ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 700

06.06.2017 година, гр.Хасково

 

Хасковският районен съд       Трети граждански състав      

на шести юни през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 184 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предявен е иск с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК. В депозирания в срока по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба вх.рег.№13604/05.06.2017г. ответникът прави възражение за местна неподсъдност на делото на Районен съд-Хасково. Твърди, че иска следва да бъде разгледан от Районен съд-Кърджали.

Имайки предвид, че възражението за неподсъдност е направено в предвидения в чл.119 ал.3 от ГПК срок от надлежна страна, съдът намира същото за допустимо. Разгледано по същество възражението се явява и основателно, поради което следва да бъде уважено. Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК иска се предявява пред съда, в района на който се намира постоянния адрес или седалището на ответника. В самата искова молба ищецът е посочил изрично, че адреса, на който следва да бъде призован ответника се намира в гр.Кърджали, а това се установява и от извършената служебна справка в НБД „Население“ към ГД „ГРАО“ при МРРБ. Ето защо, съдът намира възражението за неподсъдност на делото на РС-Хасково за основателно, поради което счита, че следва да се уважи. 

С оглед гореизложените съображения съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото и същото се изпрати по подсъдност на РС-Кърджали, който е компетентен да разгледа спора между страните, поради което     

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№184/2017г. по описа на Районен съд-Хасково.

         Изпраща делото по подсъдност на РС-Кърджали.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                   

                                                         

                                                        Съдия: