О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№772/23.06.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На двадесет и трети юни две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                   Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело1853 по описа за 2016 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от М.З.М., чрез адв. Мария Недкова Даскалова, срещу К.Д.Л. за установяване по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумите от 2 000,00 лева, представляваща неизплатена главница по договор за заем от 16.08.2011 г. и 912,59 лева, представляваща законна лихва за забава върху нея за периода от 01.01.2012 г до 21.06.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 1302/2016 г. по описа на Районен съд Хасково, до окончателното й изплащане.

С протоколно определение от 28.11.2016 г. производството по настоящото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК - по общо съгласие на страните. Едновременно с това изрично им е указано, че ако в 6-месечен срок от влизане в сила на определението за спиране не бъде поискано възобновяване на производството, същото ще бъде прекратено.

В о.с.з. на 28.11.2016 г. е присъствал процесуалният представител на ищеца - адв. Мария Недкова Даскалова, а от приложената по делото разписка е видно, че съобщението до ответника му е връчено редовно на 12.12.2016 г.

Следователно, определението е влязло в сила на 19.12.2016 г., а законоустановеният 6-месечен срок е изтекъл на 19.06.2017 г. В този период от време, както и към настоящия момент, никоя от страните не е направила искане за възобновяването му. При това положение следва да се приеме, че в случая са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 ГПК, поради което спряното производство следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 231, ал. 1 ГПК, производството по гражданско дело1853/2016 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.                                                                           

 

            СЪДИЯ: /п/ не се чете.

                                                                                                                           /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.