Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 344

08.06.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд        Трети граждански състав

на девети май през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело352 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

************************************************************************************************************************************************      

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 29.01.2000г. в гр.*****, граждански брак между М.Г.Ш. с ЕГН:********** и И.Т.Ш. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката М.Г.Ш. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на децата И. И. Ш. с ЕГН:********** и М. И. Ш. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата И. И. Ш. с ЕГН:********** и М. И. Ш. с ЕГН:********** при майката М.Г.Ш. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата И.Т.Ш. с ЕГН:********** с децата И. И. Ш. с ЕГН:********** и М. И. Ш. с ЕГН:**********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в събота до 18ч. в неделя, с преспиване, и 30 дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като бащата се задължава да взема децата от дома на майката и да ги върне в дома й след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА И.Т.Ш. с ЕГН:********** да заплаща на М.Г.Ш. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното дете М. И. Ш. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 150лв., считано от 01.02.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане. Издръжката е дължима ежемесечно до 10-то число на месеца и се заплаща от бащата на майката по нейна банкова сметка, ***.

ОСЪЖДА И.Т.Ш. с ЕГН:********** да заплаща на И. И. Ш. с ЕГН:**********, действаща като непълнолетна със съгласието на своята майка М.Г.Ш., месечна издръжка в размер на 200лв., считано от 01.02.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане. Издръжката е дължима ежемесечно до 10-то число на месеца и се заплаща от бащата по банкова сметка ***, която последната се задължава да посочи.

ОСЪЖДА И.Т.Ш. с ЕГН:********** да заплати на М.Г.Ш. с ЕГН:********** сумата от 1200лв., представляваща остатък от  дължимата и неизплатена издръжка за периода 01.02.2017г. – 31.05.2017г., на три месечни вноски по 400лв. всяка вноска, платими ведно със заплащане на месечните издръжки за децата И. И. Ш. с ЕГН:********** и М. И. Ш. с ЕГН:********** за м.юни 2017г., м.юли 2017г. и м.август 2017г. до края на всеки един от тези три месеца, а не до 10-то число на същите.

Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

След прекратяване на брака ищцата М.Г.Ш. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – А..

ПРЕДОСТАВЯ на И.Т.Ш. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.**********, ул.“**********” №*, вх.*, ет.*, ап.*.

Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички лични отношения помежду си, произтичащи от брака и занапред няма да имат претенции един към друг.

Страните заявяват, че деловодните разноски се заплащат от всеки от тях, както са направени, а държавните такси, както са присъдени с бракоразводното решение.

         ОСЪЖДА М.Г.Ш. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА И.Т.Ш. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 272лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: