ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5

24.07.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд                            Трети граждански състав   

на двадесет и четвърти юли през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

административно дело №2 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Подадена е жалба против решение №2068Р/24.07.2014г. на Общинска служба по земеделие – с.Стамболово, постановено по преписка №2068/1992г., с правно основание чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ. Жалбата е подадена на 12.06.2017г. в РС-Хасково. Видно от изисканата и приложена по делото преписка от Общинска служба по земеделие – с.Стамболово обжалваното решение е връчено на жалбоподателя на 07.08.2014г. При тези данни по делото съдът намира настоящата жалба против решение, връчено още през 2014г. за просрочена. Съгласно разпоредбата на чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ решенията подлежат на обжалване в 14-дневен срок. Този срок е изтекъл много преди да се подаде жалбата на 12.06.2017г.

С оглед гореизложеното съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото, тъй като така подадената жалба, по която е образувано се явява просрочена, т.е. недопустима.

 

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№2/2017г. по описа на Районен съд-Хасково, поради недопустимост на подадената жалба.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                          Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.