О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

706/07.06.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На седми юни две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1165 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството е образувано по искова молба от "КЛАС 95" ООД срещу "СИЛВИЯ 7" ООД за присъждане на сумите от 18 580,39 лева, представляваща сбор от неизплатени главници по фактура № 0000001451/04.09.2015 г. на стойност 9 959.09 лева и по фактура № 0000001452/04.09.2015 г. на стойност 8 621.30 лева, издадени по устен договор между страните за продажба на 50 тона мека пшеница - семе пиринеос, реколта 2014/15г., и 3 211,53 лева, представляваща лихва за забава, от която 1 721.38 лева върху главницата по фактура № 0000001451/04.09.2015 г. за периода от 05.09.2015 г. до 17.05.2017 г. включително и 1 490.15 лева върху главницата по фактура № 0000001452/04.09.2015 г. за периода от 05.09.2015 г. до 17.05.2017 г. включително.

С Определение № 623/18.05.2017 г. е уважено особеното искане на ищеца за допускане на обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответното дружество в търговските банки "Райфайзенбанк" АД и "Уникредит Булбанк" АД до размера на сумата от 21 791,92 лева.

С молба вх. рег. № 13758/06.06.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител адв. Владимир Дичев от АК – Хасково, е направил изричен отказ от предявените искове поради постигната извънсъдебна спогодба с ответника и моли производството по делото да бъде прекратено, като се отмени допуснатото обезпечение.

Съдът, след като взе предвид доводите на ищеца, данните по делото и приложимия закон, намира следното:

Подадената молба е допустима и основателна, поради което следва да бъде уважена.

Същата изхожда от надлежно легитимирано лице, като в случая са налице предвидените в чл. 233 ГПК предпоставки. Съгласно цитираната разпоредба ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. Следователно, отказът от иск може да се извърши до приключване висящността на процеса с влязло в сила решение, каквото по делото все още не е постановено, като не е необходимо съгласието на ответника.

Предвид изложеното съдът намира, че е валидно десезиран с настоящия правен спор и на основание чл. 233 ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

На следващо място, трябва да се отбележи, че ищецът е „господар” на обезпечителната мярка, не само защото тя е постановена в негов интерес, но и защото той носи отговорността за вредите от неоснователното обезпечаване – чл. 403 ГПК. Следователно, съдът е длъжен да я отмени, след като е направено изрично искане за това от негова страна.

Мотивиран от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 233 ГПК, производството по гражданско дело № 1165/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково, поради отказ от исковете.

ОТМЕНЯ, на основание чл. 402, ал. 1 ГПК, допуснатото с Определение № 623/18.05.2017 г. обезпечение на предявените искове от "КЛАС 95" ООД, ЕИК 126552081, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. "Козлодуй" № 7, с адрес за призоваване: гр. Хасково, бул. "България" № 146, вх. Б, ет. 1, офис 4 - адвокатска кантора, с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу "СИЛВИЯ 7" ООД, ЕИК 106617172, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба 1, Искърско шосе № 13А, административна сграда „Пършевица", за присъждане на сумите от 18 580,39 лева, представляваща сбор от неизплатени главници по фактура № 0000001451/04.09.2015 г. на стойност 9 959.09 лева и по фактура № 0000001452/04.09.2015 г. на стойност 8 621.30 лева, издадени по устен договор между страните за продажба на 50 тона мека пшеница - семе пиринеос, реколта 2014/15г., и 3 211,53 лева, представляваща лихва за забава, от която 1 721.38 лева върху главницата по фактура № 0000001451/04.09.2015 г. за периода от 05.09.2015 г. до 17.05.2017 г. включително и 1 490.15 лева върху главницата по фактура № 0000001452/04.09.2015 г. за периода от 05.09.2015 г. до 17.05.2017 г. включително, чрез налагане на следната обезпечителна мярка: запор върху банковите сметки на "СИЛВИЯ 7" ООД, ЕИК 106617172, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Дружба 1, Искърско шосе № 13А, административна сграда „Пършевица", открити в търговските банки "Райфайзенбанк" АД и "Уникредит Булбанк" АД до размера на сумата от 21 791,92 лева.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                           

 

            СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.