Р Е Ш Е Н И Е № 341

гр. Хасково, 05.06.2017год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на осемнадесети май

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

                                

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д.№ 617 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е във фаза по допускане на делбата.

Образувано е по искова молба, подадена от М.М.М. и В.Д.М. /конституирана като ищец по делото с определение, постановено в с.з. на 18.05.2017г./, двамата от гр.Хасково, против Община Хасково.

          С така подадената искова молба е предявен иск за делба на  съсобствен недвижим имот.

В исковата молба ищецът твърди, че с Нотариален акт № 136, том 3, рег. № 4939, дело № 348/2004г. закупил неурегулиран поземлен имот с № 8448 в кв.6 по плана на гр.Хасково, СИЗ /бивша местност Ючките лозя/, одобрен със Заповед № 969/1988г., с площ от 2700 кв.м. С влизане в сила на кадастралната карта на гр.Хасково през 2006г. имотът бил заснет и отразен в нея като поземлен имот с идентификатор 77195.705.244 с площ от 2901 кв.м. Тъй като ищецът владеел имота в границите, в които той бил отразен в КККР от момента на закупуването му през 2004г., подал до Община Хасково молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка за 201/2901 ид.ч.от имота. От заверката, извършена от Дирекция „Общинска собственост“, узнал, че за тази идеална част има съставен АОС № 6521/2014г. На 18.04.2016г. подал предложение до Община Хасково да прекратят съсобствеността върху имота, като изкупи притежаваната от Общината идеална част, но до момента на подаване на исковата молба не бил получил отговор. С оглед горното, налице бил правен интерес да предяви настоящия иск за делба. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на поземлен имот с идентификатор 77195.705.244 по КККР на гр.Хасково, одобрен със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изп. директор на АК, с адрес: гр.Хасково, пк 6300, Куба 1, с площ 2901 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, номер по предходен план 8448 по Заповед №969/1988г., при съседи: 77195.705.241, 77195.705.738, 77195.705.245, 77195.705.483, 77195.705.243 и продължи производството по делба до окончателно прекратяване на съсобствеността. В съдебно заседание на 18.05.2017г. съдът конституира като ищец по делото, наред с първоначалния, съпругата на ищеца, с оглед факта, че към датата на сделката, с която е закупил процесния имот, е бил в брак с лицето В.Д.М., с оглед на което имотът е придобит в съпружеска имуществена общност.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът подава отговор, в който изразява становище за допустимост и основателност на предявения иск. Заявява се, че на основание § 42 от ПЗР на ЗИДЗОС и чл.58 от ЗОС бил съставен Акт за частна общинска собственост от 08.09.2014г., съгласно който Община Хасково била собственик на 201/2901 идеални части от поземлен имот с идентификатор 77195.705.244 по КК на гр.Хасково. Останалите идеални части от поземления имот били собственост на ищеца, съгласно притежаван от него документ за собственост. Действително ищецът поискал от Община Хасково да прекрати съсобствеността и да закупи 201 ид.ч., но твърдението му, че не е получил отговор, не било вярно. След постъпване на предложението му за прекратяване на съсобствеността, Община Хасково започнала процедура по прекратяването й. Издадени били удостоверение за данъчна оценка и скица на имота. Изготвена била оценка от лицензиран оценител, като била определена цена от 6500 лева. След запознаването с оценката, ищецът категорично отказал прекратяване на съсобствеността, с оглед цената, посочена в оценката на имота. Същият дори в предложението си за прекратяване на съсобствеността посочил, че за 201 идеални части може да заплати 1608 лева и категорично отказал прекратяване на съсобствеността по този начин. Посочва се още в отговора, че като се има предвид разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗОС, че разпоредителите сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки, както и че пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет възоснова на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, ответникът Община Хасково счита, че няма как да продаде тези идеални части за 1608 лева, предлагани от ищеца, още повече, че данъчната оценка на тези идеални части била 4092 лева. Предвид изложеното в отговора, ответникът моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на ПИ с идентификатор 77195.705.244 по КККР на гр.Хасково. В съдебно заседание се поддържа подадения отговор.

        Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и във връзка със становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

        Предявеният иск е за допускане на делба на недвижим, съсобствен  между страните, имот. В тази насока преди всичко съдът следва да установи дали страните в настоящия процес са пълният кръг съсобственици, наличието на недвижимия имот, чиято делба се иска, както и правото на собственост на всяка от страните по делото.

Представи се по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 136, том III, рег. № 4939, дело № 348/2004г. на Нотариус Кичка Господинова, рег. № 353, с който ищецът по делото М.М.М. е закупил следния недвижим имот: Неурегулиран поземлен имот № 8448, в квартал 6 по плана на гр.Хасково, СИЗ /бивши местности „Ючките лозя“ и „Куба-I“/, одобрен със Заповед № 969/1988г., с площ от 2700 кв.м. по нотариален акт №30, том IV, н.д. № 1394/1984г. на ХРС, а по скица № 1359/10.06.2004г. на Община Хасково – 2910 кв.м., при граници за имота: път и НУПИ с №№ 8447 и  III-8436. По делото не се спори, че към датата на сделката ищецът М.М.М. е бил в брак с ищцата В.Д.М., поради което имотът е бил придобит в режим на съпружеска имуществена общност.

Видно от представената по делото Скица № 15-86490-28.02.2017г. на СГКК-гр.Хасково е, че имотът е заснет и отразен в кадастралната на гр.Хасково като поземлен имот с идентификатор 77195.705.244, с площ от 2901 кв.м.

На 24.07.2014г. ищците са подали до Нотариус Христина Колева чрез Община Хасково Молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка, съгласно чл.587, ал.2 от ГПК, вр. с чл.79, ал.1 от ЗС и да признае правото им на собственот върху 201/2901 ид.ч. от имота, на основание придобивна давност. Било е издадено Удостоверение, изх. № 92/16.09.2014г. от Община Хасково, Дирекция „Общинска собственост“, от съдържанието на което се установява, че 201/2901 ид.ч. от процесния имот са общинска собственост, като са актувани с АОС № 6521/2014г.

На 18.04.2016г. ищецът М.М. *** Предложение за прекратяване съсобствеността с Община Хасково на имот с идентификатор 77195.705.244, като заплати на Община Хасково стойността на притежаваната от Общината идеална част.

Представена е по делото и Оценка на недвижим имот № 77195.705.244, изготвена от лицензиран оценител на 30.06.2016г.

Като писмено доказателство по делото бе приет и Акт за частна общинска собственост № 6521/08.09.2014г., видно от който е, че на основание § 42 от ПЗР на ЗИДЗОС и чл.58 от ЗОС – 201/2901 идеални части от поземлен имот с идентификатор 77195.705.244  са актувани като общинска част, целият имот с площ 2901 кв.м. Посочено е местонахождението на имота – гр.Хасково, м.“Куба I“, № по предходен план – 8448, граници на имота: 77195.705.241,77195.705.738, 77195.705.248, 77195.705.245, 7795.705.483, 77195.705.243.  В Акта за частна общинска собственост, като съсобственик на имота е записан ищецът М.М.М..   

            При така възприетата фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

  Безспорно се установи по делото, че с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 136/2004г. на Нотариус Кичка Господинова, ищецът М.М. е закупил Неурегулиран поземлен имот № 8448, в квартал 6 по плана на гр.Хасково, СИЗ /бивши местности „Ючките лозя“ и „Куба-I“/, одобрен със Заповед № 969/1988г., сплощ от 2700 кв.м. Както вече бе посочено, към датата на сделката ищецът е бил в брак с ищцата В.Д.М., поради което имотът е придобит в режим на съпружеска имуществена общност.

   Няма спор също, че с Акт за частна общинска собственост № 6521/08.09.2014г., на основание § 42 от ПЗР на ЗИДЗОС и чл.58 от ЗОС – 201/2901 идеални части от процесния поземлен имот с идентификатор 77195.705.244 са актувани като общинска част.

             Предвид казаното до тук, съдът намира, че така описания имот е съсобствен между страните и следва да се допусне делба на същия. По сега действащата кадастрална карта на гр.Хасково имотът представлява: поземлен имот с идентификатор 77195.705.244 по КККР на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес: гр.Хасково, „Куба I“, с площ от 2901 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план 8448 по Заповед №969/1988г., при съседи: 77195.705.241, 77195.705.738, 77195.705.248, 77195.705.245, 77195.705.483, 77195.705.243. Квотите, при които следва да бъде допусната делбата, са: 2700/2901 ид.ч. в режим на СИО за М.М.М. и В.Д.М. и 201/2901 ид.ч. за Община Хасково.

        

 

           Водим от горното, съдът

 

                                             Р       Е       Ш       И :

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.М.М., ЕГН **********, В.Д.М., ЕГН **********,***, ЕИК 000903946, адрес: гр.Хасково, пл.“Общински“ № 1, на следния техен съсобствен недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.244 по КККР на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изп. Директор на АК, с адрес: гр.Хасково, „Куба I“, с площ от 2901 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план 8448 по Заповед № 969/1988г., при съседи: 77195.705.241, 77195.705.738, 77195.705.248, 77195.705.245, 77195.705.483, 77195.705.243, при квоти: 2700/2901 ид.ч. в режим на СИО  за М.М.М. и В.Д.М. и 201/2901 ид.ч. за Община Хасково.

          НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза с вещо лице Т. М., което да даде заключение за пазарната стойност на допуснатия до делба недвижим имот, както и за неговата поделяемост съобразно определените квоти, при депозит в размер на 400 лева, платими по сметка на Районен съд-Хасково, както следва: 350 лева от М.М.М. и В.Д.М. и 50 лева от Община Хасково.  

   Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                   СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.