Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 343

07.06.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд        Трети граждански състав

на девети май през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело706 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК, образувано е по подадената молба от Е.К.Ч. с ЕГН:********** ***, и Б.Х.Ч. с ЕГН:********** ***.

         В молбата твърдят, че желаят брака им да бъде разтрогнат по взаимно съгласие. Нямали непълнолетни деца. Нямали претенции един към друг по отношение на движимо и недвижимо имущество. Молителката желае да запази брачната си фамилия, а на молителя да се предостави ползването на семейното жилище.

В съдебно заседание молителите заявяват, че са постигнали споразумение по чл.51 от СК и желаят брака им да бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК и със съдебното решение да се утвърди споразумението, с което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си. И двамата заявяват изрично, че са постигнали сериозно и непоколебимо по смисъла на чл.50 от СК взаимно съгласие за прекратяване на брака, при което подробно са обсъдили последиците от това и са стигнали до извода, че не е налице никаква възможност за заздравяването му.

При тези данни по делото съдът счита, че запазването на този брак не е в интерес нито на молителите, нито на обществото, нито на родените от брака деца, поради което същият следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите на страните за това. Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение по чл.51 от СК урежда личните и имуществените отношения между съпрузите и не противоречи на закона, счита, че следва да бъде утвърдено.

Молителите дължат окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40лв., т.е. всеки от тях по 20лв.      

         Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 24.11.1984г. в гр.Хасково граждански брак между Е.К.Ч. с ЕГН:********** и Б.Х.Ч. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Б.Х.Ч. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес с.Манастир, общ.Хасково.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти, а движимите вещи поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 

След прекратяване на брака молителката Е.К.Ч. с ЕГН:********** ще носи брачното си фамилно име – Ч..

ОСЪЖДА Е.К.Ч. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Б.Х.Ч. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 20лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: