобствените земеделски земи за периода от 2009г. – 2014г., съдът намира за неоснователен. От представената по делото служебна бележка не става ясно нито кой е отдавал земеделските земи под наем на кооперацията, нито изплащаната рента дали е получавана само от един от наследниците или за всички тях. Колко от тези ренти са били изплащани само на ищцата и колко са получени от други от наследниците също не се установява. За пълнота следва да се отбележи, че не се установява и конкретната цена на пшеницата за годините, в които са отразени получени килограми пшеница, а не пари. Предвид гореизложените съображения съдът намира предявената претенция по сметки за неоснователна и недоказана и счита, че следва да се отхвърли изцяло.  

Съгласно разпоредбата на чл.355 ГПК и чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират по реда на ГПК, страните следва да заплатят по сметка на съда държавна такса, равняваща се на 4% върху стойността на дяловете им, съответно ищцата 300,20лв. и ответниците Т.Г.П. – 262,64лв., Н.К.Т. – 262,64лв. и Н.Г.К. – 525,28лв. Ответниците Н.К.Т. и Н.Г.К. следва да заплатят съответно и държавна такса върху претендирания размер на предявената и отхвърлена като неоснователна претенция по сметки в размер на 50лв. всеки един от двамата.  

Мотивиран така, съдът

 

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

 

 

             ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.Д.С. с ЕГН:********** следните недвижими имоти : Част от нива3,168дка, цялата от 8.800дка (осем дка и осемстотин кв.м), четвърта категория, местност ПАЗАРЙОЛУ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на П. Г. К.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Н. М. С.; №****** Нива на "МАТЕВ" ООД; №****** Нива на "МАТЕВ" ООД; №****** Нива на З. М. Ч..А; №****** Нива на З. М. Ч.- Д.; Нива от 2.008дка (два дка и осем кв.м), четвърта категория, местност БЕЛИ КУРИЯ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на М. Д. И.; №****** Нива на Т.Т. Д.; Нива от 4.001дка (четири дка и един кв.м), пета категория, местност ШЕЙТАНИЦА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на насл. на А. К. М.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. К. К.; №****** Нива на насл. на П. Д. Д.; Нива от 2.000дка (два дка), четвърта категория, местност ДОЛЕН БЮК, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на К. А. С.; №****** Нива на И. И. Р.; №****** Нива на Д. И. В.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; Нива от 3.000дка (три дка), четвърта категория, местност ГРОБЕТО, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Манастир, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на А. К. П., или общо 14,177дка на стойност 7505лв.

             ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.Г.П. с ЕГН:********** следните недвижими имоти : Нива от 1.400дка (един дка и четиристотин кв.м), четвърта категория, местност СТАРИ ЛОЗЯ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на Т. Т. Б.; №****** Нива на К. А. С.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Т. Р. Р.; Нива от 4.000дка (четири дка), четвърта категория, местност БАЛЪКА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на М. С. Б.; №****** Нива на насл. на Г. М. Г.; №****** Нива на Г. М. Г.; №****** Нива на насл. на Л. Г. Т.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; Част от нива от 3,239дка, цялата от 11.001дка (единадесет дка и един кв.м), четвърта категория, местност КАНДАКА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на насл. на Я.Т. В.; №****** Нива на Д. Т. Д.; №****** Нива на Б. Й. В.; №****** Нива на Т. Г. Т.; №****** Нива на И.ЙО. Г.;***; Нива от 3.000дка (три дка), пета категория, местност ДЕРЕЖИК БОЙНО, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на ЕТ „ГРАЙ-Г. АНДОНОВ"; №****** Нива на М. И. М. и др.; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО, или общо 11,639дка на стойност 6566лв.

             ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.К.Т. с ЕГН:********** следните недвижими имоти : Нива от 2.000дка (два дка), пета категория, местност ШЕЙТАНИЦА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на К. Я. Б.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на С. Г. К.; Част от нива от 3,030дка, цялата от 11.001дка (единадесет дка и един кв.м), четвърта категория, местност КАНДАКА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на насл. на Я. Т. В.; №****** Нива на Д. Т. Д.; №****** Нива на Б. Й. В.; №****** Нива на Т. Г. Т.; №****** Нива на И. Й. Г.;***; Нива от 2.000дка (два дка), четвърта категория, местност ГОРЕН БЮК, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на насл. на И. Р. В.; №****** Нива на насл. на И. П.М.; №****** Нива на насл. на Т. М. Т.; №****** Нива на насл. на Л. Д. М.; Нива от 1.501дка (един дка и петстотин и един кв.м), четвърта категория, местност ГОРЕН БЮК, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на К. А. С.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. А. С.; №****** Нива на К. А. С.; Част от нива от 3.000дка, цялата от 6,000дка (шест дка), четвърта категория, местност ДАЛАЙОЛ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на Т. Л. Т.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. А. С.; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО, или общо 11,531дка на стойност 6566лв.

             ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.Г.К. с ЕГН:********** следните недвижими имоти : Част от нива5,632дка, цялата от 8.800дка (осем дка и осемстотин кв.м), четвърта категория, местност ПАЗАРЙОЛУ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на П. Г. К.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Н. М. С.; №****** Нива на "МАТЕВ" ООД; №****** Нива на "МАТЕВ" ООД; №****** Нива на З. М. Ч..; №****** Нива на З. М. Ч.- Д.; Нива от 2.000дка (два дка), четвърта категория, местност КАЙРЕЦИТЕ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на И. Д. С.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на В. К. Х.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; Част от нива от 4,732дка, цялата от 11.001дка (единадесет дка и един кв.м), четвърта категория, местност КАНДАКА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на насл. на Я. Т. В.; №****** Нива на Д. Т. Д.; №****** Нива на Б. Й. В.; №****** Нива на Т. Г. Т.; №****** Нива на И. Й. Г.;***; Нива от 1.000дка (един дка), четвърта категория, местност ГЕРЕНА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на М. П. М.; №****** Нива на "БГ АГРОПРОЕКТ" ЕООД; №****** Нива на насл. на П. М. Д.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; Нива от 1.000дка (един дка), четвърта категория, местност ИСКИЛИК ДЕРЕ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на Н.Т. Д.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; Част от нива от 3.000дка, цялата от 6,000дка (шест дка), четвърта категория, местност ДАЛАЙОЛ, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Малево, при граници (съседи): №****** Нива на Т. Л. Т.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на К. А. С.; №****** Пасище, мера на ОБЩИНА ХАСКОВО; Нива от 5.001дка (пет дка и един кв.м), четвърта категория, местност КОРМАЛЪКА, имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Манастир, при граници (съседи): №****** Нива на М. С. Б.; №****** Нива на насл. на Д. Г. Щ.; №****** Полски път на ОБЩИНА ХАСКОВО; №****** Нива на "АТА-СТРОЙ" ЕООД, или общо 22,365дка на стойност 13132лв.

             ОТХВЪРЛЯ предявената претенция по сметки от Н.К.Т. и Н.Г.К. против В.Д.С. за сумата общо от 1623лв., представляваща получена рента от отдаването на кооперация на съсобствените земеделски земи за периода от 2009г. – 2014г., като неоснователна.

                   ОСЪЖДА В.Д.С. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд Хасково държавна такса в размер на 300,20лв.

               ОСЪЖДА Т.Г.П. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд Хасково държавна такса в размер на 262,64лв.

               ОСЪЖДА Н.К.Т. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд Хасково държавна такса в размер общо на 312,64лв.

               ОСЪЖДА Н.Г.К. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд Хасково държавна такса в размер общо на 575,28лв.

               Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                    Съдия:/п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.