Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

454/20.07.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и шести юни две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                             Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 186 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното година:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по извършване на делбата.

С влязло в сила Решение № 565/06.10.2015 г., постановено по настоящото дело, е допуснато извършване на съдебна делба между А. М. Б., С.Д.Н., Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. на 6 броя техни съсобствени, подробно описани недвижими имоти, при следните квоти: 1/4 /или 3/12/ ид.ч. за А. М. Б., 1/4 /или 3/12/ ид.ч. за С.Д.Н., 1/6 /или 2/12/ ид.ч. за Ж.М.К., 1/6 /или 2/12/ ид.ч. за И.Н.Г. и 1/6 /или 2/12/ ид.ч. за А.Н.А..

Страните считат, че делбата на процесните имоти следва да се извърши чрез разпределението им по реда на чл. 353 ГПК, като ищците изразяват желание да им се постави в общ дял нива от 14,100 дка представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, в местността „Чалъка", а ответниците искат да им се поставят в общ дял останалите имоти.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

От заключението на назначената по делото и изслушана в о.с.з. съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира напълно като компетентно, обосновано и неоспорено от страните, се установява, че пазарната цена на делбените имоти възлиза общо на 15 935 лева, както и че два от тях са делими, а останалите четири – неделими.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Основният принцип при извършване на делбата, установен в разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН, е всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Той може да бъде реализиран, както по реда на чл. 350 и чл. 352 ГПК, така и посредством разпределение на имотите от съда. Съсобствеността може да бъде  прекратена и чрез възлагане на имота или чрез изнасянето му на публична продан по реда на чл. 348 ГПК.

В случая до делба между пет лица са допуснати шест броя земеделски земи, като всички съделителите са изявили желание да получат в общ дял определени имоти. Това тяхно групиране има правно значение и не съществува законна пречка за съобразяването с него, а и се касае за делба на съсобственост, възникнала от наследяване, поради което може да бъде извършена и по колена, като всяко коляно получи общ дял. Ето защо в общ дял на А. М. Б. и С.Д.Н. следва да бъде поставен следния недвижим имот, а именно: нива от 14,100 дка., пета категория, представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Чалъка", при граници: имот № 026047 - нива на К.А.К.; имот № 000010 - пасище, мера на Община Хасково; имот № 026045 - нива на Н. С.Н. и имот № 026073 - полски път на Община Хасково, на стойност 7 078 лева. А в общ дял на Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. се разпределят следните недвижими имоти, а именно: 1. нива от 0,501 дка., четвърта категория, представляваща имот № 013093 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Голямото меше", при граници: имот № 013092 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 013044 - нива на К.С.С.; имот № 013043 - нива на Р.П.Т.; имот № 013094 - нива на наследниците на Ц.Б.В.и имот № 013111 - полски път на Община Хасково; 2. нива от 6,102 дка., седма категория, представляваща имот № 025108 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Гьол блир", при граници: имот № 025147 - полски път на Община Хасково; имот № 025107 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 505011 - зелена територия на Община Хасково, с. Тракиец; имот № 025114 - ни­ва на Т.И.Д.; имот № 025113 - нива на Т.И.Д.; имот № 025112 - нива на Т.И.Д.; имот № 025111 - нива на Т.И.Д.; имот № 025110 - нива на наследниците на К.В.А.и имот № 025109 - нива на Община Хасково; 3. нива от 2,750 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031024 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при граници: имот № 031009 - лозе на П.Т.С.; имот № 031010 - нива на Т.И.Т. и др.; имот № 000128 - жилищна територия на с. Тракиец и имот № 031027 - полски път на Община Хасково; 4. нива от 2,199 дка., шеста категория, пред­ставляваща имот № 039128 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Мандра кория", при граници: имот № 039151 - полски път на Община Хасково; имот № 039127 - нива на Г. Д. Г; имот № 039109 – нива на наследниците на К.П.М.; имот № 039108 - нива на Г.С.В.и имот № 039129 - нива на С.Б.С.; 5. нива от 4,319 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031018 в землището на с. Тра­киец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при грани­ци: имот № 031016 - нива на А.Х.Я.; имот № 031026 - полски път на Община Хасково; имот № 031013 - нива на наследниците на Д.М.Т.и имот № 031028 - нива на Г. Б.Я., на обща стойност: 8 857 лева.

Доколкото в случая реалните дялове на страните не съответстват напълно на стойността на квотите им в съсобствеността, то неравенството следва да бъде изравнено в пари, съобразно чл. 69, ал. 2, изр. 2 ЗН. Ето защо за уравнение на дяловете Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. следва да заплатят на А. М. Б. и С.Д.Н. сумата в размер на 889,50 лева, или всеки един от ищците трябва да получи по 148,25 лева от всеки един от ответниците. Тези суми се дължат ведно със законната лихва върху тях, считано от влизане в сила на съдебното решение до окончателното й изплащане.

Съгласно разпоредбите на чл. 355 ГПК и чл. 8 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК А. М. Б. и С.Д.Н. следва да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на по 159,35 лева, Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. - в размер на по 106,23 лева, равняващи се на 4% върху стойността на дяловете им.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на А. М. Б., ЕГН ********** и С.Д.Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, на основание чл. 353 ГПК, следния допуснат до делба недвижим имот, а именно: 1. нива от 14,100 дка., пета категория, представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Чалъка", при граници: имот № 026047 - нива на К.А.К.; имот № 000010 - пасище, мера на Община Хасково; имот № 026045 - нива на Н. С.Н. и имот № 026073 - полски път на Община Хасково, със стойност на този дял: 7 078,00 лева и при права в съсобствеността на имота от дела, както следва: 1/2 ид. ч. за А. М. Б. и 1/2 ид. ч. за С.Д.Н..

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Ж.М.К., ЕГН ********** ***, И.Н.Г., ЕГН ********** ***, и А.Н.А., ЕГН ********** ***, тримата със съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно: 1. нива от 0,501 дка., четвърта категория, представляваща имот № 013093 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Голямото меше", при граници: имот № 013092 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 013044 - нива на К.С.С.; имот № 013043 - нива на Р.П.Т.; имот № 013094 - нива на наследниците на Ц.Б.В.и имот № 013111 - полски път на Община Хасково; 2. нива от 6,102 дка., седма категория, представляваща имот № 025108 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Гьол блир", при граници: имот № 025147 - полски път на Община Хасково; имот № 025107 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 505011 - зелена територия на Община Хасково, с. Тракиец; имот № 025114 - ни­ва на Т.И.Д.; имот № 025113 - нива на Т.И.Д.; имот № 025112 - нива на Т.И.Д.; имот № 025111 - нива на Т.И.Д.; имот № 025110 - нива на наследниците на К.В.А.и имот № 025109 - нива на Община Хасково; 3. нива от 2,750 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031024 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при граници: имот № 031009 - лозе на П.Т.С.; имот № 031010 - нива на Т.И.Т. и др.; имот № 000128 - жилищна територия на с. Тракиец и имот № 031027 - полски път на Община Хасково; 4. нива от 2,199 дка., шеста категория, пред­ставляваща имот № 039128 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Мандра кория", при граници: имот № 039151 - полски път на Община Хасково; имот № 039127 - нива на Г. Д. Г.; имот № 039109 – нива на наследниците на К.П.М.; имот № 039108 - нива на Г.С.В.и имот № 039129 - нива на С.Б.С.; 5. нива от 4,319 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031018 в землището на с. Тра­киец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при грани­ци: имот № 031016 - нива на А.Х.Я.; имот № 031026 - полски път на Община Хасково; имот № 031013 - нива на наследниците на Д.М.Т.и имот № 031028 - нива на Г. Б.Я., с обща стойност на този дял: 8 857,00 лева и при права в съсобствеността на имотите от дела, както следва: 1/3 ид. ч. за Ж.М.К., 1/3 ид. ч. за И.Н.Г. и 1/3 ид. ч. за А.Н.А..

ОСЪЖДА Ж.М.К., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: на А. М. Б., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева и на С.Д.Н., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА И.Н.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: на А. М. Б., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева и на С.Д.Н., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: на А. М. Б., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева и на С.Д.Н., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА А. М. Б., ЕГН **********, адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 159,35 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА С.Д.Н., ЕГН **********, адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 159,35 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Ж.М.К., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 106,23 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА И.Н.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 106,23 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 106,23 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                                   СЪДИЯ:   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.