Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 391

28.06.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд             Трети граждански състав

на тридесети май през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                        Съдия : Нели Иванова

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2721 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:                   

 

Предявени са от Г.Н.С. с ЕГН:********** ***, против „ТЕЦ Хасково” АД, ЕИК 125579467, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.”Никола Петков” №6, вх.А, ет.4, ап.8, обективно съединени искове с правно основание чл.128 и чл.245 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/.

Ищецът твърди, че е служител на ответното дружество от 20.07.2012г. с договорено основно месечно брутно трудово възнаграждение от 471лв. и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж в размер на 0,6% за всяка година трудов стаж. Към датата на изискуемост на трудовото възнаграждение трудовия стаж на ищеца бил 10 години, възлизащ в размер на 28,26лв. месечно. Подписаният трудов договор между страните бил срочен и изтичал на 22.01.2013г., като след тази дата ищецът продължил да изпълнява служебните си задължения и работодателят се съгласил с това, поради което трудовото му правоотношение се считало за безсрочно. От месец февруари 2015г. работодателят не изплащал трудови възнаграждения. Като за периода до месец октомври 2015г. имало издадено съдебно решение, с което се признавала дължимостта на заплатите и те били присъединени като вземане в производството по несъстоятелност. Задължението за периода от м.ноември 2015г. до м.ноември 2016г. липсвало, което налагало ищецът да предприеме действия за защита на правата си чрез настоящия иск. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца неизплатено брутно трудово възнаграждение за периода от 01.11.2015г. до 30.11.2016г. в размер общо на 6123лв.; допълнително трудово възнаграждение за същия период в размер общо на 367,38лв. и лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 01.12.2015г. до 02.12.2016г. в размер на 260,97лв., както и законната лихва до окончателното изплащане.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по предявените искове.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 20.07.2012г. между страните е подписан трудов договор, по силата на който ищецът е назначен на длъжност „пазач невъоръжена охрана“ с основно месечно трудово възнаграждение от 471лв. и с допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 0,6% за всяка година трудов стаж. По делото се представя копие от трудовата книжка на ищеца. По повод подаден сигнал в Инспекцията по труда е образувана административна преписка, но няма данни за извършена проверка и дадени предписания към работодателя. Видно от приложеното към настоящото дело гр.д.№2460/2015г. по описа на РС-Хасково с влязло в сила решение ответното дружество е осъдено да заплати на ищеца неизплатеното трудово възнаграждение за предходен период, а именно от м.02.2015г. до м.10.2015г.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи съдебно-счетоводна експертиза, но заключение не се представи. В молба от 23.05.2017г. вещото лице уведомява съда, че не е изготвило заключение, тъй като не са му предоставени изисканите документи от синдика на ответното дружество и от управителя на дружеството, където се съхраняват.

  При така установената по делото фактическа обстановка съдът достига до следните изводи по основателността на предявените искове:

Не съществува спор между страните, а и от представените писмени доказателства се установява, че между страните по делото е съществувало трудово правоотношение за исковия период от 01.11.2015г. до 30.11.2016г., след която дата няма данни трудовия договор на ищеца дали е прекратен или продължава своето действие. От постановеното съдебно решение по горецитираното гражданско дело, касаещо присъждане на трудово възнаграждение за предходен период, се установява размера на договореното между страните трудово възнаграждение. Няма данни в настоящото производство за промяна в размера на трудовото възнаграждение на ищеца. Няма данни също така за изпълнение на задължението на работодателя за заплащане на дължимото на ищеца трудово възнаграждение за периода от 01.11.2015г. до 30.11.2016г. Изцяло в тежест на ответника е възложено да установи изпълнение на това свое задължение, въпреки това липсват ангажирани доказателства в тази насока. Ето защо, съдът намира предявения иск за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.11.2015г. до 30.11.2016г. за основателен и доказан и счита, че следва да се уважи изцяло. На ищеца следва да се присъди трудово възнаграждение в размер на 6123лв., както и допълнително трудово възнаграждение за същия период в размер на 367,38лв. или общо сумата от 6490,38лв.

Предвид своя акцесорен характер и с оглед липсата на доказателства за изплащане в срок на дължимото на ищеца трудово възнаграждение, съдът намира за основателен и доказан и предявения иск с правно основание чл.245 ал.2 от КТ. Доколкото работодателят е изпаднал в забава с неизплащане в срок на трудовото възнаграждение на ищеца, същият дължи лихва за забава, поради което съдът счита, че следва да се уважи и предявения иск с правно основание чл.245 ал.2 от КТ в пълния предявен размер от 260,97лв. за периода от 01.12.2015г. до 02.12.2016г.    

С оглед изхода на делото на основание чл.78 ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 309,62лв.  

Мотивиран така, съдът

                                                      Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА „ТЕЦ Хасково” АД, ЕИК 125579467, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.”Никола Петков” №6, вх.А, ет.4, ап.8, да заплати на Г.Н.С. с ЕГН:********** ***, сумите от 6490,38лв. – неизплатено нетно и допълнително трудово възнаграждение за периода от 01.11.2015г. до 30.11.2016г., 260,97лв. – лихва за забава за периода от 01.12.2015г. до 02.12.2016г., ведно  със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 02.12.2016г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА „ТЕЦ Хасково” АД, ЕИК 125579467, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.”Никола Петков” №6, вх.А, ет.4, ап.8, да заплати по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 309,62лв.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

                                          СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.