ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 797

28.06.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд                      Трети граждански състав         

на двадесет и осми юни през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1147 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предявен е иск за съдебна делба на недвижим имот между сънаследници. Неколкократно исковата молба е оставена без движение за уточняване на придобивния способ и изчерпателното посочване на всички съделители съобразно представеното удостоверение за наследници. Въпреки дадените от съда указания в тази насока, ищците сочат като съделители в настоящия процес само част от лицата, визирани в удостоверението за наследници. Действително съдът следи служебно за наличието на активна и пасивна легитимация на страните, но не може да въпреки волята на ищците да конституира нови страни в процеса. Въпреки дадените указания относно останалите сънаследници, ищцовата страна категорично сочи, че същите не следва да участва в делбения процес и съответно не желае тяхното привличане като съделители.

Съгласно разпоредбата на чл.75 ал.2 от Закона за наследството /ЗН/, когато делбата е извършена без участието на някой от съделителите, тя е изцяло нищожна. Предвид изричната разпоредба в тази насока, съдът намира, че така предявения иск се явява недопустим и производството следва да се прекрати, тъй като в противен случай би се стигнало до постановяване на решение за извършване на нищожна делба. 

 

Мотивиран така, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1147/2017г. по описа на Районен съд-Хасково, поради недопустимост на предявения иск.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                          Съдия:     /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.