Р Е Ш Е Н И Е № 352

09.06.2017г.,гр.Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Хасковския  районен  съд                 Трети граждански състав 

на шестнадесети май през две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                  Съдия: Нели Иванова                  

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №841 по описа за 2016г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е делбено и е във фазата по извършване на делбата на допуснатите до такава недвижими имоти.

         С решение №653/27.10.2016г., постановено по гр.д.№841/2016г. по описа на Районен съд-Хасково е допуснато извършването на делба между Н.Н.А. с ЕГН:**********, Н.М.А. с ЕГН:**********, М.М.Ф. с ЕГН:**********, Е.С.Ч. с ЕГН:********** и Ф.С.Ч. с ЕГН:********** на следните техни съсобствени недвижими имоти, придобити по наследство и покупко-продажба : 1. поземлен имот с идентификатор 77195.20.120 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г., с площ 1305кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при съседи : ПИ с идентификатори 77195.20.84; 77195.20.121; 77195.20.110; 77195.20.82, ведно с построената в него сграда с идентификатор 77195.20.120.1 със застроена площ 412кв.м. на един етаж, стар идентификатор 77195.20.112.1; 2. поземлен имот с идентификатор 77195.20.121 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г., с площ 1305кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при съседи : ПИ с идентификатори 77195.20.80; 77195.20.84; 77195.20.114; 77195.20.111; 77195.20.110; 77195.20.120, ведно с построената в него сграда с идентификатор 77195.20.121.1 със застроена площ 425кв.м. на един етаж, стар идентификатор 77195.20.113.1; при квоти: 4/12 ид.ч. за Н.Н.А. с ЕГН:**********; 1/12 ид.ч. за Н.М.А. с ЕГН:**********; 1/12 ид.ч. за М.М.Ф. с ЕГН:********** и ½ ид.ч. за Е.С.Ч. с ЕГН:********** и Ф.С.Ч. с ЕГН:********** в режим на СИО.

          По делото е назначено вещо лице, което да даде заключение за пазарната цена на допуснатите до делба поземлени имоти и направи предложение за разделянето им, с оглед определените в решението за допускане на делба квоти. Вещото лице дава пазарна цена на допуснатите до съдебна делба два поземлени имота с построените в същите сгради в размер на 148954лв. за ПИ с идентификатор 77195.20.120 и 150247лв. за ПИ с идентификатор 77195.20.121. Поради оспорване на оценката съдът назначи и изслуша тройна съдебно-техническа експертиза, чието заключение също приема като компетентно и обективно дадено. В заключението на тройната експертиза се дават следните пазарни стойности на допуснатите до делба имоти 161100лв. за ПИ с идентификатор 77195.20.120 и 164460лв. за ПИ с идентификатор 77195.20.121.  

  Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното: Съгласно разпоредбата на чл.69 ал.2 от Закона за наследството/ЗН/ по възможност всеки от съделителите следва да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява с пари. Предвид анализа на установените по делото обстоятелства, направените от страните искания, разбирането на закона за необходимостта от предоставяне на реален дял и справедливостта съдът е приел проект за разделителен протокол на базата на депозираното от вещото лице заключение. В конкретния случай съдът счита, че следва да бъде обявен за окончателен съставения проекто-разделителен протокол. Доколкото дяловете на ищците събрани общо съставляват ½ ид.ч. от съсобствеността върху допуснатите до делба имоти, а същевременно общия дял на ответниците също съставлява ½ ид.ч. от тази съсобственост и до делба са допуснати два имота, които според заключенията на вещите лица са сравнително равностойни, няма пречка да се извърши делбата чрез теглене на жребий.

  При влизане в сила на решението за обявяване на окончателния разделителен протокол, делото следва да се насрочи в съдебно заседание за евентуално теглене на жребий по отношение на дяловете на съделителите с равни квоти. При условие, че страните постигнат съгласие по разпределението на имотите съобразно обособените дялове, няма да се наложи тегленето на жребий, а имотите ще се възложат в дял на съделителите по силата на постигнатата между тях спогодба. 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ОБЯВЯВА за окончателен разделителен протокол на допуснатите до делба недвижими имоти, както следва :

ДЯЛ ПЪРВИ включва поземлен имот с идентификатор 77195.20.120 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г., с площ 1305кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при съседи : ПИ с идентификатори 77195.20.84; 77195.20.121; 77195.20.110; 77195.20.82, ведно с построената в него сграда с идентификатор 77195.20.120.1 със застроена площ 412кв.м. на един етаж, стар идентификатор 77195.20.112.1.

ДЯЛ ВТОРИ включва поземлен имот с идентификатор 77195.20.121 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г., с площ 1305кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, при съседи : ПИ с идентификатори 77195.20.80; 77195.20.84; 77195.20.114; 77195.20.111; 77195.20.110; 77195.20.120, ведно с построената в него сграда с идентификатор 77195.20.121.1 със застроена площ 425кв.м. на един етаж, стар идентификатор 77195.20.113.1.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                  

     

                                                       

                       Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.