ОПРЕДЕЛЕНИЕ №546

05.05.2017 година, гр. Хасково

 

Хасковският районен съд     Трети граждански състав

на пети май през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело 2717 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

С разпореждане от 29.03.2017г. исковата молба е оставена без движение за уточняване на пасивната процесуална легитимация, с оглед факта, че ответницата не е навършила пълнолетие. В указания срок е депозирана уточняваща молба, в която се сочат двама ответници. С разпореждане от 18.04.2017г. отново е указано на ищеца да уточни конкретния ответник по иска, като изрично е посочено, че производството за родителски права се развива между родителите на детето. Пак в указания срок е депозирана уточняваща молба, в която изрично е визиран като ответник само непълнолетния родител. Съдът намира, че с така депозираните две уточняващи молби не се отстраняват констатираните нередовности на исковата молба. Доколкото ответницата все още не е навършила пълнолетие, то същата може да бъде страна в съдебното производство единствено действаща със съгласието на свой законен представител. Именно по този начин следва да се конституира страната, по същия начин да бъде призовавана и да й се осигури участие в процеса. С оглед липсата на данни за отстраняване на констатираните нередовности на исковата молба, съдът счита, че същото следва да бъде прекратено. Ето защо, съдът намира, че производството по делото следва да се прекрати на основание чл.129 ал.4 вр.ал.3 от ГПК.

Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2717/2016г. по описа на Районен съд-Хасково, поради неотстраняване на констатираните нередовности в срок.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

                                                                   

                                                          

                                                        Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.