Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 325                                          30.05.2017г.                                 гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Хасковския  районен  съд                                                      гражданска колегия 

На трети май                                                   двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                    Районен съдия: Васил Панайотов                                                            

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2533 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

М.Л.И. и Ф.С.А. са предявили против С.Д.А., Н.А.А. и Ф.А.А. искове с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

Ищците твърдят, че по наследство от А. А. Ф. са собственици на 4/27 ид.ч. от пет броя земеделски земи, индивидуализирани в ИМ. През 2013г. наследодателят на ответниците се снабдил с нотариален акт за собственост на имотите по давност и наследство. Молят да се признае за установено по отношение на ответниците, че са собственици на 4/27 идеални части от имотите и да се отмени издадения нотариален акт. В съдебно заседание лично и чрез процесуален представител поддържат исковете си.

                   Ответникът С.Д.А. не взема отношение по иска.

                   Ответникът Н.А.А. чрез особен представител оспорва иска. Посочва, че ищците не се легитимирали като собственици по наследство на имотите. Не се представяли доказателства за получени арендни плащания.

                   Ответникът Ф.А.А. не оспорва правото на собственост на ищците и техния наследодател.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност във връзка с доводите на страните, констатира следното от фактическа и правна страна:

С решение № 24-31/25.08.1998 г. на ОС "Земеделие" гр. Хасково за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Маслиново, общ.Хасково, на наследниците на А. А. Ф. , бивш жител ***, е възстановена собствеността на осем броя ниви в землището на с. Маслиново, обл. Хасково.

От удостоверение за наследници изх. № 16/02.05.2017г. от с.Маслиново, Община Хасково на А. А. Ф. , бивш жител ***, се установява, че лицето е починало на 26.06.1947г., като е оставило за наследници съпруга и две деца – син и дъщеря. Ищците са наследници по линия на дъщерята – нейна дъщеря и внучка. Ответниците от своя страна са наследници по линия на сина на общия наследодател.

В удостоверенията за данъчни оценки на имотите са записани като собственици наследници на А. А. Ф.  и наследници на А.Ф.А., наследодател на ответниците.

В скиците на имотите, като собственици са записани А.Ф.А., наследодател на ответниците.

С нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност и наследство № 36, том 6, рег. № 7151, дело 825 от 2013 г. на нотариус Христина Колева, А.Ф.А., наследодател на ответниците А.Ф.А., е признат за собственик по наследство и давност на процесните пет имота в землището на с. Маслиново, общ.Хасково.

По делото е представено пълномощно от 05.05.2000г./л.13/, по силата на което ищците са упълномощили А.Ф.А., наследодател на ответниците, да ги представлява пред административни органи и юридически лица, като сключва и договори за аренда със ЗПК "Долно Войводино".

По силата на служебна бележка изх. № 06/25.04.2017 г. от ЗПК "Долно Войводино" /л.75/, посочената кооперация удостоверява, че ищецът М.Л.И. притежава земеделска земя в землището на с. Маслиново и получава рента.

От правна страна:

Основна предпоставка за уважаване на иска по чл. 124 ал.1 от ГПК е ищецът да докаже правото си на собственост на имотите по някой от способите на чл. 77 от ЗС или по друг способ определен от закон. В настоящия случай от изложеното по – горе се установява, че те са собственици на имоти въз основа на земеделска реституция по ЗСПЗЗ, която е завършена с издаване на решение на техния общ наследодател.

Ответниците  се легитимират като собственици на имотите на основание нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност и наследство № 36, том 6, рег. № 7151, дело 825 от 2013 г. на нотариус Христина Колева, с който техния наследодател А.Ф.А. е признат за собственик по давност и наследство. С оглед на представеното решение за възстановяване на земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ е налице колизия между двете основания, поради което на общо основание ответниците следва да докажат в процеса, че са владели имота за периода, през който да го придобият по давност. Те не сочат такива доказателства, поради което следва да се кредитира доказателствената сила на решението за възстановяване.

Аргументиран от изложеното, съдът намира иска за основателен, като признае за установено, че ищците са собственици по наследство на 4/27 ид.ч. от посочените ниви – 1/27 ид.ч. за М.Л.И. и 3/27 ид.ч. за Ф.С.А..  

При този изход на делото ответниците на основание чл. 78 ал.1 от ГПК  следва да заплатят на ищеца разноски по делото в размер на 500 лева. 

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Д.А. с ЕГН **********, Ф.А.А. с ЕГН **********,***, и Н.А.А. с ЕГН ********** *** 2, съдебен адрес:***, офис 2, адв. Н., че М.Л.И. с ЕГН ********** *** и Ф.С.А. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, офис 12, адв. С., са собственици по наследство и реституция на 4/27 ид.ч. – 1/27 ид.ч. за М.Л.И. и 3/27 ид.ч. за Ф.С.А., по решение № 24-31/25.08.1998 г. на ОС "Земеделие" гр. Хасково за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Маслиново, общ.Хасково, на наследниците на А. А. Ф. , бивш жител ***, починал на 08.09.1947г., на: 1. имот с № 047012 в землището на с. Маслиново, с площ от 15,999 дка., четвърта категория в местността Кара Тарла, 2. Имот с № 051003 в землището на с. Маслиново, с площ от 15,499 дка., девета категория в местността Лозята, 3. Имот с № 043012, в землището на с. Маслиново, с площ от 8.500 дка., четвърта категория в местността Дайма, 4. Имот с № 060022 в землището на с. Маслиново, с площ от 8.899 дка., четвърта категория в местността Казлер; 5. Имот с № 061023 в землището на с. Маслиново, с площ от 12.000 дка., четвърта категория в местността Казлер.

ОСЪЖДА С.Д.А. с ЕГН **********, Ф.А.А. с ЕГН **********,***, и Н.А.А. с ЕГН ********** *** 2, съдебен адрес:***, офис 2, адв. Н., да заплатят на М.Л.И. с ЕГН ********** *** и Ф.С.А. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, офис 12, адв. С., на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 500 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС – Хасково в двуседмичен срок от получаването му.

 

                                                               

                                                                Районен съдия: /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.