ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       779      /26.06.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен  съд, Девети граждански състав 

на двадесет и шести юни две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1074 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

****************

При това положение действително местно компетентен да разгледа настоящото дело е Районен съд - Варна, доколкото в неговия съдебен район се намира постоянният адрес на ответника, а цената на предявения иск е под 25 000 лева. Съобразно разпоредбите на чл. 118, ал. 1 и ал. 2 ГПК то следва да бъде прекратено пред Районен съд - Хасково и изпратено за разглеждане по подсъдност на горепосочения съд.

Мотивиран от горното, съдът  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1074/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на местно компетентния Районен съд - Варна.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                     СЪДИЯ:

 

/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А,