О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  690 / 05.06.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На пети юни през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                     Членове :  

                                      Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1316 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

С писмо вх. рег. № 13512/02.06.2017 г. с изх.№ 4300/30.05.2017 г. на РС-Пазарджик на настоящия съд е изпратено по компетентност заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№ 8365/24.04.2017 г., против длъжник – физическо лице с постоянен адрес ***, видно от извършени и от двата съда служебни справки. Според чл.411 ал.1 от ГПК, заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. За подсъдността в заповедното производство, включително местната, съдът следи служебно, като в случая разпоредбата на чл.119 ал.3 от ГПК, касаеща двустранните съдебни производство, не намира приложение.

Ето защо, компетентен да разгледа постъпилото заявление е Районен съд – Харманли, който именно е районният съд по постоянния адрес на длъжника, а не Районен съд – Хасково. Така, според настоящия съдебен състав, липсвало е правно основание за изпращането на процесното заявление за разглеждане по компетентност от Районен съд – Хасково.

               Мотивиран така и на основание 122 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 1316/2017 г. по описа на Районен съд– Хасково.

               ПОВДИГА СПОР за местна подсъдност пред Окръжен съд – Хасково по настоящото ч.гр.дело № 1316/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково, образувано по повод писмо вх. рег. № 13512/02.06.2017 г. с изх.№ 4300/30.05.2017 г. на РС-Пазарджик, с което на Районен съд– Хасково е изпратено по компетентност заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.№ 8365/24.04.2017 г., против длъжник – физическо лице с постоянен адрес ***.

               ИЗПРАЩА делото за произнасяне по компетентност на Окръжен съд – Хасково.

      Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете.

                                                           

               Вярно с оригинала!

 

               Секретар: Д.С.