Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 398/29.06.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд      Трети граждански  състав

на шести юни през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                   Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №276 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от А.В.Д. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 21, адв.Б.С.И., против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е потребител на електроенергия с клиентски номер 1000954864 за обект, находящ се в с.Клокотница. При извършена проверка служители на „ЕВН Електроразпределение България“ АД установили, че електромера е манипулиран и отчита грешка в резултата, като допълнително му била начислена сумата от 266,34лв. с ДДС за периода от 01.02.2016г. до 22.03.2016г. Така извършената корекция въвеждала безвиновна /обективна/ отговорност на ищеца като потребител на ел.енергия, което било в пълно противоречие с изискването на чл.82 от ЗЗД, визиращо наличието на виновно поведение у длъжника /потребителя/ като предпоставка за ангажиране на отговорността му на договорно основание, каквото не било доказано в случая. По тази причина ищецът смята, че направената корекция на фактура от 13.01.2017г. в резултат на което допълнително му била начислена сумата от 266,34лв. с ДДС не следва да се прилага като противоречаща на чл.82 от ЗЗД и е недължима поради начална липса на основание за начисляването й. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 266,34лв. с ДДС, представляваща корекция на сметка за минал период, а именно от 01.02.2016г. до 22.03.2016г., за обект, находящ се в с.Клокотница с клиентски номер 1000954864.    

         Ответникът оспорва така предявения иск в депозирания отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, като намира същия за допустим, но изцяло неоснователен. Ответникът счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са Правилата за измерване на количеството ел.енергия /ДВ бр.98 от 12.11.2013г./, а не общите условия. При извършване на проверката било удостоверено, че извършените от служителите на ответника действия са при спазване на изискванията на чл.47 от ПИКЕЕ.  Предвид гореизложеното счита, че следва да се отхвърли иска, като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложения с исковата молба констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване е извършена проверка на електромера на ищеца на 22.03.2016г. в присъствието на двама свидетели. Същият е демонтиран и даден за експертиза. В констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване от 30.08.2016г., съставен от главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”, регионален отдел-Русе при Българския институт по метрология, са отразени резултатите от извършеното изследване на електромера. В констативния протокол е отразено, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера, добавен допълнителен резистор, запоен към схемата на електромера. Въз основа на проверката на Института по метрология ответното дружество извършва корекция на сметката за електроенергия. След извършената корекция на сметката за потребена ел.енергия ответното дружество издава фактура на 13.01.2017г. за сумата от 266,34лв.  

От показанията на разпитания по делото свидетел А.С.К.се установява, че при извършвана проверка в с.Клокотница на битов потребител е констатирано, че единия електромер дава отклонения извън допустимите норми. Това наложило демонтирането му и изпращане за експертиза. Свидетелят твърди, че таблото било отвън на пътя, а в обекта се виждала битова къща с двор. Тъй като не открили никого на адреса, се наложило колегата на св.К. З.М.да се обади в гр.Димитровград и от там им изпратили двама свидетели. Чисто технически замервали електромера с еталонен уред, който показал минус 87, което било извън нормите на стандарта.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от експертиза на СТИ на БИМ отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неточно измерване на консумираната електроенергия. Тези манипулации, според експертизата, водят до частично измерване на консумираната електроенергия, като в случая електромера отчита 20,61% от същата. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена от ПИКЕЕ. Експертизата сочи също така, че правилно е остойностено това неизмерено количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Вещото лице не може да определи началния момент на неточно отчитане на СТИ, тъй като не получило необходимата справка от ЕВН ЕР. Процесният електромер попадал в групата електромери – еднофазни с периодичност на проверките шест години. Върху електромера имало изискуемите знаци за премината първоначална проверка. Вторичната проверка на електромера следвало да стане през 2021г. Експертизата сочи, че са спазени сроковете по заповед №А-333 от 29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, обн. В ДВ бр.49 от 2014г. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, като се иска установяване недължимост на вземане на ответника към ищеца за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца не отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Както е посочено в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия.  Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от метрологична експертиза на СТИ от 30.08.2016г. на Българския институт по метрология. От същия този протокол се установява, че при извършената проверка на електромера е констатирано наличие на осъществяван достъп до вътрешността на електромера, като е добавен допълнителен резистор, запоен към схемата на електромера, в резултат на което същият отчита с почти 80% по-малко от консумираната електроенергия. По този начин се установява, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена електрическа енергия в размер на 79,39%. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищецът е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение. Доказателства в тази насока не бяха ангажирани, въпреки дадените указания. Доколкото от данните по делото се установи, че на електромера на ищеца е имало пломба изцяло незасегната при извършване на проверката, няма как да се правят изводи, че ищецът е извършил този нерегламентиран достъп. Не се установи таблото да е било деформирано или да са констатирани други признаци за насилствено отваряне. Ето защо, съдът счита, че не се установява от събраните по делото доказателства ищецът да е имал достъп до този електромер, до който извод водят събраните по делото писмени и гласни доказателства. Действително приетите промени в Закона за енергетиката през месец юли 2012г. дават основание на енергийното дружество да извършва корекции на сметки на свои абонати за минал период, но в същото време съдът счита, че тези корекции следва да са съобразени със съответните изисквания също визирани в закона и ОУ на енергийното дружество. Но за да се приеме, че е налице основателно извършена корекция на сметката на ищеца, следва да е налице негово неправомерно поведение, каквото в случая не се установи от ангажираните по делото доказателства. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 22.03.2016г. проверка на електромера на ищеца служителите на енергийното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, поради което са демонтирали същия и са го изпратили за експертиза. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно манипулации по измервателния уред. От данните по делото се установи, че ищецът дори не е присъствал на извършената проверка, което сочи на едностранно участие в съставянето на констативния протокол за тази проверка от служители на ответното дружество. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Доколкото ответникът не установи по категоричен начин, че ищецът неправомерно е извършил манипулации по електромера и именно това е причината за неточното отчитане на потребената от него ел.енергия, съдът намира за основателен предявения отрицателен установителен иск за недължимост на процесната сума от 266,34лв. В същото време по делото остана неизяснен и въпроса за периода, за който ответникът е начислил коригираната сметка, на каква база е приел тази продължителност на периода.                         

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски в размер на 50лв. – държавна такса.          

Мотивиран така, съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, че А.В.Д. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 21, адв.Б.С.И., не дължи сумата от 266,34лв. с ДДС, представляваща корекция на сметка за минал период, а именно от 01.02.2016г. до 22.03.2016г., за обект, находящ се в с.Клокотница с клиентски номер 1000954864.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на А.В.Д. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 21, адв.Б.С.И., направените в настоящото производство разноски в размер на 50лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.