О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 737

           

15.06.2017г., Районен съд - Хасково

 

            Настоящият състав като съобрази, че адресът на адресата е в с.И. , Община А. , която попада в района на РС - Омуртаг, намира, че молбата за връчване на документи следва да се изпрати по подсъдност на РС - Омуртаг за изпълнение на поръчката. Поради горното следва делото да бъде прекратено и да се изпрати по подсъдност на РС - Омуртаг. Следва да се изпрати уведомление за препращане на молбата на изпращащия орган.

            Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            Прекратява производството по гр.д. 1369/2017г. по описа на ХРС.

            Делото да се изпрати незабавно по подсъдност на РС - Омуртаг за изпълнение на поръчката, с указание, че препис от приложените документи следва да се връчи на ответника на посочения адрес при спазване разпоредбите на глава 6 от ГПК, като бъде информиран адресата посредством формуляр-образеца, даден в приложение II, че може да откаже да приеме документа, който трябва да се връчи, по време на самото връчване или връщайки документа на получаващия орган в срок една седмица, ако не е написан или не е преведен на един от следните езици: а) език, който адресатът разбира; или б) официалния език на държавата-членка адресат, или, при наличие на няколко официални езика в тази държава-членка, официалния език или един от официалните езици на мястото, където трябва да се осъществи връчването.

            Да се изпрати уведомление за препращане на молба на изпращащия орган на основание член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1393/2007.

           

                                                                                              Районен съдия: /П/ не се чете

                                                                                                                        / В.Панайотов /

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.