О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  732 / 14.06.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав       

На четиринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                   

                Председател : Мария Ангелова

                                                                             Членове :  

                                                                             Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 218 описа за 2017 година, взе предвид следното:

         

 

Производството по настоящото дело е образувано по обективно и субективно съединени искове по чл.26 ал.1 пр.2 от ЗЗД, предявени от ищеца А.Г.Г. с ЕГН ********** против четири физически и едно юридическо лице, за обявяване нищожността на три сделки с недвижими имоти, подробно описани. С разпореждане № 804/30.01.2017 г. по настоящото дело, исковата молба е оставена без движение с подробни указания до ищеца, в т.ч. и за заплащането на държавна такса по делото и за вписването на исковата молба, които указания той е получил на 09.02.2017 г., видно от съобщение за това. В рамките на така указания на ищеца срок, е постъпила молба от него с вх.рег. № 4644/ 21.02.2017 г., с която е поискал освобождаването му от държавна такса. Тази му молба е оставена без уважение с определение № 235/24.02.2017 г., влязло в сила на 01.06.2017 г.

Към настоящия момент неотстранени са останали посочените две нередовности в исковата молба – не е заплатена държавна такса по делото и не е вписана исковата молба. Срокът за отстраняването на същите е бил продължен по искане на ищеца с разпореждане на съда от з.з. на 20.03.2017 г., на основание чл.63 ал.1 и 2 от ГПК с два месеца, считано от 09.03.2017 г. Така продълженият срок понастоящем е вече изтекъл, като не са предприети никакви действия по внасянето на следващата се държавна такса. По отношение вписването на исковата молба, ищецът е подавал няколкократно молби, да му бъде издаден препис от подадената от него искова молба. Още при първата такава молба от 21.02.2017 г., съдът е разпоредил на 24.02.2017 г. това да бъде сторено, но видно от саморъчното отбелязване върху същата молба – ищецът е получил лично искания препис чак 2 месеца по-късно на 24.04.2017 г., едва след като това няколкократно му е било указвано от страна на съда с разпореждания от з.з. на 31.03.2017 г. и 11.04.2017 г.

Предвид неотстраняването в рамките на указания срок на констатираните в исковата молба нередовности, за които и за последиците от което ищецът е бил надлежно уведомен – не е заплатена държавна такса по делото и не е вписана исковата молба; и на основание чл. 129 ал.4, вр. ал.1-3, вр. чл.128 т.2 пр.1 от ГПК, вр. чл.114, вр. чл.112 от ЗС, производството по настоящото дело следва да се прекрати.

Евентуално ново даване указания на ищеца, представляван от пълномощник – адвокат, за отстраняване нередовности в исковата молба, би нарушило принципа за равнопоставеност на страните в гражданския процес /чл.9 от ГПК/, в каквато насока е и задължителната съдебна практика на ВКС.

Мотивиран така, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

                ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 218/ 2017 г. на ХРС.

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Хасково в едноседмичен срок от съобщаването и връчването му на ищеца.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.