Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 371

    гр.Хасково, 19.06.2017год.

 

В  и м е т о  н а  н а р о д а

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и пети май

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 94 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Предявен е отВодоснабдяване и канализация” ЕООД-Хасково против Д.Д.Я.,***, иск с правно основание чл. 415, ал.1 във вр. с чл. 422, ал.1 от ГПК, вр. чл.45 от ЗЗД и чл.37 от Наредба № 4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

В исковата молба се твърди, че на 17.10.2016г. ищецът депозирал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК срещу ответника, като било поискано от Районен съд-Хасково да издаде заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист за сумата от 6 624 лева - главница, представляваща дължимо плащане на разходите за изразходваните, отведените и пречистените количества вода във връзка с констатирано незаконно присъединяване към водопроводните системи - нарушение по чл.37 вр. с чл.35, ал. 6 от Наредба № 4/14.09.2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, сумата от 1 278.51 лева - мораторна лихва за забава, начислена върху главницата за периода от 24.11.2014г. до 17.10.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на депозиране на заявлението, както и направените по делото разноски в общ размер на 648.05 лева, от които 158.05 лева - платена държавна такса и 490 лева - адвокатско възнаграждение. На 18.10.2016г. била издадена заповед за изпълнение, срещу която длъжникът възразил, което обосновавало правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия иск. Твърди се още в исковата молба, че „ВиК“ ЕООД - Хасково по смисъла на Закона за водите, Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители за ползване на водоснабдителните и канализационни системи бил оператор, предоставящ на крайните потребители услугите водоснабдяване и канализация (В и К). Ответникът бил собственик на апартамент на етаж 2 и гараж в кооперация на адрес: гр. Х., ул. „*******“ № ****, за които във „В и К“ ЕООД - Хасково имало открити отделни партиди за заплащане на такса вода, както и на таванско помещение в същата кооперация. По смисъла на Наредба № 4/2004г. на МРРБ и Общите условия на „В и К“ ЕООД - Хасково ответникът имал качеството на потребител на В и К услуги, предоставяни на територията, обслужвана от ищеца. Общите условия били публично известни, надлежно приети и оповестени, съгласно чл.8 от Наредба № 4/14.09.2004г. и одобрени от ДКЕВР на основание чл.6, ал.1, т.5 от ЗРВКУ, имащи значение на сключен между страните договор за предоставяне на В и К услуги. На 12.06.2014г. инспектори на дружеството-ищец извършили проверка на собственото на ответника таванско помещение, находящо се в жилищна кооперация на адрес: гр.Х., ул.„*******“ № ***, която проверка била  извършена в присъствието на К. С. Я. - снаха на ответника, в съответствие с Наредба № 4/14.09.2004г. и действащите към 12.06.2014г. Общи условия на „В и К“ ЕООД - Хасково, които били  публично известни, надлежно приети и оповестени на 11.07.2006г., съгласно чл.8 от Наредба №4/14.09.2004г. и одобрени от ДКЕВР на основание чл.6, ал.1, т.5 от ЗРВКУ. С Констативен протокол № 004440/12.06.2014г. било констатирано, че обектът - апартамент на тавански етаж, е водоснабден от метална тръба 3/4 цола с монтиран водомер № 05513322, който в момента на проверката бил с показание 101 м3, с метрологична характеристика М-2010г без холендърна пломба и без открита партида в дружеството за заплащане на В и К - услуги. Жилищната кооперация на ул. „Бяло море“ № 27 била без монтиран общ водомер. За другите собствености в кооперацията - апартамент на етаж 2 и гараж имало открити партиди във „В и К“ ЕООД за заплащане на такса вода, канал и пречистване, собственост също на ответника. Дадени били предписания на ответника в 7-дневен срок да представи всички документи, част „В и К“ относно водоснабдяване на таванското помещение и да се яви във „В и К“ ЕООД-Хасково за начисляване и заплащане на такса вода, канал и пречистване. От изложеното се налагал извода, че между потребителя на В и К-услуги - Д.Д.Я. и В и К-оператора били налице договорни отношения. Не било установено ответникът да е подавал заявление за откриване на партида за апартамент/таванско помещение/ на адрес: гр.Х., ул.„*******“ № **** или за плащане на такса в тази връзка, както и за пломбиране на наличния водомер в присъствие на представител на оператора. В случая било налице едно бездействие от страна на ответника по уреждане и осигуряване на необходимите условия за ползване на вода от системата чрез надлежно включване в нея. Присъединяването на таванското помещение към ВиК-системите било извършено в противоречие с чл.37 от Наредба № 4/2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, за което възоснова на Сметко-протокола и чл.47 във вр. с чл.46 от Общите условия била начислена на ответника такса за ползване на вода при незаконно присъединяване. Съгласно чл.37, вр.чл.35, ал.6 от Наредбата и Общите условия, периодът за начисляване се презюмирал за едногодишен, освен ако се установи, че е бил по-кратък. На базата на Констативния протокол бил съставен Сметко-протокол от 20.06.2014г. и на основание чл.37 вр. с чл.35, ал. 6 от Наредба № 4/2004 г. и чл. 46 от тогава действащите Общи условия на „В и К“ ЕООД - Хасково била начислена сума в размер на 6 624 лева с ДДС - при 3/4 проводимост = 184 куб.м. х 12 мес. = 2208 куб. м. х 2.50 лева = 5520 лева + 1104 лева (20% ДДС) = 6624 лева. На 24.10.2014г. било връчено писмено уведомление на ответника чрез снаха му К. Я., с което бил поканен да заплати начислената му такса със сметко-протокола в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението. В предоставения му срок, както и към настоящия момент, ответникът не бил погасил задължението си към ищеца, поради което дължал и лихва за забава в размер на 1 278.51 лева, изчислена върху главницата от 6 624 лева, за периода от 24.11.2014г. до датата на подаване на заявлението /17.10.2016г./, ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението до окончателното й изплащане. Предвид изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 6 624 лева - главница, представляваща дължимо плащане на разходите за изразходваните, отведените и пречистените количества вода във връзка с констатирано незаконно присъединяване към водопроводните системи - нарушение по чл.37 вр. с чл.35, ал.6 от Наредба № 4/14.09.2004г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, сумата от 1278.51 лева - мораторна лихва върху главницата, за периода от 24.11.2014г. до 17.10.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на депозиране на заявлението – 17.10.2016г. до изплащане на вземането. Претендира разноски по заповедното и по настоящото производство.

          Ответникът оспорва предявения иск.      

             Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с твърденията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

               Видно от представения Констативен протокол № 004440/12.06.2014г. при извършване на проверка на обект – апартамент на тавански етаж в гр.Х., ул.”******“ № ****, е присъствала К.Я. - снаха на ответника Д.Д.Я., който е посочен като собственик. При проверката е установено, че обектът е водоснабден от метална тръба 3/4 цола с монтиран водомер с № 05513322, с показание 101 куб.м. с метрологична характеристика М-2010г. без холендърна пломба и без открита партида във „ВиК“ за заплащане на ВиК услуги. Отразено е още, че жилищната кооперация на ул.“*******“ № **** няма монтиран общ водомер. За другите собствености на ответника в кооперацията – апартамент на ет.2 и гараж има открити отделни партиди във „ВиК“ за заплащане на такса вода, канал и пречистване. Дадено е предписание в 7-дневен срок да се представят всички документи – част „ВиК“ относно водоснабдяването на таванското помещение, както и да се яви в дружеството за начисляване и заплащане на такса вода, канал и пречистване.

На база съставения констативен протокол, на 20.06.2014г. е съставен Сметко-протокол и начислена такса вода в размер на 6 624 лева. До ответника Д.Д.Я. е било изпратено Уведомление, че дължи такса вода, канал и пречистване в размер на 6 624 лева с ДДС, начислени на основание чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 4 и чл.49 и чл.35, ал.2 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „ВиК“ ЕООД-гр.Хасково-оператор, установено с Констативен протокол № 4440/12.06.2014г. и Сметко-протокол от 20.06.2014г. Ответникът е бил уведомен, че, ако в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението дължимата сума не бъде изплатена, ищецът ще потърси правата си по съдебен ред. Видно от направеното отбелязване, Уведомлението е било връчено на К.С.Я. /снаха/, на 24.10.2014г.    

По делото беше представен Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот от 14.09.1989г., с който в дял на ответника Д.Д.Я. и съпругата му Д. Я. е поставен в дял и те са станали собственици на целия Втори жилищен етаж от четириетажна жилищна сграда с площ от 127 кв.м.; Складово помещение № 2 с площ от 2.18 кв.м.; Таванско помещение  № 2, югоизток, с площ от 40 кв.м.и Гараж № 2 с площ от 17.50 кв.м., ведно с 1/4  ид.ч. от общите части на жилищната сграда, находяща се на адрес: гр.Х., ул.“*******“ № ****.

От приложеното по делото Ч.гр.д. № 2202/2016г. по описа на Районен съд-Хасково е видно, че със Заповед № 1044/18.10.2016г. е разпоредено длъжникът Д.Д.Я. да заплати на кредитора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Хасково сумата от 6 624лева – главница, представляваща неизпълнени задължения за заплащане на цената на услуги по водоснабдяване, сумата от 1 278.51 лева – мораторна лихва за периода от 24.11.2014г. до 17.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 17.10.2016г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото разноски в размер на 158.05 лева за държавна такса и 490 лева за адвокатско възнаграждение.

По делото съдът назначи и изслуша заключение на вещо лице, което възприема изцяло като компетентно и безпристрастно дадено. От същото се установява, че за жилищата кооперация на адрес: гр.Х.,ул.“*******“ № ***, няма поставен общ водомер в кооперацията. Тя е тухлена, с 4 жилищни етажа, гаражи и тавански помещения. При огледа на място вещото лице се е опитало да влезе в апартаментите на всеки един етаж, за да провери в кои от тях има поставени индивидуални водомери за отчитане на потребеното количество вода с открити партиди във „ВиК“ Хасково, но само на ет.3 са му отворили и могъл да влезе и да направи проверка. В този апартамент – на ет.3, в.л. сочи, че има монтиран индивидуален водомер. В.л. посочва също така, че размерът на водопроводната тръба, която доставя вода до санитарно помещение № 1, собственост на ответника, на таванския етаж, е с диаметър 3/4 цола, като това санитарно помещение № 1 е с площ около 4 кв.м. Изложението е север. Срещу него е помещение № 2, което е с площ от около 40 кв.м.и изложение югоизток. Вещото лице е констатирало, че в санитарно помещение № 1 на таванския етаж има монтиран индивидуален водомер без холендърна пломба /направено уточнение в с.з. на 25.05.2017г./ Посочва се още в заключението, че размерът на начислената вода за процесния период, съгласно изискванията на чл.37 от Наредба № 4 от 14.09.2004г. и съгласно чл.46 от действащите към 12.06.2014г. Общи условия на „ВиК“ Хасково, следва да бъде: 3/4“ тръба = проводимост 184 куб.м. за 1 месец = 2 208 куб.м. протекла вода за 12 месеца; 2208 куб.м. вода х 2.50 лв. = 5 520 лева без ДДС.  

По делото бяха ангажирани и гласни доказателства:

Първата група свидетели бяха ангажирани от ищеца. Показанията на свидетелите С.Т., П.Д. и В. М. са в насока отразеното в Констативния протокол от 12.06.2014г., тъй като именно те са били членове на комисията, проверила имота на ответника. Посочените трима свидетели са участвали и при съставянето на Сметко-протокола от 20.06.2014г., който бил съставен на място, на ул.“******“ № **** в гр.Х.. При съставянето му присъствала снахата на собственика, като до изготвяне на сметко-протокол се стигнало, тъй като в дадения с констативния протокол срок от собственика не били представени изискуемите документи относно водоснабдяването на таванското помещение. Освен тези трима свидетели, при съставяне на Сметко-протокола на 20.06.2014г. е присъствал и свидетелят Т.Т., като показанията му са в същата насока.

Другата група свидетели бяха ангажирани от ответника.

Свидетелят Л. Д. твърди, че познава ответника. Същият притежавал жилищен етаж и таванска стая на ул.“********“ № ****. Последно свидетелят посетил таванското помещение на ответника на Димитровден през 2015 година. То представлявало една стая с камина, в която нямало изградено санитарно помещение. Към таванското помещение не е виждал да има санитарно такова.

Свидетелят П. М., който е първи братовчед на ответника, твърди, че познава добре жилището му – втори етаж от кооперация. Имал и  гараж и заведение, което вече не съществувало. Притежавал и таванска стая с камина и маса, която често ползвали за събирания. Категоричен е, че там нямало изградена баня или тоалетна и когато се налагало, ползвали тези на втория етаж. Нямало и обособена кухненска част. Последно свидетелят бил в посочената таванска стая по повод Димитровден през 2015г. Не му е известно ответникът да притежава складово помещение.

При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

Искът е допустим с оглед развилото се и приключило заповедно производство между същите страни и за същото вземане. Срещу издадената заповед за изпълнение по чл.410 ог ГПК, в срок е постъпило възражение от длъжника, което обосновава правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия иск.

Съдът определя предявения иск като иск за обезщетение от непозволено увреждане, като изхожда от твърденията на ищеца, че ответникът е осъществил незаконно деяниебездействие, като не е регистрирал присъединяване към водопроводната мрежа чрез незаконно водопроводно отклонение, годно за използване, което отклонение е захранвало санитарното помещение към таванското помещение, собственост на ответника. Безспорно е, че посоченото отклонение е било изградено в протоворечие с правилата за потребление на услугите на дружествотоищец /Общите условия и Наредба №4/2004г. на МРРБ/. Именно от изложеното като факти и обстоятелства в исковата молба се налага извода, че се претендират вреди от извършено нарушение на определени законови разпоредби, каквито са установяващите ред за присъединяване в Наредба № 4/2004 г. При неспазването на този ред и ползване на вода в нарушение на посочените правни норми се извършва противоправно деяние.

За да има отговорност за вреди от непозволено увреждане, е необходимо наличието на определено деяние и на вредоносен резултат, който се намира в причинна връзка с него. Нужно е също така деянието да е непозволено, т.е., да е извършено в нарушение на определени законови разпоредби. Всяко присъединяване към водоснабдителната мрежа и ползването й, не по установения ред, е незаконно. Безспорно по делото е, че е съставен констативен протокол за установено незаконно водопроводно отклонение. Безспорно е според съда, че процесното санитарно помещение е собственост именно на ответника по делото. В тази насока съдът кредитира изцяло показанията на свид. Т., Д. и М., присъствали при съставяне на констативния протокол. От разпита на същите се установи, че при проверката на 12.06.2014г. е бил посетен апартамента на ответника на втори жилищен етаж от кооперация на ул.»*********» № *** в гр.Х., както и гаража, като достъп до тях им е осигурила снахата на ответника – К. Я.. Таванското помещение също е било отключено с нейно съдействие, тъй като именно тя е позвънила на наемателя, ползващ същото, който дошъл на място и го отключил. В самия Констативен протокол от 12.06.2014г. се е подписало същото лице – К. Я., като е отразено качеството й – снаха на собственика Д.Д.Я.. Ето защо, съдът намира за несъстоятелни възраженията на ответника, че изграденото към таванската стая санитарно помещение не е негово. В подкрепа изводите на съда, че санитарното помещение е собственост на ответника е и фактът, че при проверката на място от вещото лице за изготвяне на заключението, е присъствал процесуалният представител на ответника, който е посочил на вещото лице помещенията на ответникатаванското и изграденото санитарно към него. Житейски нелогично би било да се приеме, че процесуалният представител на ответника е имал достъп до помещения, собственост на лице, различно от ответника. Нещо повече – в дадените с констативния протокол предписания е бил определен 7-дневен срок за представяне на всички докумети част «ВиК» относно водоснабдяването на таванското помещение, както и за явяване в дружеството за начисляване и заплащане на такса вода, канал и пречистване. Казаното налага извода, че в така определения му срок собственикът /ответникът/ е можел да изложи пред ищеца своите възражения или оспорвания относно собствеността на санитарното помещение или да насочи представителите на ищеца да потърсят отговорност от действителния собственик на помещението. Такива обаче не са били направени, съответни документи не са били представени, което е довело и до съставяне на Сметко-протокола от 20.06.2014г., подписан отново от К. Я. /снаха/, като представител на потребителя. От показанията на свид.Т. стана ясно още, че ответникът се е явил в дружеството ищец и предмет на обсъждане е бил единствено размера на начислената и дължима сума. Други възражения не са били направени, нито се е коментирала собствеността на таванското помещение.

Следва да се отбележи още, че съгласно разпоредбата на чл.12 от Наредба № 4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационни системи, нови водопроводни отклонения се изграждат при условията на Глава четвърта от ЗУТ. Присъединяването към водоснабдителната система се извършва последователно чрез: предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване; сключване на предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната  система; изготвяне на инвестиционен проект; сключване на договор за предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация. Неспазването на тази процедура за присъединяване и ползване на питейна вода в нарушение на императивните законови изисквания е противоправно деяние. Фактическият състав на непозволеното увреждане предполага кумулативна даденост на всички предпоставки: противоправно деяние, извършено от ответника виновно - в случая нерегистрация на незаконно присъединяване към водоснабдителната мрежа и незаконно потребление на вода през процесния период, настъпване на вредоносен резултат - причиняване на имуществени вреди на ищцовото дружество, представляващи финансови загуби от изразходвана, но неплатена вода, както и наличието на причинна връзка между деянието и вредоносния резултат. За да бъде ангажирана деликтната отговорност на ответника следва да бъдат установени всички елементи от фактическия състав, които съдът счита, че в случая са налице.

Безспорно се доказа по делото, че санитарното помещение, изградено към таванското такова, собственост на ответника, е било водоснабдено към момента на проверката на 12.06.2014г., има поставен водомер, но без холендърна пломба и без открита партида във «ВиК», която да отчита изразходваната вода през този водоизточник.

Предвид изложеното по-горе се налага извода, че ответникът е допуснал нарушения по присъединяване и отчитането на потребената вода, което не е дало възможност да се отчитат точно показанията на водомера за изразходваната вода, което от своя страна пък съгласно чл.46, вр. чл.47 от Общите условия, количеството вода следва да се определи за едногодишен период, освен ако не се докаже, че срокът е по-малък. В конкретния случай  презумпцията на закона не бе оборена.  Видно от заключението на вещото лице, размерът на начислената вода, съгласно изискванията на чл.37 от Наредба № 4/14.09.2004гсъгласно чл.46 от действащите към 12.06.2014г. /датата на констативния протокол/ Общи условия на «ВиК» Хасково, следва да бъде: 3/4 цола тръба = проводимост 184 куб.м. за 1 месец = 2 208 куб.м. протекла вода за 12 месеца:  5 520 лева без ДДС. С ДДС сумата възлиза на 6 624 лева. В този смисъл съдът намира, че предявеният иск за главница се явява основателен и доказан в пълния предявен размер от 6 624 лева и следва да бъде признато за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца посочената сума.

Като не е изпълнил задължението си да заплати дължимата сума, съдът счита, че ответникът е изпаднал в забава и дължи на ищеца обезщетение за същата в размер на законната лихва върху нея, считано от изпадането си в забава до датата на завеждане на заявлението по чл.410 от ГПК. Това е така, защото то има акцесорен характер по отношение на главното задължение и присъждането му зависи от неговата съдба. Тъй като плащането на дължимата сума е трябвало да стане в 30-дневен срок от получаване на изпратеното от ищеца Уведомление, което, видно от направеното отбелязване, е получено от К. Я. /снаха на Д.Д.Я./ на 24.10.2014г., ответникът е изпаднал в забава от 24.11.2014г. Или, периодът на забавата е от 24.11.2014г. до 17.10.2016г., като размерът на лихвата съдът изчисли с помощта на общодостъпна програма и същият възлиза на сумата от 1 278.51 лева. В изложения смисъл искът за лихва следва да се уважи в пълния предявен размер, като се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 1 278.51 лева – лихва за забава за периода от 24.11.2014г. до 17.10.2016г.

Съгласно т.12 на Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014г. по тълк. д. № 4/2013г. на ОСГТК на ВКС, съдът, който разглежда специалния установителен иск, предявен по реда на чл.422, ал.1 от ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, и то с осъдителен диспозитив, като съобразно изхода на спора разпредели отговорноста за разноските както в исковото, така и в заповедното производство.

В случая към датата на подаване на заявлението по реда на чл.410 от ГПК пред Районен съд-Хасково ответникът е дал повод за образуване на заповедното производство, тъй като към този момент не е бил изплатил дължимите суми. Ето защо, следва да бъде ангажирана отговорността на ответника Д.Д.Я. за сторените от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Хасково разноски по Ч.гр.д. № 2202/2016г. по описа на Районен съд-Хасково, за сумата от 158.05 лева – държавна такса и 490 лева – адвокатско възнаграждение, или общо 648.05 лева. Както вече бе посочено, тяхното извършване е било необходимо с оглед поведението на ответника.

С оглед изхода на делото съдът намира, че ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените по настоящото дело разноски в пълен размер, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, а именно – сумата 1 305.15 лева.                    

 

Водим от горното, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Д.Я., ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 126004284, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, ул.”Сакар” № 2, сумата 6 624 лева, представляваща начислена такса вода на основание чл.37, вр. с чл.35, ал.6 от Наредба № 4/2004г. и чл.47, във вр. с чл.46 от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК” ЕООД – гр.Хасково; сумата от 1 278.51 лева – лихва за забава за периода от 24.11.2014г. до 17.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата от 17.10.2016г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед № 1044/18.10.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 2202/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.

ОСЪЖДА Д.Д.Я., ЕГН **********,***, да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 126004284, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, ул.”Сакар” № 2, сумата в размер на 1 953.20 лева, от която 1 305.15 лева, представляваща разноски по настоящото дело и 648.05 лева, представляваща направени разноски по Ч.гр.д. № 2202/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.                     

              Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                                СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.