Р Е Ш Е Н И Е

 

    342                                              07.06.2017г.                                 гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На деветнадесети май                                          двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 935 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         ****************************************

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 22.10.2008г. граждански брак между Г.С.Г. с ЕГН: **********,***, и Н.Д.Н. с ЕГН: **********,***  поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над децата Д. Г. Г. , родена на ***г, и С. Г. Г. , родена на ***г., на майката Н.Д.Н. с право на бащата Г.С.Г. да вижда и взима децата всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване от 09.00 часа в събота до 20.00 часа в неделя, както и 1 месец през лятото – месец август,пет дни, когато децата са в зимна /Коледна/ ваканция от 09.00 часа на първия ден до 20 часа на петия ден, четири дни, когато децата са в пролетна /Великденска/ ваканция от 09.00 часа на първия ден до 20 часа на четвъртия ден, през четните календарни години от 09.00 часа на 24.12 до 20 часа на 26.12, през нечетните календарни години на новогодишните празници от 09.00 часа на 31.12 до 20 часа на 01.01, през четните календарни години на Великденските празници от 09.00 часа на първия ден до 18.00 часа на третия ден, през четните календарни години на рождения ден на детето и на именни ден на детето от 09.00 часа до 20 часа, както и по всяко друго време по съгласие на майката и със задължение да ги връща след изтичане на определеното време.

Местоживеенето на децата ще бъда това на майката в гр. Х***, ул. ****, като ще следва това нам майката при промяна.

ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН: **********,***, да заплаща на Д. Г. Г. , родена на ***г, и С. Г. Г. , родена на ***г., чрез законния им представител Н.Д.Н. с ЕГН: **********,***, месечна издръжка в размер на 150 лева за всяка дете от 07.06.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане, като сумата ще бъде превеждана по сметка на съпругата – тридесето число на текущия месец.

Допуска след прекратяване на брака, жената Н.Д.Н. – Г. да възстанови предбрачното си фамилно име – Н..

***, ще се ползва от Г.С.Г..

Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

Страните заявяват, че ликвидират всички лични и имуществени отношения помежду си, нямат претенции към фирми и дялове в търговски дружества, които притежават поотделно, претенции към лични и фирмени банкови сметки и влогове. Кредити теглени от съпрузите се погасяват от всеки от тях, който го е теглил.

ОСЪЖДА Н.Д.Н. да заплати по сметка на РС – Хасково окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева, а Г.С.Г. окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева и 216.00 лева ДТ върху присъдената издръжка.

Препис от решението да се изпрати на Община Димитровград.

Решението не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 330 ал.5 от ГПК.

 

                                                                                      Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г.Д.