ОПРЕДЕЛЕНИЕ    

№767/ 23.06.2017 година, гр.Хасково

РАЙОНЕН  СЪД –ХАСКОВО отделение

на двадесет и трети юни  двехиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

         Районен съдия:Даниела Николова

секретар ..........................................................................................................

прокурор ........................................................................................................

като разгледа докладвано от съдията.............................................................

гр.дело№. 1224 по описа за 2017 година

                                                         

         В Районен  съд Хасково е образувано гр.д. №1224 по описа за 2017 г. по   искова молба от Т.Г.Б. за присъждане на обезщетение по ЗОДОВ.Ищецът  е  бил страна  в  други граждански и  административни производства, разглеждани от настоящия съд,като е    изразявал  съмненията си  в  безпристрастността  и обективността на целия съдийски състав на Районен съд-Хасково, което е било повод за отвод  и на настоящия съдебен състав. Наред с това в свои жалби до правораздавателните   институции ищецът Т.Б. е приписвал на съдията докладчик  отношения  на   „другарство „ с други  магистрати от РС-Хасково,АС-Хасково и ВАС   и  „заинтересовано лице“,действащо в ущърб на негови права и законни интереси  . Воден от тези съображения и за да  да не се поражда съмнение, че при разглеждането  на делото , произнасянето и постановяването на съдебния акт могат да бъдат нарушени   правата  на ищеца    на справедлив процес,  настоящия състав на съда  счита , че е налице основанието, визирано в чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК за неговото отвеждане от разглеждане на делото.     

От друга страна, от делото са се отвели всички съдии от РС-Хасково, и в съда не може да се образува състав за разглеждането му, поради което е налице хипотезата на чл.23 ал.3 от ГПК и делото следва да се изпрати на ОС-Хасково  за определяне на друг равен по степен съд.

            Водим от горното и на основание чл.22 ал.1 т.6  и чл.23 ал.3 от ГПК,

ОПРЕДЕЛИ:

         ОТВЕЖДА  съдия Даниела Николова от разглеждане на гр.д.№1224/2017 г.по описа на РС-Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1224/2017 год.по описа на РС-Хасково.

ДЕЛОТО    да се изпрати на ОС-Хасково   за определяне на друг равен по степен съд,който да го разгледа  на основание чл.23 ал.3 от ГПК.

 

 

                                                                      Съдия: