Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 347                  

                                              гр. Хасково, 08.06.2017 год.

 

 

                                       В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и пети май

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                                                                  

                                                                                                                                                                           

                               

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията Гр.дело № 2297 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са от А.К.А.,*** против СУ „Стефан Караджа“-гр.Хасково обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ.

В исковата молба ищцата твърди, че по силата на сключен трудов договор от 15.09.1994г. в ответното училище заемала длъжността „Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-физика и астрономия“. Със Заповед № 2/01.09.2016г. трудовият й договор бил прекратен едностранно от директора на училището, считано от същата дата, на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.2 от КТ, поради съкращаване на щата възоснова на длъжностно щатно разписание за учебната 2016/2017г., в сила от 01.09.2016г. и съгласно дадено предварително съгласие от Синдикалната организация на СБУ към КНСБ в СУ с писмо № 1327/31.08.2016г. Със същата Заповед било разпоредено да й бъде изплатено обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ за неспазено предизвестие в размер на 1671 лева и по чл.224, ал.1 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 3 дни в размер на 108.98 лева. Посочената заповед била незаконосъобразна, а извършеното с нея уволнение незаконно, по следните съображения: На първо място, не било налице нито като правно, нито като фактическо основание съкращение в щата на ответното училище. Длъжностните задължения, които изпълнявала ищцата, продължавали да съществуват и били необходими и задължителни за цялостния учебен процес, но били възложени на други лица. Като фактическо основание за извършеното съкращение било посочено в уволнителната заповед: намаляване броя на учениците в СУ „Ст.Караджа” за учебната 2016/2017г. спрямо предходната учебна година, водещо до намаляване издръжката на училището за последното тримесечие на 2016г., както и до прогнозирано намаление за 2017г., а така също и до недостиг на средства за своевременно плащане на осигурителни вноски и поради очертаващия се недостиг на средства за разплащане на материални разходи. Не било налице посоченото в заповедта основание - намаление броя на учениците в училището за учебната 2016/2017г.  в сравнение с броя им в края на учебната 2015/2016г. Не било налице и намаляване на издръжката на училището за последното тримесечие на 2016г., както и прогнозираното в тази посока за 2017г. намаление. Издръжката за последното тримесечие на 2016г. се определяло на база броя на децата в училище през периода месец декември 2015г.-месец януари 2016г., когато се формирал целият бюджет за календарната 2016г. Липсата на реално съкращение на щата се обективирала и от факта, че дни преди утвърждаване на новото щатно разписание директорът на училището  назначил друг учител по математика, със специалност физика и информационни технологии, при явен недостиг на норматива от часове, който при ищцата се допълвал с часове по информатика и информационни технологии и това била М. Щ.. При извършеното съкращение и с оглед норматива часове за всеки един преподавател, работодателят, вместо да стори разпределението измежду работещите и имащи съответната специалност учители, прибягнал към сключване на трудови договори с външни за училището преподаватели. С тези си действия работодателят ясно манифестирал липсата на реално съкращение на щата, още повече, че нарушил и сключения Колективен трудов договор, в който била договорена забрана работодателят да назначава външни за училището лица или да ги допуска до работа при каквато и да е форма на правоотношения, докато разполага с квалифицирани преподаватели за съответната дисциплина, дори и тогава, когато се касае за допълване на норматива от часове. Последното било регламентирано в чл.12, ал.2 от КТД. Това допуснато нарушение на КТД също водело до незаконосъобразност на издадената заповед за уволнение. Допуснато било закононарушение и на материалноправната норма на чл.4, ал.2 от Наредба № 3/18.02.2008г., сочещ, че намаляването броя на часовете под минималната норма не е основание за закриване на работното място, ако това намаляване не е повече от половината от минималната норма. Това нарушение, на самостоятелно основание,  извън посочените по-горе, сочело на незаконност на уволнението. На второ място, не била проведена законосъобразно процедурата по уволняването на ищцата във връзка със съкращението на щата, дори и условно да се приемело, че такова е налице, което правело заповедта незаконосъобразна, респ.уволнението й незаконно. Следвало да се има предвид, че началото на учебната година в спортните училища започвало на първи септември, а не както в останалите - на 15 септември. Утвърждаването на новото щатно разписание от 01.09.2016г. било извършено със заповед на директора от 29.08.2016г., т.е. извършено било преди датата на първия учебен ден, а уволнителната заповед й била връчена на 01.09.2016г. в 8.30 часа, начален час на първия учебен ден. От тези обстоятелства следвали фактическите и правни изводи, че при утвърждаването на щатното разписание директорът на училището не би могъл да знае дали учениците са в повече или в по-малко спрямо предходната учебна година, тъй като записването им ставало включително и в датите от 29.08. до 01.09, в т.ч. и в рамките на първия учебен ден, респ. че първото фактическо основание в заповедта за съкращението й било посочено напълно произволно. Или, не се касаело за реално съкращение на щата, а за проява единствено на субективизъм от страна на директора на учебното заведение. Във връзка с предстоящо съкращаване на щата, на 29.08.2016г., 12.30 часа й било връчено писмо със задължение да попълни в двудневен срок анкетна карта и да отрази в случай, че се ползва от специалната закрила на чл.333 от КТ, като представи документи за това. Даденият немислимо кратък срок за анкетната карта и за прилагането на писмени документи към нея, както и издаването на заповедта в първия часови момент след изтичането му, говорели за пълната формалност на искането и предварително взето решение, което също сочело не на обективна преценка, а на предубеденост у работодателя. Ищцата твърди още, че не бил извършен подбор измежду работещите учители със същите специалности. Те били няколко на брой, което предпоставяло задължителен избор за оставане на най-квалифицирания и най-добрия измежду тях, проведен по критериите на чл.329 от КТ за подбор. В резултат на незаконното й уволнение ищцата останала без работа и към момента на подаване на исковата молба не работела никъде по трудово правоотношение, от което търпяла вреди, подлежащи на обезщетение по реда на чл.225 от КТ. За шестмесечния срок по чл.225, ал.1 от КТ, считано от 01.09.2016г. общият размер на дължимото й обезщетение възлизал на 5049.90 лева, определен на базата на последно полученото брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ уволнението – 841.65 лева. Желае да бъде възстановена и на заеманата до уволнението учителска длъжност. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да признае уволнението й, извършено със Заповед №2/01.09.2016г. за незаконно, да го отмени като такова и възстанови ищцата на заеманата до уволнението длъжност „Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-физика и астрономия”, както и да осъди ответника да й заплати обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ в размер на 5049.90 лева за периода от 01.09.2016г. до 01.02.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.09.2016г. до окончателното й изплащане. Претендира разноски.

Ответникът оспорва изцяло предявените искове. Също претендира разноски.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:  

  Не се спори, че страните по делото са били в трудовоправни отношения, както и че ищцата е заемала длъжносттаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия“.  По делото се установява също, че работодателят е пристъпил към прекратяването на трудовите правоотношения между страните, за което е била издадена Заповед № 2/01.09.2016г., връчена на ищцата на 01.09.2016г., от която дата същата е породила своето правно действие. В процесната заповед е посочено, че основанието за нейното издаване е нормата на чл.328 ал.1, т.2, предл.2-ро от КТ - поради съкращение в щата. Работодателят подробно е изложил и мотиви в насока, че прекратява трудовото правоотношение поради намаляване броя на учениците за учебната 2016/2017г. спрямо предходната, водещо и до намаляване на издръжката на училището, респективно недостиг на средства за своевременно разплащане. В този смисъл съдът намира заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение за отговаряща на формалните изисквания на закона, т.е., спазени са били всички процесуални предпоставки за издаването й, поради което следва да отговори на спорния въпрос дали са били налице и всички материалноправни предпоставки при издаването на  същата. Или, следва да се извърши преценка дали действително сме изправени пред хипотезата на чл.328, ал.1, т.2, предл.2-ро от КТ- съкращение в щата.

От представеното по делото Длъжностно разписание, в сила от 01.09.2016г., утвърдено със Заповед № 1249/29.08.2016г. на Директора на ответното училище, е видно, че са предвидени 14 щатни бройки за длъжността „Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап“. В заповедта, с която е утвърдено Щатното разписание, изрично е посочено кои щатни бройки се съкращават, а именно 1 щ.бр. на длъжността „ръководител направление ИКТ“ и 1 щ.бр. на длъжността „старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия“, т.е. щатната бройка, заемана от ищцата А.. В сравнение с предишното щатно разписание в сила от 01.08.2016г. съдът установи, че щатните бройки за длъжността „старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап“ са били общо 15. В този смисъл е безспорно, че е била съкратена една бройка, като от поименните щатни разписания се установява, че е съкратена бройката на длъжността “старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия“. Няма спор, че именно тази длъжност е била заемана от ищцата, както и че тя е единствената бройка за тази учебна дисциплина.

На следващо място съдът установи,  че преди издаването на заповедта за утвърждаване на ново щатно разписание в сила от 01.09.2016г., по което е извършено и съкращението на ищцата, работодателят е направил необходимите анализи за броя на приетите ученици за учебната 2016/2017г., за финансовите възможности и дадености на училището, обсъдил е въпросите в тази насока на работни срещи, на проведено Общо събрание, както и на заседание на педагогическия състав на колектива. В тази насока са представените Докладна записка с вх.№ 1259/24.08.2016г. от Гл.счетоводител на училището относно осигуряването издръжката на училището до края на календарната 2016г. и проблемите, свързани с финансирането на дейността му, Докладна записка с вх.№ 1260/24.08.2016г. на Зам.-директора по учебната дейност относно броя на учениците в училището за учебната 2016-2017 година и изводите във връзка с изискванията на Заповед на министъра на младежта и спорта за утвърден държавен план-прием, за броя на паралелките, числеността на персонала и сравнителна справка за броя на учениците през предшестващи учебни години с настоящата 2016/2017г. От Протокол от проведена работна среща от 26.08.2016г., с участието и на представители на синдикатите - КТ „Подкрепа“ и КНСБ към училището, е видно, че отново е обсъждан въпроса с броя на приетите ученици и целесъобразното  разпореждане с отпуснатия бюджет. Все в същата насока са и представеният Протокол от 29.08.2016г. на колектива на ответното училище и Протокол № 20/29.08.2016г. от заседание на ПС на колектива. От така приетите писмени доказателства според съда се налага единствено правилния извод, че решението да се извърши съкращение на определен брой щатове е било широко обсъждано и съобразено с особеностите и нуждите на учебния процес, от което от друга страна следва и извода, че извършеното съкращение е било обосновано и е реално.

Следва още да се посочи, че преди издаването на процесната заповед работодателят е спазил и изискването на чл.10, т.3 от КТД /Колективния трудов договор/ за системата на народната просвета от 19.06.2016г., като е поискал предварително съгласието на синдикалните организации към училището за прекратяване на трудовия договор с ищцата - изх.№ 1100/30.08.2016г. Видно от представеното писмо № 1327/31.08.2016г. такова съгласие е било дадено от председателя и секретаря на синдикалната организация на СБУ към КНСБ в СУ „Стефан Караджа“. Поискано е също от ищцата да даде информация дали по отношение на нея са налице някои от условията на специалната закрила на чл.333 от КТ, и макар в исковата молба да се твърди, че определеният за отговор срок е твърде кратък, съдът намира, че за ищцата е съществувала възможност да отговори на този въпрос, а при необходимост да си запази правото да представи и доказателства. Веднага следва да се отбележи, че такива не са представени, не се ангажираха и в настоящия процес.

С оглед на така събраните по делото доказателства съдът намира, че е налице законовото основание на чл.328, ал.1, т.2, предл.2-ро от КТ.

Работодателят, върху когото пада тежестта на доказване на всяко едно уволнение, в настоящото дело доказа по несъмнен начин наличието на материалноправните предпоставки за прекратяване на трудовия договор на посоченото основание - наличие на ново щатно разписание, влязло в сила от 01.09.2016г., утвърдено от надлежния орган - директора на училището. Доказа необходимостта от така извършеното намаляване на числеността на педагогическия състав. Установи и факта, че към момента на издаването на процесната заповед е действало ново щатно разписание. Освен това според съда особена тежест следва да се даде на доказателствата, сочещи на предхождащата дейност на работодателя до вземането на окончателното решение и издаването на заповед за изменение на щатното разписание. Тук следва да бъде отбелязано, че „съкращаването в щата“ означава да се  намалят, да се премахнат отделни щатни бройки от утвърдения общ брой на служителите или работниците.В тези случаи винаги се посочва наименованието и броя на съкратените  длъжности, което според съда е сторено в случая. Не подлежат на съдебен контрол причините, поради които се е стигнало до такова решение. Те могат да бъдат различни, като в най-масовия случай това се прави с цел оптимизиране на работата и разпределението на задълженията по съкратените длъжности между оставащите на работа други служители. Ето защо, неоснователно е оплакването, че работата, която е изпълнявала ищцата, продължава да съществува /учебния предмет/, но била възложена на друг преподавател. Наличието на причините, както и правилната организация на работата, е преценка на самия работодател и е въпрос на целесъобразност и най-ефективно осъществяване на работата, т.е. на учебния процес в училището в настоящия случай.

При така описаната фактическа обстановка, съдът намира предявения иск за отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение за неоснователен, поради което ще следва да се отхвърли. Ще следва съответно да се отхвърлят и останалите обективно съединени искове за възстановяване на предишната длъжност и за заплащане на обезщетение на основание чл.225 ал.1 от КТ.

С оглед основния извод на съда следва също да се уважи претенцията на ответника за заплащане на разноски в размер на 850 лева, от които 700 лева – платено адвокатско възнаграждение и 150 лева – платено възнаграждение за вещо лице.

 

Мотивиран така, съдът

 

                           Р   Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от А.К.А., ЕГН **********,***, против СУ „Стефан Караджа“-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 44, искове с правно основание чл. 344, ал.1, т.1,2 и 3 от КТ, а именно - за отмяна на Заповед № 2/01.09.2016г. за прекратяване на трудовото й правоотношение, за възстановяване на заеманата от нея длъжност преди уволнението „Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия, както и за заплащане на обезщетение за времето, през което е останала без работа поради това уволнение /01.09.2016г. – 01.02.2017г./ в размер на 5049.90 лева, като - неоснователни.

ОСЪЖДА А.К.А., ЕГН **********,***, да заплати на СУ „Стефан Караджа“-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 44, направените по делото разноски в размер на 850 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 08.06.2017год.

 

 

                                                                                СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.