Р Е Ш Е Н И Е

№ 387/ 27.06.2017г. гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковски Районен съд    четвърти       граждански                                                           състав в публичното заседание на тринадесети юни

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

         Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

Секретар Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№417 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид:

****************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА Р.В.К., ЕГН **********,***,  да заплаща на З.Р.К., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 90,00 лева, считано от 12.01.2017г. до настъпване на законни причини за прекратяването или изменението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за издръжка над сумата от 90,00 лева до пълния предявен размер от 115 лева, като недоказан и неоснователен.

ОСЪЖДА Р.В.К., ЕГН **********,***,  да заплати адв.Д. К.Н.от АК Хасково, ул.*******, направените по делото разноски за ангажиране на адвокат – 234,80 лева.

ОСЪЖДА Р.В.К., ЕГН **********,***,  да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на 129,60  лева.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му на определената издръжка.

Решението може да бъде обжалвано пред ХОС в двуседмичен срок от обявяването.

 

 

СЪДИЯ: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.