П Р О Т О К О Л

 

17.05.2017 година                                                           град Хасково

Хасковски районен съд                                                  VII-ми Граждански състав

На седемнадесети май                                                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ

                                                       Съдебни заседатели:

                                                                           Членове:

                                                                                             

Секретар: Г.Д.

Прокурор: …………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр. д. № 2434 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

*****************************************************

Съдът, като взе предвид изложената от страните по делото спогодба, намира, че същата не противоречи на закона и на морала, с оглед на което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК следва да бъде одобрена, като производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

            О П Р Е Д Е Л И:  № 617

ОДОБРЯВА постигнатата между М.Л.Н., ЕГН **********,***, действаща за себе си и като настойник на поставената под пълно запрещение Р.Л.Ж., ЕГН **********, Ж.П.Ц., ЕГН **********,***, и П.С.Т., ЕГН ********** ***-15-110, съдебна спогодба, по силата на която:

ПОСТАВЯ в общ дял на М.Л.Н., ЕГН ********** ***, и на Р.Л.Ж. /поставената под пълно запрещение/, ЕГН **********, действаща чрез настойника й М.Л.Н. и същите стават съсобственици при равни дялове на следните допуснати до съдебна делба недвижими имоти: 1. НИВА с площ от 2,003 дка, категория шеста, представляваща имот № 052006 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Кузовица", при съседи: полски път № 000763, полски път № 000799, нива № 052007, нива № 052008; с дан. оценка 170,36 лв.; 2. ЛОЗЕ с площ от 2,226 дка, категория четвърта, представляващ имот № 006040 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Разклона", при съседи: полски път № 000615, полски път № 000609, полски път № 000623, лозе № 006039; с дан. оценка  468,80 лв.; 3. ЛОЗЕ с площ от 9,995 дка, категория четвърта, представляващ имот № 006034 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Разклона", при съседи: полски път № 000615, лозе № 006033, полски път № 000611, лозе № 006035, с дан. оценка 2 104,95 лв. Общата данъчна цена на дела е в размер на 2 744,11 лв.

ПОСТАВЯ в общ дял на Ж.П.Ц., ЕГН **********,*** и на П.С.Т., ЕГН **********,***-15-110, и същите стават съсобственици при равни дялове на следните допуснати до съдебна делба недвижими имоти: 1. НИВА с площ от 17,993 дка, категория четвърта, представляваща имот № 081006 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Чуките", при съседи: полски път № 000786, нива № 081005 нива № 081011, нива № 081012, нива № 081013, нива № 081019, нива № 081007; с дан. Оценка 1 856,88 лв.; 2. ЛОЗЕ            с площ от 3,197 дка, категория шеста, представляващ имот № 067002 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Кесова чука", при съседи: лозе № 067012; лозе № 067011; лозе № 067001, полски път № 000766 и лозе № 067003; с дан. Оценка 375,97 лв.; 3. НИВА с площ от 2,200 дка, категория шеста, представляваща имот № 065059 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Старата мандра", при съседи: полски път № 000797, нива № 065058, полски път № 000803, нива № 065060; с дан. оценка 142,56 лв.; 4. НИВА с площ от 1,101 дка, категория шеста, представляваща имот № 059012 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Казанчето", при съседи: нива № 059011, полски път № 000802, полски път № 000768, нива № 059013; с дан. оценка 80,26 лв.; 5. НИВА с площ от 2,701 дка, категория пета, представляваща имот № 058020 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Циганката", при съседи: нива № 058018, нива № 058017, полски път № 000726, нива № 058021 полски път № 000727, нива № 058019; с дан. оценка 277,93 лв.; 6. НИВА с площ от 2,196 дка, категория четвърта, представляваща имот № 047018 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Салидалови чуки", при съседи: нива № 047019, полски път № 000723, нива № 047017, нива № 047016, нива № 047012; с дан. оценка 226,63 лв.; 7. ЛОЗЕ с площ от 0,492 дка, категория пета, представляващ имот № 044112 в землището на с. Мандра, ЕКАТТЕ 47055, в местността „Циганката", при съседи: лозе № 044111; полски път № 000734, лозе № 044113, полски път № 000727, с дан. оценка 92,99 лв. Общата данъчна цена е в размер на 3 053,22 лв.

ОСЪЖДА Ж.П.Ц. ЕГН **********,***, да заплати на М.Л.Н. и Р.Л.Ж., действаща чрез настойника й М.Л.Ж., сумата в размер на 46.66 лв., представляваща 1/3 от направените деловодни разноски, а именно платежно нареждане за вписване на ИМ – 10 лв., приходни квитанции 10 бр. по 5 лв. – 50 лв. за данъчна оценка, квитанция за платени скици и удостоверения – 80 лв.

ОСЪЖДА П.С.Т., ЕГН **********,***-15-110, да заплати на М.Л.Н. и Р.Л.Ж., действаща чрез настойника й М.Л.Ж., сумата в размер на 46.66 лв., представляваща 1/3 от направените деловодни разноски, а именно платежно нареждане за вписване на ИМ – 10 лв., приходни квитанции 10 бр. по 5 лв. – 50 лв. за данъчна оценка, квитанция за платени скици и удостоверения – 80 лв.

ОСЪЖДА М.Л.Н., ЕГН **********,***, действаща за себе си и като настойник на поставената под пълно запрещение Р.Л.Ж., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС – Хасково държавна такса в размер на 38.65 лв.

ОСЪЖДА Ж.П.Ц., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – Хасково държавна такса в размер на 38.65 лв.

ОСЪЖДА П.С.Т., ЕГН ********** ***-15-110, да заплати по сметка на РС - Хасково държавна такса в размер на 38.65 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2434/2016 г. по описа на Районен съд - Хасково, поради постигната между страните съдебна спогодба.

Определението в частта на постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд – Хасково, в едноседмичен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 13.20 ч.

Протоколът се изготви на 17.05.2017 г.

 

 

 

                                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете

 

Секретар:  /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.