Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 392

28.06.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд       Трети граждански състав

на шести юни през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1149 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

*********************************

         Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 23.05.1988г. в с.Поляново, общ.Айтос, граждански брак между К.Ш.Р. с ЕГН:********** и О.С.Р. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че не притежават недвижими имоти в режим на СИО, не са придобили по време на брака МПС и парични влогове, а движимите вещи поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Заявяват, че имат регистрирани предприятия като еднолични търговци, дялове или акции в търговски дружества. 

След прекратяване на брака молителката К.Ш.Р. с ЕГН:********** ще носи брачното си фамилно име – Р..

         ОСЪЖДА К.Ш.Р. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА О.С.Р. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 20лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.