Р Е Ш  Е Н И Е

   372                                                     19.06.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На деветнадесети май                                            двехиляди седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил П.

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 160 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

Производството е образувано по искова молба от С.П.П. срещу „ЕВН България Електроснабдяване„ ЕАД за установяване по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата от 89,35 лева с ДДС, представляваща корекция на неотчетена и неплатена стойност на електрическа енергия за минал период, считано от 01.08.2015г. до 12.10.2015г. представляваща допълнително начислена електрическа енергия за клиентски номер *******.

Ищецът посочва, че е потребител по договор за продажба на ел.енергия. На 12.10.2015г. ответникът извършил проверка на електромера му, като след техническа проверка се оказало, че той не отговаря на изискванията. Поради изложеното му била начислена ел. енергия на стойност 89,35 лева с ДДС за периода от 01.08.2015г. до 12.10.2015г. Моли да се признае за установено, че не дължи посочената сума.  В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа иска.

Ответникът оспорва иска изцяло. Заявява, че при проверка на електромера на ищеца в присъствието на двама свидетели се установило, че той не отчита правилно изразходваната ел.енергия. Налице било правно основание за начисляване на посочената сума в ЗЕ и ПИКЕЕ. Сумата била начислена правилно и за срок в рамките на допустимия. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа отговора.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът е допустим, тъй като страната има правен интерес от установяване дължимостта на сумата, която й е начислена.

Разгледан по същество е основателен.

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК. С оглед характера на иска и разпределяне на доказателствена тежест, ответникът следва да докаже дължимостта на процесната сума, като проведе пълно и главно доказване, за да установи наличието на облигационна връзка с другата страна, основанието и размера на вземането си, а от своя страна ищецът следва да докаже възражението си, че липсва правна уредба за таксуването му за минал период.

Предвид отговора не се оспорва между страните качеството на потребител на електрическа енергия с клиентски номер ******* и доставчик на ел. енергия, че ответникът е констатирал нередовност на СТИ, съставил е на 12.10.2015г констативен протокол, като е демонтирал СТИ, а в последствие е извършил корекция на неотчетена и неплатена стойност на електрическа енергия за минал период, считано от 01.08.2015г. до 12.10.2015г. представляваща допълнително начислена електрическа енергия. Спорът касае дължимостта на посочената сума.

По делото бе разпитан в качеството на свидетел съставителят на констативния протокол – св. К.И.К., и бе приета без възражения съдебно - техническа експертиза, която съдът изцяло кредитира.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Предвид взаимоотношенията между страните, задължение на ответника е да доставя ел. енергия, а на ищеца – да я заплаща в потребените количества. 

По - старата практика на ВКС, а и част от съставите на ХОС, отричаше възможността за коригиране на сметките на потребителя за минал период, но тази практика на ВКС, изискваща доказване на виновно поведение на потребителя, се отнася за случаи преди изменението в Закона за енергетиката с ДВ бр.54/12г. и на приемането на ПИКЕЕ, поради което следва да се счита загубила значението си и няма задължителен характер. Корекцията е извършена при действието на последните изменения на ЗЕ, влезли в сила на 17.VII.2012 година, както и изменените от месец ноември на ПИКЕЕ, в сила от 12.11.2013г.

С изменението в Закона за енергетиката с ДВ бр. 54/2012 година съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, ако е изпълнил задължението си по чл. 98а ал. 2 т. 6 и по чл. 83 ал. 1 т. 6 ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електрическа енергия. В този смисъл е и Решение № 111 от 17.07.2015 година на ВКС по т.д. № 1650/2014 година, I т.о., ТК, постановено по реда на чл. 290 ГПК, което съгласно т. 2 от ТР № 1/2009 г. на ВКС е задължително за съдилищата.

С новите ПИКЕЕ е предвидена възможността за извършване на корекции на сметките на абонатите за потребена ел. енергия за минал период при констатирани отклонения в точността на измерването на количеството доставяна от дружеството и потребена от абонатите ел.енергия. Новите ПИКЕЕ са приети въз основа на законова делегация по изменение на чл. 83 ал. 1 т. 6 ЗЕ, т.е. имат действие занапред и обхващат процесния период – проверката е извършена на 17.02.2015г Те представляват одобрена от държавен орган методика за коригиране на сметки за минало време, предвижда условията и предпоставките, при които доставчикът може да пристъпи към тази процедура. Поради това очертаните с горецитираното Решение № 111 от 17.07.2015 година на ВКС условия са налице. Действително с Решение № 1500 от 2017 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 15 от 2017 г. е отменено действието на ПИКЕЕ, с изключение на разпоредбите на чл. 48 – 51, но това решение има действие за в бъдеще, а към момента на извършване на проверката и изготвяне на констативен протокол и фактура е действало.

Предвид изложеното, следва да се съобрази, дали са спазени всички нормативни изисквания в ЗЕ, ПИКЕЕ, ОУ на договори между страните.

Проверката е извършена в отсъствието на потребителя, като констативният протокол е подписан от двама свидетели, които не са служители на ЕВН. Действително, те са служители на охранителното дружество на сградата на ЕВН, но не могат да се считат за ангажирани и предубедени, поради което настоящият състав приема, че е спазена разпоредбата на чл. 47 ал. З ПИКЕЕ.

Допуснато е нарушаване изискването по чл. 47 ал. 4 ПИКЕЕ: При отсъствие на абоната или отказ от последния, констативният протокол се изпраща на основание чл. 47, ал.4 ПИКЕЕ от оператора на съответната мрежа на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка. Така посочените правила императивно задължават оператора на съответната мрежа, извършващ проверката, да доведе до знанието на абоната за същата, като едва тогава констатациите в протокола биха го обвързали, с оглед на което и би се осъществил фактическия състав на хипотезата на чл. 47 ПИКЕЕ. Това обстоятелство е особено важно в случаи, като настоящия. Това е така, тъй като между датата на снемане на СТИ и съставяне на констативен протокол - 12.10.2015г., до датата на извършване на метеорологичната експертиза – 29.07.2016г., издаване на фактурата – 06.01.2017г., и съобщаване на потребителя, изминава един твърде дълъг период – повече от година, който възпрепятства потребителя да изрази своите възражения своевременно, ако има такива. По делото не се установява доставчикът да е изпълнил задължението си за изпращане на копие от констативния протокол на абоната, което налага да се сподели извода за незавършен фактически състав на хипотезата по чл. 47 ПИКЕЕ и опорочаване на цялата процедура по установяване на отклонението и извършването на корекцията.

Предвид изложеното, следва искът да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото ответникът следва да заплати на ищеца на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 350 лева, съгласно списък за разноски. 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

По предявения от С.П. ***,, с ЕГН ********** съдебен адрес: ***, , адв. Г. , против “ЕВН България Електроснабдяване“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 37,  с ЕИК: 123526430, иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо “ЕВН България Електроснабдяване“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 37,  с ЕИК: 123526430, че С.П. ***, с ЕГН ********** съдебен адрес: ***,  адв. Г. , не дължи сумата от 89,35 лева с ДДС, представляваща корекция на неотчетена и неплатена стойност на електрическа енергия за минал период, считано от 01.08.2015г. до 12.10.2015г. представляваща допълнително начислена електрическа енергия за клиентски номер ******* във връзка с констативен протокол от 12.10.2015г. и фактура № 1164744353/06.01.2017г.

ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 37,  с ЕИК: 123526430, да заплати на С.П. ***,, с ЕГН **********, съдебен адрес: ***,  адв. Г. , на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 350 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

                    

                                                                                  Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г.Д.