Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  340 / 05.06.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На пети юни през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                      Членове :  

                                                           Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 980 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

          Образувано е по повод постъпила молба с вх.№ 03870/22.02.2017 г. от „Фронтекс интернешънъл“ ЕАД – София – взискател по изпълнително дело № 20169290401011 по описа на ЧСИ с рег. № 929. Молителят иска, да бъде назначен особен представител на длъжника по това дело – Г.М.М. с ЕГН ********** ***; и настоящ адрес ***.

          Молбата е препратена до съда от ЧСИ с приложени към нея, релевантни за настоящото производство, писмени доказателства. До длъжника са били изпратени съобщения за образуваното изпълнително дело, както по постоянния й така и по настоящия й адрес, като и двете са върнати с отбелязвания на връчителя, че адресите са посещавани няколкократно, но адресатът не е бил открит, като съседи не го познавали. До длъжника са били изпратени още съобщения на адреси в гр. Кърджали и с. Узунджово, общ. Хасково, като първото видно от пощенските известия – не е било потърсено, а второто е било отказано, да бъде получено. На втория от адресите е било изпратено още едно съобщение до длъжника, върнато с отбелязване на връчителя, че длъжникът никога не е живял на адреса, а там живеел бивш съпруг с новата си жена. Видно от извършена на 27.05.2016 г. справка в НБД-Население, постоянният и настоящ адрес на длъжника са именно двата адреса в гр. Хасково, на които са направени неуспешни опити за връчването. На същите два адреса са били изпратени уведомления до длъжника от 04.04.2017 г., видно от разписките към които – при многократни посещения на адресите, той или някой от домашните му не са били открити, поради което на 04.04.2017 г. са били залепени уведомления, с указание, че ако в 2-седмичен срок не се яви при ЧСИ за получаване на книжа, те ще се приложат по делото и ще се считат за редовно връчени. Уведомленията са залепени на горецитираните постоянен и настоящ адрес на длъжника.

          Предвид изложените данни по делото, съдът намира постъпилата молба за процесуално допустима, а разгледана по същество – за основателна.

   Според т.4 от ТР № 2/26.06.2015 г. на ВКС по тълк.дело № 2/2013 г. на ОСГТК - районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение той има регистриран постоянен и настоящ адрес, но не може да бъде намерен там, нито може да се намери лице, което е съгласно да получи съобщението и длъжникът не се е явил да го получи в указания двуседмичен срок. Всички изискуеми кумулативни предпоставки са налице в случая. С оглед на това, правилна е и констатацията на ЧСИ за наличието в случая на предпоставките по чл.47 ал.6 от ГПК. Длъжникът по изпълнителното дело не е бил намерен при няколкократните посещения на неговия постоянен и настоящ адрес, нито е било намерено там лице, което да получи поканата му за доброволно изпълнение. Ето защо, на този адрес е било залепено от връчителя уведомление до длъжника, че книжата са в канцеларията на ЧСИ, където могат да бъдат получени в 2-седмичен срок от залепването. В указания срок, нито длъжникът, нито негов пълномощник, са се явили при ЧСИ за получаването на книжата, при което с изтичането на този срок и на основание чл.47 ал.5 от ГПК правилно ЧСИ е разпоредил, книжата да се считат за редовно връчени.

          Ето защо и на основание чл.47 ал.6 от ГПК, следва да се уважи постъпилата молба, като на длъжника в цитираното изпълнително дело се назначи особен представител в лицето на посочения от Адвокатска колегия - Хасково с писмо с изх. № 1258/2017 от 22.05.2017 г. адвокат П.А.Б.- К., при възнаграждение в размер на 196 лв., на основание чл.10 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, определено от ЧСИ и внесено по негова сметка от взискателя.

          Мотивиран така, съдът

 

       Р   Е   Ш   И :

 

НАЗНАЧАВА на Г.М.М. с ЕГН ********** ***; и настоящ адрес *** – длъжник по изпълнително дело № 20169290401011 по описа на ЧСИ с рег. № 929 - особен представител в лицето на адвокат П.А. Б. – К., при възнаграждение в размер на 196 лв., на основание чл.10 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, определено от ЧСИ и внесено по негова сметка от взискателя.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати по горецитираното изпълнително дело – за сведение и изпълнение.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете.

 

                    Вярно с оригинала!

 

                    Секретар: Д.С.