Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  396 / 29.06.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На деветнадесети юни през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Гергана Докузлиева

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 477 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 422, вр. чл.415 ал.1 от ГПК, от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление в гр. София, Община Младост, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София сгр.14, представлявано от прокуристите Н.Н. и Д.Д.; против С.И.А. с ЕГН ********** ***.

Ищецът твърди, че с договор за потребителски заем с номер CREX-11169014/ 18.02.2015 г., отпуснал паричен кредит в размер на 944,91 лв. На основание чл.1 от същия, ищецът изплатил сумата по указания начин, изпълнявайки задължението си по договора. Усвояването на сумата ответникът удостоверил с полагането на подписа си в поле „Удостоверение на изпълнението“. Въз основа на чл.1 от договора за ответника възникнало задължението, да погаси заема на 24 броя месечни вноски всяка от по 50,71 лв., които съставлявали изплащане на главницата по заема, ведно с оскъпяването, съгласно годишния % на разходите 28,76 %, посочени в параметрите на договора. Ответникът преустановил плащането на вноските по кредита на 20.01.2016 г., до когато погасени били 10 месечни вноски. На основание чл.3 от договора, вземането на ищеца било предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски, считано от падежната дата на втората пропусната месечна вноска. Така ответникът следвало да заплати остатъка по заема в размер на 709,19 лв., представляващ оставащите 14 броя погасителни вноски към 20.02.2016 г., когато станал изискуем целият му размер. Въпреки настъпилият падеж на втората непогасена вноска, ответникът не изпълнил задължението си и това принудило ищеца, да му изпрати покана за доброволно изпълнение, в която изрично обявил вземането си за изискуемо и го поканил да го погаси – на декларирания от него адрес в договора, предвид чл.10 от същия. Ответникът дължал и обезщетение за забава в размер на законната лихва от 45,35 лв. за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита 20.02.2016 г. до 11.12.2016 г. Той дължал още 551,21 лв. главница и 157,98 лв. такса обработка. Ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК до ХРС. Образувано било по ч.гр.дело № 2905/2016 г., издадена била заповед за изпълнение, против която постъпило възражение от ответника. На основание чл.415 ал.1 от ГПК, ищецът предявявал настоящия иск. В случай, че е налице хипотезата на чл.238 от ГПК, ищецът иска постановяване на неприсъствено решение по делото. На 10.01.2017 г. ответникът извършил едно плащане по договора в размер на 50,71 лв., която сума била приспадната в реда по чл.76 от ЗЗД.

Предвид изложеното, ищецът иска, съдът да постанови решение, с което да установи, че е налице вземане на ищеца от ответника в размер на 551,21 лв. главница, 157,98 лв. такса обработка и 45,35 лв. обезщетение за забава в размер на законната лихва от 20.02.2016 г. до 11.12.2016 г.; като му присъди и направените деловодни разноски в заповедното производство от 25 лв. за държавна такса и 300 лв. за юрисконсултско възнаграждение и за настоящото производство от 125 лв. за държавна такса и 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Ищецът не изпраща свой представител в открито с.з. В депозирана по делото молба от негов пълномощник, се поддържа изцяло предявения иск и се иска уважаването му изцяло, като съдът постанови неприсъствено решение по реда на чл.238 ал.1 от ГПК, като делото се разгледа в отсъствие на ищеца.

Ответникът не представя отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК в законоустановения едномесечен срок; не се явява и не изпраща свой пълномощник в с.з.

Предвид изложеното процесуално поведение и становищата на страните в настоящия процес, съдът намира, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, предвид следните съображения:

Ответникът не представи в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото и единствено съдебно заседание по делото, нито изпрати свой пълномощник, не направи и искане за разглеждането на делото в негово отсъствие. В исковата молба и в депозирано по делото писмено становище ищецът, чрез пълномощника си, направи искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 ал.1 от ГПК, като делото се разгледа в отсъствие на ищеца. Ето защо, налице са положителните процесуални предпоставки за постановяване на неприсъствено решение. Налице са и общите законово установени предпоставки за постановяване на такова решение по чл.239 ал.1 от ГПК, а именно -  на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. Предвид изложеното, следва да се постанови неприсъствено решение, с което предявеният иск се уважи изцяло, без решението да се мотивира по същество.

Предвид ТР № 4/18.06.2014 г. на ВКС по т.д. № 4/2013 г., на ОСГТК на ВКС, отговорността на ответника за деловодните разноски на ищеца в заповедното и в настоящото производство следва да се реши с настоящия съдебен акт, при съобразяване на разпоредбите на чл.78 ал.1, вр. чл.80 от ГПК. Съобразно изцяло уважения иск, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца деловодни разноски в общ размер на 550 лв., включващи разноски за юрисконсултски възнаграждения от 300 лв. в заповедното производство и 100 лв. за настоящото производство, както и за държавни такси от 25 лв. в заповедното производство и 125 лв. за настоящото производство.

  Мотивиран така и на основание чл.239 ал.2, вр. ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

           

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.И.А. с ЕГН ********** ***; ДЪЛЖИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, с ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление в гр. София, Община Младост, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София сгр.14, представлявано от прокуристите Н.Н.и Д.Д.; СУМИТЕ както следва – 551,21 лв. главница, 157,98 лв. такса обработка и 45,35 лв. обезщетение за забава в размер на законната лихва от 20.02.2016 г. до 11.12.2016 г.; за които суми е издадена заповед № 1461 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.410 от ГПК от 27.12.2016 г. по ч.гр.дело № 2905/2016 г. на ХРС.

ОСЪЖДА С.И.А. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД с ЕИК 130697606 СУМАТА от общо 550 лв., представляваща деловодни разноски от общо 325 лв. по заповедното производство, за които е издадена заповед № 1461 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.410 от ГПК от 27.12.2016 г. по ч.гр.дело № 2905/2016 г. на ХРС; и 225 лв. за настоящото исково производство.

Решението не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи от решението на страните.

ДА СЕ УКАЖАТ на ответника възможностите по чл.240 ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете.

 

                        Вярно с оригинала!

 

                        Секретар: Д.С.