Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 281

04.05.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                Трети граждански състав

на двадесети април през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели И.      

секретар Десислава Вълканова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело2805 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са от И.Н.К. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, адв.Д. А., против Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София 1606, бул.“Македония“ №3, ЕИК 000695089, представлявана от председателя на УС Лазар Лазаров, обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от Кодекса на труда /КТ/.

Ищцата твърди, че работела при ответника на длъжността „изпълнител“ с място на работа АПИ, ОПУ Хасково в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“. Със заповед от 08.11.2016г. трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ. В исковата молба се твърди, че издадената заповед и извършеното с нея уволнение са незаконни. Не било изпълнено изискването за отправяне на предизвестие. Заповедта не била мотивирана. Не било прието и утвърдено по надлежния ред ново щатно разписание. Не било налице реално съкращение на щата, тъй като трудовите функции, включени в длъжността на ищцата с оглед характера и естеството на работа не можели да бъдат премахнати, а продължавали да съществуват и да се изпълняват при ответника. Не бил извършен подбор по реда и при условията на чл.329 ал.1 от КТ. Налице била неправилна квалификация и не било посочено точно фактическото основание, тъй като чл.328 ал.1 т.2 от КТ имал две предложения и работодателят бил длъжен да посочи точното. Поради уволнението на ищцата в противоречие със закона, се налагал извода, че се дължи на други изцяло субективни причини, а не на обективни такива и представлявало непряка дискриминация по смисъла на §1 т.7 от ДР вр.чл.8 ал.3 от КТ. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде признато уволнението на ищцата за незаконно и да се отмени заповедта, с която е извършено; да бъде възстановена ищцата на заеманата преди уволнението длъжност „изпълнител“ и да бъде осъден ответника да й заплати направените по делото разноски.

         Ответникът депозира отговор в предвидения от закона срок, с който оспорва предявените искове като неоснователни. Твърди, че работодателят има право да прекрати трудовия договор и преди да изтече срока на предизвестието, като заплати съответното обезщетение за неспазено предизвестие. Неправилно било твърдението в исковата молба, че заповедта е немотивирана, тъй като в същата било посочено основанието за промяна в щатното разписание. В изпълнение на приетото постановление било одобрено длъжностно щатно разписание на ОПУ-Хасково и поименно такова. В поименното щатно разписание ищцата не фигурирала, тъй като с одобреното длъжностно щатно разписание било извършено съкращение в щата и по-специално на бройка от длъжността „изпълнител“, на която била назначена. Ответникът счита, че подбор не е необходим. В РПС-Харманли имало назначени на длъжността „изпълнител“ четири служители, от които едната била ищцата. Всеки един от служителите бил с длъжностна характеристика в зависимост от конкретните функции, които му били вменени. Длъжностните характеристики се различавали по заложените задължения на конкретния служител, съобразно дейността и функциите на самото РПС. Ищцата не можела да изпълнява задълженията на другите служители, назначени на същата длъжност, следователно подбор по реда и условията на чл.329 ал.1 от КТ не бил необходим и не следвало да се извършва. Ответникът счита, че правната квалификация на заповедта е правилно определена. Посочено било конкретното основание за прекратяване на трудовия договор, а именно съкращаване в щата. Другото предложение по чл.328 ал.1 т.2 от КТ било закриване на част от предприятието, а в случая въобще не ставало въпрос за това, защото нямало преустановяване на производствената и служебната дейност. РПС си съществувало и след прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата. Неоснователни били съображенията за субективно настроение и отношение на работодателя. Прекратяването на трудовото правоотношение с ищцата било съобразено с невъзможността й да извършва задълженията на другите служители в това звено, поради спецификата, различна от функциите, които тя изпълнявала. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се отхвърлят като неоснователни предявените искове и да се присъдят на ответника разноските.

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Със заповед от 08.11.2016г. на основание чл.21г т.2 от Закона за пътищата във връзка с чл.328 ал.1 т.2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните, считано от 08.11.2016г., поради съкращаване на щата. Заповедта е връчена на ищцата срещу подпис на 21.11.2016г.  От представеното копие от трудовата книжка на ищцата се установява, че има прослужено време при ответника от 01.10.2000г. до 20.11.2016г. /16 години и 19 дни/. Видно от материалите, съдържащи се в личното трудово досие на ищцата, последната длъжностна характеристика й е връчена на 26.10.2015г. По делото е приложено длъжностно разписание на ОПУ, гр.Хасково, АПИ, към 03.11.2016г., от което се установява, че в отдел „ИРД“ има 23 бройки за длъжността „изпълнител“, докато от длъжностното разписание към 08.11.2016г. е видно, че бройките за същата длъжност в отдела остават 22.   

За изясняване на делото от фактическа страна е назначена експертиза, по която вещото лице е изготвило заключение, възприето от съда като обективно и безпристрастно дадено. В своето заключение вещото лице сочи, че общата численост в АПИ не се променя. Според експертизата, са налице вътрешни структурни промени, което се отразява в увеличение с 29 щатни бройки на централната администрация и съответното намаление на щатните бройки на областните пътни управления. Вещото лице сочи, че длъжността „изпълнител“ при ответника продължава да съществува. Включените трудови функции на домакин/МОЛ в РПС-Харманли, изпълнявани от ищцата преминали към длъжността „старши специалист“ в отдел „ИРД“ и се изпълнявали от Симеон Петев Ангелов. В длъжностната характеристика на последния от 21.11.2016г. били включени трудовите функции на домакин/МОЛ в РПС-Харманли, изпълнявани от ищцата.

         При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи досежно основателността на предявените искове:

С обжалваната в настоящото производство заповед, постановена на 08.11.2016г., е прекратено трудовото правоотношение на ищцата на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ /съкращаване на щата/, считано от датата на издаване на заповедта. Видно от отбелязването в самата заповед, същата е връчена на ищцата на 21.11.2016г. От представените по делото щатни разписания, действащи към 03.11.2016г. и 08.11.2016г., по безспорен начин се установява, че от наличните 23 щатни бройки за длъжността „изпълнител“ в отдел „ИРД“ при ОПУ-Хасково се съкращава една и остават 22 бройки на тази длъжност. Същевременно липсват доказателства, както и твърдения за извършен подбор по реда и критериите на чл.329 от КТ. При тези данни по делото съдът достига до извод, че извършеното прекратяване на трудовото правоотношение на ищцата, поради съкращаване на щата, е изцяло незаконно, а издадената заповед се явява незаконосъобразна. При наличието на повече от една щатна бройка за същата длъжност, която е заемала и ищцата преди уволнението несъмнено работодателят е бил длъжен да извърши подбор между лицата, заемащи длъжността. В настоящия случай становището на работодателя е за липса на необходимост от извършването на такъв подбор, тъй като ищцата не можела да изпълнява функциите, вменени на заемащите длъжността „изпълнител“. Тези твърдения на ответника не се подкрепят с доказателства, поради което съдът намира същите за неоснователни. От една страна се установи, че ищцата в продължение на 16 години е изпълнявала различни длъжности при ответника, като е работила като касиер, домакин, снабдител, изпълнител. От друга страна самото наличие на повече от една щатна бройка за длъжността „изпълнител“, каквато е заемала и ищцата преди уволнението предполага извършването на подбор между всички лица, заемащи същата длъжност. Съдът счита, че едва при извършването на обективен подбор съобразно критериите, заложени в КТ, работодателят би могъл да достигне до извод дали ищцата може или съответно не може да изпълнява трудовите функции, предвидени за длъжността „изпълнител“. Самата липса на подбор между ищцата и останалите на работа лица, заемащи длъжността „изпълнител“, води до извод за извършено незаконно уволнение.   Предвид гореизложените съображения съдът счита, че обжалваното в настоящото производство уволнение се явява незаконно, поради което следва да бъде отменено.                      

Съдът намира за основателен и предявения иск с правно основание чл.344 ал.1 т.2 от КТ за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност. По безспорен начин се установи, че прекратяването на трудовия договор на ищцата е незаконно, поради което следва да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност. В тази връзка с оглед основателността на иска с правно основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ основателен се явява и иска по т.2 от същата законова норма за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност „изпълнител” в отдел „ИРД“ при ОПУ-Хасково.

С оглед изхода на делото, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответника да заплати на ищцата направените по делото разноски в размер на 420лв. – адвокатско възнаграждение, а на основание чл.78 ал.6 от ГПК следва да заплати по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 100лв. и разноски за вещо лице в размер на 150лв.

Мотивиран така, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА за незаконно извършеното със заповед №ЧР-ТП-98/08.11.2016г. на председателя на УС на АПИ прекратяване на трудовото правоотношение на И.Н.К. с ЕГН:********** ***, на длъжността „главен специалист” в РД „АА“-Хасково на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ, считано от 08.11.2016г., поради съкращаване на щата, като ОТМЕНЯ заповедта като незаконосъобразна.

ВЪЗСТАНОВЯВА И.Н.К. с ЕГН:********** на заеманата преди прекратяване на трудовото правоотношение длъжност „изпълнител” в отдел „ИРД“ при ОПУ-Хасково.

ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“, гр.София 1606, бул.“Македония“ №3, ЕИК 000695089, представлявана от председателя на УС Лазар Лазаров, да заплати на И.Н.К. с ЕГН:********** ***, направените по делото разноски в размер на 420лв., а по сметка на РС-Хасково държавна такса в размер на 100лв. и разноски за вещо лице в размер на 150лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от датата на обявяването – 04.05.2017г.

                                                                           

                                                                                                Съдия:

                                                                                        /п/ не се чете

 

 

Секретар: В.К.

Вярно с оригинала!