Р Е Ш Е Н И Е № 291

гр. Хасково, 10.05.2017год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на десети април

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

                               

 

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д.№ 2746 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е във фаза по допускане на делбата.

Образувано е по искова молба, подадена от К.П.Д. против В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П. и против Д.П.Х..

          С така подадената искова молба е предявен иск за делба на  съсобствени недвижими имоти.

          В исковата молба ищецът твърди, че с ответниците са съсобственици на следния недвижим имот: УПИ X-55, целият с площ от 900 кв.м., находящ се в кв.2, по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, одобрен със Заповед №3/1991г., със собственото място в УПИ от 490 кв.м. и представляващо част от имот с пл. № 55 в УПИ X-55, кв.2, за който имот регулацията не била приложена, при граници: УПИ VIII-55, УПИ VI-63, УПИ XVII-62, УПИ XI-54 и улица. Съсобствеността им възникнала на основание наследяване от П.П.Д., ЕГН **********, починал на 28.06.2009г. Ищецът посочва още, че бил сънаследник вследствие смъртта на баща си П. П.Д., починал на ******, на следните недвижими имоти: УПИ VIII-55, целият с площ от 957 кв.м., находящ се в кв.2, по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, одобрен със Заповед № 3/1991г., при граници: улица, УПИ VII-64, УПИ X-55 и УПИ IX-53, ведно с построените в имота Жилищна сграда на 70 кв.м. и Масивна сграда /Кафе-еспресо/, построено с Разрешение за строеж № 49/24.10.1997г., със застроена площ от 72.85 кв.м. Не можели доброволно да поделят имотите, поради което моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на описаните имоти при квоти: за първия имот – по 1/4 ид.ч. за ищеца и първата ответница и 1/2 ид.ч. за втората ответница и за втория имот – по 1/2 ид.ч. за ищеца и първата ответница.

                 В срок е постъпил отговор от В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П., в който изразява становище в насока,че не оспорва иска за делба,както и  относно правата на страните върху недвижимите имоти,предмет на делбата. В съдебно заседание се поддържа подадения отговор на исковата молба.

                 Отговор е постъпил и от втората ответница Д.П.Х. с навеждани доводи за недопустимост на така предявения иск за делба поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца.  В съдебно заседание поддържа отговора.

                С Определение, постановено в съдебно заседание на 10.04.2017г., на основание чл.341, ал.2 от ГПК, бе включена в делбената маса Стопанска постройка с площ от 32 кв.м., построена в УПИ VIII-55, кв.2 по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, построена с Разрешение за строеж № 34/09.05.1995г.

                Съдът, като  прецени събраните по делото доказателства и във връзка със становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

               Предявеният иск е за допускане на делба на недвижими, съсобствени  между страните, имоти. В тази насока  преди всичко съдът следва да установи дали страните в настоящия процес са пълният кръг съсобственици, наличието на недвижимите имоти, чиято делба се иска, както и правото на собственост на всяка от страните по делото.

              Във връзка с направеното от ответницата Д.П.Х. възражение, че ищецът не е наследник на П. П.Д., поради разсиновяване, съдът събра служебно писмени доказателства - удостоверение за раждане на ищеца и препис от Акт за раждане на К.П. ***. Видно от последния е, че ищецът К.П.Д. е роден на ***г., като в акта за раждане като негови родители са записани  С. Т. Д. - майка и П.П.Д. - баща. В акта за раждане е посочено, че е съставен възоснова на съдебно решение № 1320/10.09.1993г. и няма други отбелязвания.В този смисъл съдът счита, че това възражение на ответницата Д.Х. е изцяло неоснователно, поради което и съдът разгледа спора по същество.

              Видно от представеното Удостоверение за наследници, изх.№ 7/12.04.2016г. на Кметство с.Спахиево,Община Минерални бани, е,че след смъртта си  П. П.Д., настъпила на ******, е оставил за свои наследници К.П.Д. – ищецът и П.П.  П. - първият ответник, които са негови деца.

              От представеното Удостоверение за наследници на лицето П.П.Д., починал на 28.06.2009г. съдът установи, че общият на страните наследодател е оставил за свои наследници Е. К. Д. - съпруга, починала на 20.03.2012г., Д.П.Х. - дъщеря /ответница в настоящия процес/ и П.П.Д. - син, за който по-горе бе посочено, че е починал през 2016г., като е оставил за свои наследници децата си - ищецът по делото и първият ответник.

             Видно от Нотариален акт № 40/1973 г. за право на собственост върху недвижим имот по давност е, че общият на страните наследодател-П.П.Д. е бил признат за собственик на посоченото основание на недвижим имот, представляващ КЪЩА на един етаж от три стаи с площ 70 кв.м.,с ПЛЕВНЯ и НАВЕС, както и на ДВОРНО МЯСТО, в което същите са построени, представляващо парцел 9 в кв.19 по плана на с.Спахиево.

             С Нотариален акт №839/21.11.2012г. ответницата Д.П.Х. е дарила брат си П. П.Д. с 1/2 ид.ч. от съсобствен наследствен недвижим имот, а именно : УПИ VIII-55 с площ от 957 кв.м., находящ се в кв.2 по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА на 70 кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА на 12 кв.м. и НАВЕС на 9 кв.м., като същият е станал изключителен собственик на така описания имот. Следва да се отбележи, че няма спор, че имотът, описан в цитирания нотариален акт за дарение, и този по Нотариален акт № 40 /1973г. са идентични. Горният извод се налага и от посочените като доказателства  документи за собственост при сключването на договора за дарение,обективиран в Нотариален акт № 839/2012г.

             По делото се представиха и Скица на имот Х-55 в кв.2 по плана на с.Спахиево с площ от 900 кв.м. и собствено на наследниците на П.П.Д. място от 490 кв.м. Следва да се посочи, че други доказателства относно собствеността на този имот не се представиха, но страните не спорят, че той е останал в наследство след смъртта на общият наследодател П.П.Д., починал през 2009г., на двете му деца – П. П.Д. и Д.П.Х., а след смъртта на П. П.Д. - на неговите  низходящи –К.П.Д. /ищецът/ и П.П.П. /малолетният ответник/.

            Представи се и Административна преписка на Община Минерални бани, от която съдът се увери, че е било издадено Разрешение за строеж № 49/24.10.1997г. на П.П.Д. да построи „Кафе –Еспресо“ в УПИ VIII в кв.2 по плана на с.Спахиево с площ от 72.85 кв.м. Към преписката се съдържат и всички други придружителни документи във връзка с издаденото  разрешение  за строеж, както и Скица със съответното одобрение на общинските органи  по строителство. Страните по делото не спорят, че строежът е бил реализиран.

             Като доказателство по делото съдът прие и Разрешение за строеж № 34/09.05.1995г. за Стопанска постройка с площ от 32 кв.м. в УПИ VIII в кв.2 по плана на с.Спахиево на името на П.П.Д..

            При така възприетата фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

            Няма спор между страните, че по силата на наследяването ответницата Д.П.Х. и наследодателят на ищеца К.П.Д. и на ответника П.П.П. – П. П.Д. са станали собственици на недвижим имот, представляващ УПИ VIII-55 с площ от 957 кв.м., в кв.2 по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, ведно с Жилищна сграда с площ от 70 кв.м., Стопанска постройка /плевня/ и Навес. Горното съдът установи от представения Нотариален акт № 40/1973г., описан подробно по-горе.

            Безспорно е установено по делото още, че с Нотариален акт № 839/21.11.2012г. наследодателят на ищеца и първия ответник /техен баща/ е бил надарен от своята сестра - ответницата Д.Х. с 1/2 ид.ч.  от УПИ VIII-55 с площ от 957 кв.м. в кв. 2 по плана на с.Спахиево, ведно с построената в имота жилищна сграда на 70 кв.м., стопанска постройка от 12 кв.м. и навес с площ от 9 кв.м. При сключването на тази сделка е бил представен именно Нотариалният акт  за собственост № 40/1973г.,поради което съдът приема, че имотът, предмет на дарението, е именно описаният в Нотариалния акт от 1973 година. По този въпрос страните не спорят и в настоящия процес. От тук се налага и първият извод, а именно, че ответницата Д.П.Х. не притежава право на собственост върху имота, описан в Нотариален акт № 839/2012г. и че  описаният в нотариалния акт имот е станал собствен изключително на брат й П. П.Д. -наследодател на К.П.Д. и на малолетния П.П.П., като така посочените страни притежават по 1/2 ид.ч. от него.

             Наред с казаното обаче съдът намира, че се установи по несъмнен начин, че в същия имот е било извършено и друго строителство, а именно сграда, представляваща Кафе-еспресо, за което бе представено Разрешение за строеж № 49/24.10.1997г., според което се разрешава на П.П.Д. да извърши съответния строеж в парцел VIII, кв.2 по плана на с.Спахиево. Според съда такъв строеж е бил реализиран, като на практика това е станало приживе на П.П.Д. в собствения му поземлен имот и след неговата смърт тази постройка е останала в наследство на двете му деца - ответницата Д.П.Х. и брат й П. П.Д.,след смъртта на който той е наследен от своите синове К.П.Д. и П.П.П.. По същия начин стои въпросът с правото на собственост и върху другата построена в същия имот сграда с площ от 32 кв.м., чието построяване е станало по силата на издаденото надлежно Разрешение за строеж № 34/09.05.1995г., отново на името на П.П.Д. и отново към момент, към който той е бил жив. Няма данни по делото приживе общият наследодател П.П.Д. да се е разпоредил по някакъв начин с тези имоти, както и неговите наследници след смъртта му - ответницата Д.Х. и наследодателят на ищеца и първия ответник – П. П.Д., нито по-късно някоя от страните в настоящия процес, поради което съдът достигна до извод, че страните притежават право на собственост върху тях при квоти 2/4 ид.ч. за ответницата Д.Х. и по 1/4 ид.ч. за ищеца и първия ответник.

             Предвид казаното до тук, съдът намира, че следва да се допусне делба на следните недвижими имоти, между следните страни и при квоти, както следва:

УПИ X-55, целият с площ от 900 кв.м., находящ се в кв.2, по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, одобрен със Заповед №3/1991г., със собственото място в УПИ от 490 кв.м. и представляващо част от имот с пл. № 55 в УПИ X-55, кв.2, за който имот регулацията не е приложена, при граници: УПИ VIII-55, УПИ VI-63, УПИ XVII-62, УПИ XI-54 и улица, между К.П.Д., В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дето П.П.П. и Д.П.Х., при квоти: по 1/4 ид.ч. за първите двама и 2/4 ид.ч. за третата от тях;

УПИ VIII-55, целият с площ от 957 кв.м., находящ се в кв.2, по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, одобрен със Заповед № 3/1991г., при граници: улица, УПИ VII-64, УПИ X-55 и УПИ IX-53, ведно с построените в имота жилищна сграда на 70 кв.м., стопанска постройка от 12 кв.м. и навес с площ от 9 кв.м., следва да бъде допуснат до делба между К.П.Д. и В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П., при квоти: по 1/2 ид.ч. за всеки един от тях;

         Постройка, представляваща „Кафе-еспресо“ в УПИ  VIII-55, кв.2 по плана на с.Спахиево, със застроена площ от 72.85 кв.м., следва да се допусне до делба между К.П.Д., В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П. и Д.П.Х., при квоти: по 1/4 ид.ч. за първите двама и 2/4 ид.ч. за третата от тях;

          Стопанска постройка с площ от 32 кв.м. в УПИ VIII в кв.2 по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, следва да бъде допусната до делба между К.П.Д., В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П. и Д.П.Х., при квоти:  по 1/4 ид.ч. за първите двама и 2/4 ид.ч. за третата от тях.

С оглед характера на производството и фазата, в която се намира същото, както и като взе предвид константната съдебна практика в тази насока, съдът счита, че на ищците не следва да бъдат присъждани разноски.

 

           Водим от горното, съдът

 

                                             Р       Е       Ш       И :

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.П.Д., ЕГН **********,***, В.М.Е., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П., ЕГН **********,*** и Д.П.Х., ЕГН **********,***, на следните техни съсобствени недвижими имоти: УПИ X-55, целият с площ от 900 кв.м., находящ се в кв.2, по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, одобрен със Заповед №3/1991г., със собственото място в УПИ от 490 кв.м. и представляващо част от имот с пл. № 55 в УПИ X-55, кв.2, за който имот регулацията не е приложена, при граници: УПИ VIII-55, УПИ VI-63, УПИ XVII-62, УПИ XI-54 и улица; Постройка, представляваща „КАФЕ-ЕСПРЕСО“ в УПИ  VIII-55, кв.2 по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, със застроена площ от 72.85 кв.м.; СТОПАНСКА  ПОСТРОЙКА с площ от 32 кв.м. в УПИ VIII-55, кв.2 по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, при квоти: за К.П.Д. и В.М.Е.,  действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П. - по 1/4 ид.ч. за всеки един от тях и 2/4 ид.ч. за Д.П.Х..

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.П.Д., ЕГН **********,*** и В.М.Е., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П., ЕГН **********,***, на следния техен съсобствен недвижим имот: УПИ VIII-55, целият с площ от 957 кв.м., находящ се в кв.2, по плана на с.Спахиево, Общ.Минерални бани, Обл.Хасково, одобрен със Заповед № 3/1991г., при граници: улица, УПИ VII-64, УПИ X-55 и УПИ IX-53, ведно с построените в имота Жилищна сграда на 70 кв.м., Стопанска постройка от 12 кв.м. и Навес с площ от 9 кв.м., при квоти: по 1/2 ид.ч. за К.П.Д. и за В.М.Е., действаща като майка и законен представител на малолетното дете П.П.П..

      НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза с вещо лице Т. М., което да даде заключение за пазарната стойност на допуснатите до делба недвижими имоти, както и за тяхната поделяемост съобразно определените квоти, при депозит в размер на 600 лева, платими по равно от страните по делото по сметка на Районен съд-Хасково.  

   Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                   СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.