О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

749/19.06.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На деветнадесети юни две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гр. д. № 695/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по искова молба от Н.Я.Д. срещу „МиД" ООД за обявяването на сключения между тях предварителен договор от 22.08.2008 г. за покупко – продажба на подробно описан недвижим имот за окончателен.

С протоколно определение от 05.06.2017 г. производството по делото е оставено без движение, като на ищеца са дадени конкретни и ясни указания за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок, който към настоящия момент е изтекъл, но това не е сторено.

След като взе предвид изложеното от страните, данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Предявеният иск е недопустим поради следните съображения:

Безспорно е, че във всяко положение на делото съдът е длъжен да следи служебно за наличието или липсата на абсолютните положителни процесуални предпоставки за съществуването на правото на иск. Една от тях е процесуалната правоспособност на страните, като нейното отсъствие води до недопустимост на иска.

В настоящия случай от служебно извършена проверка в електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията се установява, че няма данни за ООД с наименование „МиД", с ЕИК 126610830 и законни представители: М. М. Г. и Д. Р. Д.. При това положение се налага изводът, че такова търговско дружество не съществува, което от своя страна обуславя невъзможността да възникне валидно процесуално правоотношение по отношение на сочения ответник.

 

 

 

 

Предвид изложеното настоящият съдебен състав счита, че предявеният иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД е недопустим, поради което и на основание чл. 130 ГПК исковата молба следва да бъде върната, а доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба с вх. № 7231/23.03.2017 г. по описа на Районен съд - Хасково от Н.Я.Д. ***, адрес за призоваване: град Х., ул. "П." № , ет. , оф. , с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу „МиД", ЕИК 126610830, седалище и адрес на управление: село Клокотница, област Хасково, и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 695/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                            

 

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                                                              /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.