Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 307

 22.05.2017 год., гр. Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд                                                                     

на двадесет и седми април през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

 

 

 

                                                СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                      

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр. д. № 2298 по описа за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС и е образувано по искова молба, подадена от Д.И.К.,***, против Я.Т.К. и Д.М.Б.,***.

Ищецът твърди, че е собственик на жилище, находящо се в гр.Х., ул.*******, на 3 етаж от триетажна жилищна кооперация, като ответниците живеели в същата триетажна жилищна сграда на посочения адрес. Броят на самостоятелните обекти в сградата бил три. Посочва още, че през м. октомври 2015г. се получил теч от тавана на кооперацията, като веднага запознал съкооператорите си – ответниците по делото, че на покрива имало счупени керемиди, което нанесло щети в кухнята му. Още същия ден с ответника Б. извършили оглед на покрива и констатирали, че същият е видимо за ремонт. Твърди, че не е провеждано общо събрание, нито избиран или назначаван домоуправител, съгласно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост, поради което и не били вземани решения относно стопанисване на общите части на жилищната сграда, в т.ч. и покрива на същата. След многократни разговори със съседите му за извършване на ремонт по отстраняване на теча от покрива, който включвал подмяна на керемиди, капаци, изграждане и измазване на комините, укрепване на улуците, дори и поставяне на плочки на стълбището, което в момента било на основа бетон и се къртело, ищецът не срещнал никакво съдействие от ответниците за предприемане на ремонт. С цел предотвратяване на по-големи щети в имота му, еднолично предприел отстраняване на теча, като сменил счупени керемиди около комина над кухнята и отново боядисал тавана и стените в кухнята си за собствена сметка. До момента бил направил разходи за частичен ремонт на покрива в размер на 100 лева, като с всичко това запознал ответниците по делото. Тъй като обаче на покрива имало много счупени керемиди, счупени капаци по билото и като цяло бил за ремонт, който бил належащ и неотложен, ищецът направил консултация със строителен специалист, при която станало ясно, че за ремонта на покрива ще са нужни 3 600 лева. Тъй като не срещнал съдействие от страна на съсобствениците в сградата, моли съда да постанови решение, с което да реши въпроса за извършване ремонт на общите части на жилищната сграда, да вземе необходимите мерки и да назначи управител на общата вещ.

          Ответниците оспорват предявения иск.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, във връзка с твърденията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

          По делото е безспорно, че страните са съсобственици на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.706.383 по КК на гр.Хасково, с административен адрес – гр.Хасково, ул.*******, както и на построената в имота Триетажна жилищна сграда с идентификатор 77195.706.383.1, при дялове: по 1/3 идеална част за всеки. Не се спори, че жилищната сграда е с общо вътрешно стълбище, приземен етаж с гараж и складове и тавански използваем етаж с 3 тавански стаи. Няма спор, че сградата е в режим на етажна собственост. От представения Нотариален акт № 92, том II, дело № 510/1994г. на Нотариус при Районен съд-Хасково, се установява, че ищецът е собственик на третия жилищен етаж. От приетите като писмени доказателства по делото Справки от Служба Вписвания – Хасково е видно, че ответникът Д.Б. е собственик на първи жилищен етаж, а ответникът Я.К. – на втори жилищен етаж от сградата.

От показанията на разпитаната по делото свидетелка А.Г. – съседка на страните по делото, се установява, че на процесната сграда през 2012 година е правен ремонт от ответниците на лицевата част на сградата. Наливал се цимент, извършено било измазване, като ищецът не е участвал в тези ремонтни работи нито с труд, нито с парични средства. Ремонтът бил извършен от съпруга на свидетелката, като за него заплатили двамата ответници, в т.ч. и дела на ищеца. Той бил уведомен за извършения ремонт от съпруга на свидетелката и му било казано, че трябва да се издължи, но отговорът бил, че няма пари. По повод нуждата от ремонт на покрива, ответниците  също го помолили, но той отново отказал с мотив, че има само 300 лева.

Разпитан бе и свидетелят Р. Б., от показанията на който става ясно, че познава ответника Я.К., както и ответника Б. и по тяхна молба е извършвал два ремонта в процесната сграда. Първият път бил преди около девет години, а вторият ремонт през 2016 година. За извършените ремонтни работи му заплащали двамата ответници. Освен ремонта, през 2016г. почистил и улуците на сградата. За всичко извършено ищецът не му е плащал. През 2016г. свидетелят извършил оглед на сградата и установил, че се нуждае от цялостен ремонт на покрива, като необходимата сума за извършването му определил на сумата 2 700 лева и изготвил оферта. Свидетелят заявява, че е извършил ремонт в имот на ищеца в гр.К., за който не му се е издължил изцяло и останало да му дължи още 600 лева.

За правилното изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша заключение на вещо лице, което възприема изцяло като компетентно и безпристрастно дадено. От същото се установява, че действително е необходимо да се извършат ремонтни дейности на покрива на сградата и на вътрешното стълбище, като сумата, необходима за това, е в размер на 2 558 лева, в т.ч. за труд и материали.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл.3 от ЗУЕС, за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл.31, ал.1 и чл.32 от ЗС. Съгласно чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗС, общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, то тогава районният съд по искане на който и да е от съсобствениците решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ.

Съдебната администрация по чл.32, ал.2 от ЗС замества решението на мнозинството в случаите, когато то липсва или е вредно за вещта. Съдът намира за безспорно от събраните по делото доказателства, че ответниците в настоящия процес притежават повече от половината от общата вещ /2/3/ и образуват мнозинство за вземане на решения по ползването и управлението на общата вещ. Такова решение според съда е именно решението да извършват ремонти, за което се събраха неоспорими гласни доказателства. Същевременно се налага и извод, че взетите решения не са във вреда на общата вещ. Напротив – ответниците са полагали усилия, влагали са труд, ангажирали са строители за ремонтните работи и са плащали за същите, като дори са заплатили и припадащата се част на ищеца. Фактът, установен от вещото лице, че покривът се нуждае от ремонт, не сочи, че такъв не е извършван, защото съсобствениците не могат да образуват мнозинство. Напротив – ответниците са взели решение за извършване на ремонт и са предприели конкретни действия, а именно намерили са специалист – свид. Б., който е изготвил и конкретна оферта. Нещо повече – така взетите от мнозинството решения и предприети в тази връзка действия по използване и управлението на съсобствената вещ не сочат на извод, че са във вреда за общата вещ.

Предвид всичко изложено до тук, съдът намира, че ищецът не доказа претенцията си по основание, поради което счита, че не следва да решава въпроса относно използването и управлението на общата вещ, както и да взема мерки или назначава управител на същата. Категорично съдът намира, че ответниците правят необходимото като собственици на повече от половината от общата вещ за нейното съхраняване и използване по предназначение. Именно ищецът е този, който с поведението си е пречел да се извършат необходимите дейности по поддържането на сградата, като не е участвал по никакъв начин и дори не е заплатил и извършеното за поддръжката на сградата до момента.

Ето защо, предявения иск следва да се отхвърли, като на ответниците не следва да бъдат присъждани разноски, въпреки изхода на делото, тъй като няма направено искане в тази насока.

 

Водим от горното, съдът

 

 

                             Р   Е   Ш  И  :     

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.И.К., ЕГН **********,***, против Я.Т.К., ЕГН ********** и Д.М.Б., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС, а именно – съдът да реши въпроса за извършване ремонт на общите части на триетажна жилищна сграда с идентификатор № 77195.706.383.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 77195.706.383, с административен адрес – гр.Хасково, ул.*******, да вземе необходимите мерки и да назначи управител на общата вещ, като – НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                   СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.