Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  389/ 28.06.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и шести юни през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : М. Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Гергана Докузлиева

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя М. Ангелова

Гражданско дело номер 1240 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                ****************************************************

          Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на 01.08.2015 г. в гр. Хасково граждански брак между М.Х.П. с ЕГН ********** ***; и П.В.П. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на П.В.П. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. С************; което не е тяхна собственост, а са ползвали под наем, като М.Х.П. с ЕГН ********** е напуснала същото преди подписване на споразумението по чл.51 от СК и няма претенции относно ползването му.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.В.П. с ЕГН ********** и той става изключителен собственик на следното МПС: мотоциклет марка „Хонда Хорнет 600 С”, с рег. № ****, идентификационен номер № ****, двигател № ****, бензин, син/черен; със стойност на дела от 300 лв.; като в дял на М.Х.П. с ЕГН ********** не се поставя вещ в натура и тя изрично заявява, че не желае парично уравнение на дяловете; като съпрузите заявяват, че споразумението им е окончателно и неотменимо се прекратява съсобствеността върху тази вещ, като никой от тях няма и не може да има каквито и да било претенции към другия и няма да извършват парично уравнение на дяловете.

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на М.Х.П. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – П.

Съпрузите заявяват, че: нямат сключен брачен договор; нямат родени от брака си деца; за в бъдеще не си дължат издръжка един на друг; не притежават право на собственост или други вещни права върху други недвижими имоти, придобити по време на брака; нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки; нямат общи влогове, ценности, фирми на ЕТ и други движими вещи, както и недвижими имоти; поделили са извънсъдебно всички, придобити по време на брака, движими вещи; са съгласни съдебните и деловодни разноски по делото да се поемат поравно от тях.

Съпрузите заявяват, че с така постигнатото споразумение уреждат напълно и окончателно всички лични и имуществени отношения помежду си, произтичащи от прекратяването на брака им.

          ОСЪЖДА М.Х.П. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева.

ОСЪЖДА П.В.П. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, както и държавна такса върху стойността на поставената му в дял вещ в размер на 25 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.