Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

388          /27.06.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на пети юни две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1005 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 23.05.1987 г. в гр. Благоевград граждански брак между К.Н. Д - С, ЕГН ********** и Н.Г.С., ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. След прекратяване на брака съпругата К.Н. Д - С, ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име Д.

2. Семейното жилище на страните, находящо се в гр. Х, ул. П № , ет. , индивидуална собственост на К.Н. Д – С, ЕГН **********, се предоставя за ползване на нея.

3. В дял на К.Н. Д - С, ЕГН ********** се поставят и тя става изключителен собственик на следните недвижим имот и МПС, а именно:

- Вилна сграда на два етажа с разгъната застроена площ 106 кв.м., построена в УПИ IV-158 в кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. С, одобрени със Заповед № 3225/1990 г. на Кмета на Общината, с площ 680 кв.м., при граници: улица, УПИ III-157, УПИ VI-156, път, който урегулиран поземлен имот е собственост на Г Н Д и К.Н. Д - С при дялове - 2/3 - за първия и 1/3 за втората, по дарение от родителите им.

- Лек автомобил марка Опел“, модел Астра, peг. № Х0372ВН, рама W0L000058V5116250.

4. За уравнение на дяловете К.Н. Д - С, ЕГН ********** е заплатила на Н.Г.С., ЕГН ********** срещу подписана от него разписка, сумата 2 000,00 лв. в деня на подписване на споразумението.

5. Страните заявяват, че са уредили имуществените си отношения за движимите вещи, придобити по време на брака им.

6. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг.

7. С настоящото споразумение страните ликвидират напълно и окончателно всички лични и имуществени отношения помежду си и се задължават да не оспорват постигнатото споразумение и да нямат претенции един към друг по отношение на въпросите, предмет на същото.

ОСЪЖДА К.Н. Д - С, ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 98,61 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Н.Г.С., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 60,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                             

 

СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

       /Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.