Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 349

08.06.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд        Трети граждански състав

на девети май през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                             Съдия : Нели Иванова

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №873 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

               Производството е по реда на чл.19 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ във връзка с чл.530 и сл. от ГПК.

         Образувано е по повод постъпилата молба от А.И.Е. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, кантора 11, адв.Т.Ч., с която се иска постановяване на  промяна на фамилното име. Молителката твърди, че на 16.03.2011г. сключила граждански брак с турски гражданин, чиято фамилия приела. Този брак бил прекратен с развод, като решението на турския съд влязло в сила на 29.06.2016г. Липсвало произнасяне на съда относно фамилното име на молителката, която и след развода продължила да носи фамилията на съпруга си. Липсата на възможност по административен ред да промени фамилното си име пораждало правния интерес на молителката от завеждане на настоящото гражданско дело. В момента молителката живеела постоянно в България, а по време на брака си живяла със съпруга си в Турция. Сред всички свои роднини, близки и приятели молителката била известна с моминското си фамилно име А.. При запознанства с други хора  и при контактите си в обществото молителката се представяла с това фамилно име.    Налице били важни обстоятелства и наличие на правен интерес от исканата промяна на фамилното име. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се допусне промяна на фамилното име на молителката от Е. на А..

         Заинтересованата страна Община Хасково не изпраща представител в съдебно заседание, нито депозира отговор на подадената молба.

         Районна прокуратура-Хасково също не взема становище по молбата и не изпраща представител в съдебно заседание.

          Съдът като прецени молбата, с оглед събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

           Видно от представеното удостоверение за раждане молителката е родена на ***г*** и е записана с имената А.И. А.. В личната си карта, издадена на *****. от МВР-Хасково, молителката е записана с имената А.И.Е.. От приложеното удостоверение за сключен граждански брак се установява, че е сключила такъв на 16.03.2011г. с Й. Е., чиято фамилия е приела. С влязло в сила решение на турския съд бракът е прекратен. Представя се и свидетелство за съдимост, от което се установява, че молителката не е осъждана.   

               При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи относно основателността на подадената молба за промяна на име:

               Съгласно разпоредбата на чл.19 ал.1 от ЗГР промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. В настоящия случай молителката твърди, че е налице последната хипотеза от цитираната законова норма, а именно наличието на важни обстоятелства, които налагат промяна на фамилното име. Безспорно от приложените писмени доказателства по делото се установи, че молителката при раждането си е записана с имената А.И. А., докато да приеме фамилията на съпруга си при сключване на граждански брак през 2011г. Установи се също така, че този брак е прекратен с влязло в сила решение на турски съд, като няма данни да е допусната промяна на фамилното име. При тези данни по делото съдът намира подадената молба за промяна на фамилното име на молителката за основателна. Както се установи от писмените доказателства след раждането си молителката е записана с фамилното име А.. Впоследствие при сключването на граждански брак това фамилно име е променено, като молителката приема фамилията на своя съпруг Е.. Няколко години след сключване на гражданския брак същият е прекратен с влязло в сила съдебно решение. Поради гореизложените съображения съдът намира, че е отпаднало основанието, на което молителката е носила фамилното име Е.. Същевременно няма пречка да се допусне промяна на това фамилно име, като молителката възвърне отнов предбрачната си фамилия. Предвид гореизложените съображения и с оглед заявената воля на молителката, съдът счита, че следва да се допусне исканата промяна на фамилното име от Е. на предбрачното й А..     

               Мотивиран така, съдът

 

               Р    Е    Ш    И    :

 

               ДОПУСКА промяна във фамилното име на молителката А.И.Е. с ЕГН:********** ***, от Е. на А..

               УКАЗВА на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Хасково да впише промяната в съответните регистри.

               Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      Съдия:/п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.