Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                                                                     

  276 / 03.05.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария А.ова

Гражданско дело номер 2166 по описа за 2016 година; взе предвид следното:

 

Искът е за съдебна делба на съсобствен недвижим имот, с правно основание чл.34 от Закона за собствеността, предявен от К.Н.Ч. с ЕГН ********** ***; против А.Н.С. с ЕГН ********** ***; и Л.Н.Ц. с ЕГН ********** ***.

Производството е във фазата по допускане на делбата–по реда на чл.341 и сл.от ГПК.

Ищцата твърди, че с двамата ответника са наследниците на своите починали родители Н. И. С.,***, починал на 13.07.1994 г., и М.С.С., б.ж. на гр. Хасково, починала на 22.06.2007 г., придобили по време на брака си следните недвижими имоти:

1.            Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.722.166.1.23 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, ул. *******, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77195.722.166, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, площ по документ 71 кв.м.; при граници на същия етаж - 77195.722.166.1.22 и 77195.722.166.1.24, под обекта - 77195.722.166.1.9, 77195.722.166.1.8, 77195.722.166.1.7, 77195.722.166.1.17 и 77195.722.166.1.16; над обекта - 77195.722.166.1.28; ведно с прилежащите части – избено помещение при съседи Н.Н.С., коридор и Т.Н.С., таванско помещение при съседи А. и Б. К., коридор и Х.Х., както и с 2,999 % ид.части от общите части на блока и от отстъпеното право на строеж;

2.            Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.722.166.1.8 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, ул.*******, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.722.166, с предназначение – гараж в сграда, брой нива на обекта 1, площ по документ 22 кв.м.; при граници на същия етаж - 77195.722.166.1.7, 77195.722.166.1.17, 77195.722.166.1.16 и 77195.722.166.1.9; под обекта няма; над обекта - 77195.722.166.1.28; ведно с 0,559 % ид.части от общите части на блока и от отстъпеното право на строеж.

Тримата като низходящи на своите наследодатели притежавали по 1/3 ид.ч. от описаните имоти, останали им в наследство, които не можели да си поделят доброволно. Ето защо, ищцата предявява иска си, с искане - съдът да постанови решение, с което да допусне до делба описаните имоти при дялове от по 1/3 ид.ч. за всеки от съделителите, след което да продължи извършването на делбата до окончателното прекратяване на съсобствеността. В открито съдебно заседание ищцата се представлява от пълномощник, който поддържа предявения иск и иска уважаването му изцяло, като основателен и докозан.

Ответниците не представят отговори на исковата молба по чл.131 от ГПК в законоустановения едномесечен срок. Те депозират писмени молби по делото, в които признават изцяло предявения иск и заявяват готовност за постигане на спогодба. Ответникът заявява желанието си, при непостигане на спогодба, в първото по делото съдебно заседание след допускането на делбата – да мотивира и направи искане за възлагане на делбените имоти и за извършените в тях подобрения. В открито съдебно заседание ответниците не се явяват и не изпращат свои процесуални представители.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

          Като писмени доказателства по делото се представиха и приеха удостоверения за наследници изх. № 2074/17.05.2016 г. и изх. № 2002/12.05.2016 г., издадени от Община Хасково. Видно от тях, страните по делото са пълният кръг от наследниците по закон на своите родители Н. И. С.,***, починал на 13.07.1994 г., и М.С.С., б.ж. на гр. Хасково, починала на 22.06.2007 г. Не е спорно по делото, че приживе наследодателите им, през време на брака си, са придобили процесните недвижими имоти, за които са се снабдили и с нотариални актове за новопостроени имоти от член-кооператор на ЖСК - № 59 том II дело № 531/14.04.1983 г. и № 99 том II дело № 599/25.04.1983 г., двата на съдии при Хасковски народен съд. С първия акт двамата са признати за собственици на апартамент № 2 в новопостроения жилищен блок на ЖСК „XI-ти конгрес“ на ул. **** в гр. Хасково, състоящ се от две стаи и столова с кухненски бокс, на 71 кв.м. на първи етаж във вход „А“, при посочени съседи; както и таванско и избено помещения с посочени съседи, заедно с 2,999 на сто ид.ч. от общите части на блока и отстъпеното право на строеж в държавен парцел IV в кв.512 по плана на града, при граници – ул. ****“, ул. ****и ул. ****По силата на втория нотариален акт, наследодателите са признати за собственици на гараж № 7 в същия новопостроен жилищен блок, състоящ се от едно помещение от 22 кв.м. на приземен етаж, с посочени съседи; заедно с 0,559 на сто ид.ч. от общите части на блока и отстъпеното право на строеж в същия парцел. Тези имоти понастоящем се идентифицират, според представените схеми на самостоятелни обекти в сграда, съответно с № 15-243328 и с № 15-243340, двете от 19.05.2016 г., както следва:

1.            Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.722.166.1.23 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, ул. ****, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77195.722.166, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, площ по документ 71 кв.м.; при граници на същия етаж - 77195.722.166.1.22 и 77195.722.166.1.24, под обекта - 77195.722.166.1.9, 77195.722.166.1.8, 77195.722.166.1.7, 77195.722.166.1.17 и 77195.722.166.1.16; над обекта - 77195.722.166.1.28; ведно с прилежащите части – избено помещение, таванско помещение и с 2,999 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж;

2.            Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.722.166.1.8 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, ул. *******, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.722.166, с предназначение – гараж в сграда, брой нива на обекта 1, площ по документ 22 кв.м.; при граници на същия етаж - 77195.722.166.1.7, 77195.722.166.1.17, 77195.722.166.1.16 и 77195.722.166.1.9; под обекта няма; над обекта - 77195.722.166.1.23; ведно с 0,559 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

Относно актуалната данъчна оценка на делбените имоти, по делото се представи удостоверение по чл.264 ал.1 от ДОПК с изх. № ДО006490/21.10.2016 г. на Община Хасково.

           При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи по основателността на предявения иск:

Представените по делото доказателства по безспорен начин установяват, че страните по делото са съсобствениците на делбените вещи – процесните гореописани недвижими имоти – апартамент на 71 кв.м. с прилежащите части – избено помещение и таванско помещение, както и с 2,999 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; както и гараж на 22 кв.м. с 0,559 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; находящи се на адрес – гр. Хасково, ул. ******– за жилището на ет.1 във вх.Б ап.2, за гаража на приземен етаж. Съсобствеността им е възникнала от наследяване по закон, като квотите на съделителите се установят в претендираните в настоящия процес размери. Страните по делото са пълният кръг от наследниците по закон на своите родители, които приживе са били собственици на делбените имоти. По правилото на чл.5 ал.1 от Закона за наследството, приложимо в настоящия случай, децата на починалия наследяват по равни части. Ето защо, всеки от тримата съделители притежава по 1/3 ид.част от двата делбени имота.

Така по категоричен начин се установиха собственическите права на страните по делото, както и квотите, при които те съществуват. Поради гореизложеното, предявеният иск се явява основателен така, както е предявен, при което следва да се уважи изцяло. По безспорен начин е установено наличието на съсобственост между страните, както и това, че те са пълният кръг от лица, които следва да участвуват в делбата на процесните недвижими имоти. Не се установяват пречки за допустимостта на делбата от рода на несъвместимостта й с естеството и предназначението на вещта. И тъй като, всички съсобственици искат прекратяване на съсобствеността върху общите вещи, то делба на същите следва да бъде допусната при посочените по-горе квоти.

Мотивиран така и на основание чл.344 ал.1 изр.І от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.Н.Ч. с ЕГН ********** ***; А.Н.С. с ЕГН ********** ***; и Л.Н.Ц. с ЕГН ********** ***; на следните техни съсобствени недвижими имоти:

1.            Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.722.166.1.23 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, ул. *******, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77195.722.166, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, площ по документ 71 кв.м.; при граници на същия етаж - 77195.722.166.1.22 и 77195.722.166.1.24, под обекта - 77195.722.166.1.9, 77195.722.166.1.8, 77195.722.166.1.7, 77195.722.166.1.17 и 77195.722.166.1.16; над обекта - 77195.722.166.1.28; ведно с прилежащите части – избено помещение, таванско помещение и с 2,999 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; и

2.           Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.722.166.1.8 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, ул. *******, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.722.166, с предназначение – гараж в сграда, брой нива на обекта 1, площ по документ 22 кв.м.; при граници на същия етаж - 77195.722.166.1.7, 77195.722.166.1.17, 77195.722.166.1.16 и 77195.722.166.1.9; под обекта няма; над обекта - 77195.722.166.1.23; ведно с 0,559 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; при квоти от по 1/3 ид.ч. за всеки от тримата.

Назначава съдебно - техническа експертиза, която да се извърши от вещото лице Веселинка Лозева Русева - Ангелова, което след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на имотите, да даде заключение за поделяемостта на допуснатите до делба недвижими имоти и тяхната действителна пазарна цена, при възнаграждение в размер на общо 300 лева, платими по сметка на ХРС, поравно от съделителите.

          Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете.

 

          Вярно с оригинала!

 

          Секретар: Д.С.