Р Е Ш Е Н И Е № 306

19.05.2017г.,гр.Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Хасковския  районен  съд                    Трети граждански състав 

на осемнадесети април през две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                Съдия: Нели Иванова

секретар Веселина Красева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 2862 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е делбено и е във фазата по предявени претенции по сметки между съделителите и извършване на делбата.

С Решение №420/24.06.2016г., постановено по гр.д.№2862/2015г. на Районен съд-Хасково, е допусната съдебна делба между П.Н.К. с ЕГН:**********, М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:**********, на следния техен съсобствен недвижим имот, придобит по силата на наследяването : УПИ I-534 в квартал 67, находящ се в с.Узунджово, общ.Хасково, по действащия кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със заповед №56/1997г., с площ 1300кв.м., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 78кв.м. и навес със застроена площ 68кв.м., при граници на имота: от две страни улици, УПИ II-533 и УПИ XVI-535, при квоти: 3/6 ид.ч. за ищцата и по 1/6 ид.ч. за всеки от тримата ответници.   

В срока по чл.346 от ГПК съделителите М.Р.Н., М.Н.Н. и А.Н.Н. са предявили против съделителката П.Н.К. иск за сумата от 17211,50лв., представляваща размера на припадащата се ½ ид.ч. от общата увеличена стойност на делбения недвижим имот, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане, както и направените разноски. Твърдят, че са добросъвестни владелци на делбения имот, поради което съгласно чл.72 от ЗС имали право да получат увеличената му стойност в резултат на извършените подобрения. Вещото лице определило тази увеличена стойност на 11811лв., която не била оспорена от другата страна. Искането за приспадане на ДДС се явявало неоснователно, защото било установено по безспорен начин, че строителните материали са закупувани от фирми регистрирани по ДДС и заплатената стойност включвала ДДС. Следователно когато се искало то да бъде намалено, означавало другата страна да се обогати с тази сума за сметка на обедняването на съделителите, извършили подобренията. Освен това към сумата за подобрения следвало да се прибави и труда, с който физическите лица са извършили СМР-та и който труд не бил оценен от вещото лице. По показанията на свидетелите, извършили тези дейности тази сума била около 5000лв. Относно извършването на делбата съделителите М.Р.Н., М.Н.Н. и А.Н.Н. напълно отговаряли на изискванията на чл.349 ал.2 от ГПК, а именно живели с общия наследодател в имота преди неговата смърт, приложена била декларация, че не притежават друго жилище. Съгласно изискванията на чл.349 от ГПК, имотът следвало да бъде възложен на тях. Вещите лица дали категоричен и окончателен отговор, че имота не може да бъде поделяем, тъй като има неравностойност по отношение на жилищната сграда и незастроен парцел. Съгласно заключението на тройната експертиза, имота бил неподеляем и като такъв ответниците правят искане да им бъде възложен. Прави се искане за евентуално прихващане на суми, които двете страни си дължат до размера на по-малката.   

Ответницата по претенциите по сметки и ищца в делбеното производство оспорва претенцията по основание и размер. Стойността от 17211,50лв. била категорично опровергана от заключението на вещото лице, което се приело без възражения от предявилите претенцията по сметки. Според вещото лице, подобренията реално увеличавали стойността на имота с 11811лв. Също така от тази сума трябвало да се изключи сумата от 839лв., която била за тези четири подобрения, оценени от вещото лице без да са предмет на предявената претенция по сметки, като оставали 10972лв. От тази сума следвало да се приспаднат 30%, които били завишаване на стойността с 20% ДДС и 10% печалба, която се включвала, когато строителната дейност се извършва чрез фирми регистрирани по ДДС. В случая станало ясно, че голямата част от тези подобрения са правени с личния труд на един от съделителите, с ползване на частни лица, които нямали нито фирми, нито били регистрирани по ДДС, така че нямало основание в тази цена да влизат тези 30%. След приспадане и на тази стойност, като краен резултат оставала сумата от 7680,40лв. или ½ от която се дължала на съделителите, предявили претенции по сметки, в размер на 3840,20лв. Според ответницата по претенциите по сметки, вместо за 17211лв. иска следвало да бъде уважен за сумата от 3840,20лв., а в останалата част да се отхвърли като недоказан и неоснователен. Относно извършването на делбата ищцата заявява, че иска заплащане на нейния дял в пари и няма реална претенция за имота. Намира имота за поделяем, макар и в единия дял да влиза само сградния фонд, а другия да остава незастроен. Счита, че има два възможни варианта за имота – изнасянето на публична продан или възлагането на ответниците, в каквато посока имат направено искане в първото съдебно заседание. При определяне стойността на имота следвало да се вземе предвид заключението на тройната експертиза, която давала по-висока цена. Тази цена от 37465лв. трябвало да се увеличи със стойността на тоалетните. Не трябвало да се взема предвид това, че двете тоалетни не били нанесени в нотариалния акт и в кадастралната карта, тъй като съществували реално на място, трайно прикрепени били към терена и след като можели да бъдат предмет на претенция по сметки, нямало как тяхната стойност да я няма в общата пазарна цена на имота.Освен това до делба можели да се допускат и незаконни обекти. В случай, че тяхната стойност не се включи в общата цена на делбения имот, следвало да бъдат изключени и от претенциите по сметки, защото щяло да се окаже, че ищцата не се е облагодетелствала от подобрения, които не влизат в общата пазарна цена на имота.    

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

За изясняване на делото от фактическа страна по искане на страните съдът назначи и изслуша еднолична и тройна съдебно-технически експертизи, чиито заключения приема като компетентно и обективно дадени. В заключението на вещото лице Е.А.С. е визирано, че пазарната стойност на делбения имот възлиза на сумата от 35510лв. Според вещото лице, допуснатия до делба имот е неподеляем, съгласно изискванията на ЗУТ съобразно квотите на страните.

От своя страна тройната съдебно-техническа експертиза дава пазарна стойност на делбения имот от 37465лв. Становището на вещите лица от тройната експертиза също е в насока, че делбения имот е неподеляем.

В депозираното заключение относно претенциите по сметки вещото лице С. заявява, че стойността на делбения имот се увеличава след извършените подобрения в същия със сумата от 11811лв.

От показанията на разпитаните по делото свидетели А. С. А., В. П. М. и Д. Н. Р. се установява, че съделителят А.Н.Н. със собствен труд е направил много от подобренията в делбения имот, а за останалите също със свои средства е закупувал материали и заплащал на строители да извършат необходимите СМР-та. 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи: 

Между страните не съществува спор, че съделителите М.Р.Н., М.Н.Н. и А.Н.Н. обитават делбения имот, където живеят и се грижат за неговото запазване и увеличаване на стойността му. Свидетелите също са категорични в своите показания, че А.Н. както сам, така и с помощта на строители е направил редица подобрения на жилищната сграда и дворното място в делбения имот. В този смисъл съдът намира за доказана по основание претенцията по сметки на съделителите Н.. Същата несъмнено намира своето правно основание в чл.30 ал.3 от ЗС, която законова разпоредба гласи, че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. В случая по безспорен начин се установява наличието на съсобственост върху делбения имот между страните по делото, както и извършването на ремонти по същия, поради което така заявената претенция по сметки е допустима, разгледана по същество, същата се явява частично основателна. От една страна съдът кредитира заключението на вещото лице С., в което се сочи, че стойността на делбения имот се е увеличила със сумата от 11811лв. Доколкото обаче в тази сума е включена стойността и на подобрения, които ищците по претенциите по сметки не са претендирали, а именно настилката на двора в размер на 576лв., чешмата в кухнята – 100лв., фаянса в кухнята – 105лв. и чешмата на двора – 58лв., съдът счита, че тези суми следва да се изключат от общата стойност, с която се увеличава тази на делбения имот. В противен случай ще се стигне до присъждане на нещо, което не е поискано от страната /свръхпетитум/. Съдът намира за неоснователно възражението на ищцата П.К., че от общата стойност на сумата, с която се е увеличила стойността на делбения имот следва да се намалят 30%, тъй като съделителят Н. сам правил подобренията или с помощта на работници, които не били регистрирани по ДДС и не им се следвала и печалба. От една страна това, че съделителят сам е направил част от подобренията и е вложил за това своя труд и време не означава, че не му се дължи заплащане на труда. От друга страна категорично в своите показания св.А. заяви, че е получил заплащане на труда си и този на наетите от самия него работници при извършване на описаните ремонтни дейности в процесния имот. Наред с това следва да се има предвид, че закупувайки материалите за извършване на ремонтите А.Н. е заплащал и съответните 20% ДДС, а заплащайки труда на строителите, били те регистрирани или не по ДДС е заплащал и съответната печалба. Все пак в своето заключение вещото лице остойностява реално съществуващи в делбения имот подобрения, които са извършени било от съделителя, било от наети от него хора, на които е заплатил положения труд, поради което несъмнено в стойността на подобрения следва да бъде включена тази стойност. Ето защо, съдът приема, че стойността на делбения имот се е увеличила със сумата от 10972лв. /11811лв. – 839лв./. При тези данни по делото съдът намира за основателна и доказана претенцията по сметки за сумата от 5486лв., представляваща половината от горепосоченото увеличение на стойността на делбения имот от 10972лв., до който размер следва да се уважи, а в останалата част до пълния предявен размер от 17211,50лв. следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана.   

По отношение на извършването на делбата на допуснатия до такава имот, съдът намира за основателно направеното искане от ответниците за възлагане на имота. На първо място това искане е допустимо, тъй като е направено от надлежна страна в предвидения за това преклузивен срок. На следващо място същото се явява и основателно, тъй като са налице предпоставките на чл.349 ал.2 от ГПК. Не съществува спор между страните, че към момента на откриване на наследството именно ответниците са живели в процесния недвижим имот. Не се спори също така, че те не притежават друг жилищен имот. Ето защо, съдът приема, че са налице законовите предпоставки за възлагане на делбения имот на съделителите Н.. Преди всичко предпоставките за прилагане на този способ са допуснатия до делба имот да е неподеляем, както и същият да е жилище, което е единствено за направилия искане за възлагане. Освен тези предпоставки следва съделителят направил искане за възлагане да е живял в жилището при откриване на наследството. В настоящия случай съделителите са четирима, но ответниците правят искане за възлагане на имота в техен общ дял, при което имат равни права с ищцата или може да се приеме, че са с равни квоти /½ ид. за ищцата и ½ ид.ч. за ответниците/, а допуснатия до делба имот е един. Не съществува спор между страните, че ответниците живеят в делбения имот, както и че не притежават друго жилище. Този имот, според заключенията на вещите лица, е неподеляем съобразно квотите на страните. Налице са законовите предпоставки за неговото възлагане в общ дял на ответниците. Искането в тази насока е направено в първото по делото съдебно заседание след влизане в сила на решението, с което е допусната делбата. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че са налице всички законови изисквания за възлагане на неподеляемия жилищен имот, допуснат до делба в дял на ответниците. Относно пазарната оценка на имота съдът кредитира заключението на тройната експертиза, като счита, че към посочената от вещите лица стойност от 37465лв. следва да се прибави и стойността на външните тоалетни и баня или още общо 3952лв. Независимо, че тези допълнително изградени в имота тоалетни и баня не са нанесени нито в документа за собственост, нито в кадастралната карта същите са част от делбения имот, тъй като се намират в дворното място, допуснато до делба и несъмнено увеличават неговата стойност. Ето защо, съдът приема като справедлива пазарна стойност на делбения имот сумата от 41417лв. С оглед уважаване на искането за възлагане на имота за уравняване на дяловете на съделителите, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата сумата от 20708,50лв.

Съдът намира за основателно възражението на ищцовата страна, че едва в хода на устните състезания не могат да се правят искания за прихващане, тъй като същите следва да се заявят преди това, да се изслушат становищата на страните и евентуално да се събират доказателства в тази насока. Ето защо, не следва да се произнася по направеното едва в хода на устните състезания искане за прихващане, още повече, че такова може да се направи и в изпълнителния процес, в случай че са налице необходимите за това законови предпоставки.

Съобразно стойността на дела си страните ще следва да бъдат осъдени да заплатят и съответната държавна такса по сметка на Районен съд-Хасково.

В същото време в производството по сметки следва да се присъдят и направените от съделителите Н. разноски, а именно сумата от 430,30лв., съобразно уважената част от исковата претенция. От своя страна предявилите претенцията по сметки следва да заплатят държавна такса върху отхвърления размер на претенцията или сумата от 469,02лв.  

Мотивиран от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 

                 ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ  на М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:********** следния недвижим имот : УПИ I-534 в квартал 67, находящ се в с.Узунджово, общ.Хасково, по действащия кадастрален и регулационен план на селото, одобрен със заповед №56/1997г., с площ 1300кв.м., ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена площ 78кв.м. и навес със застроена площ 68кв.м., при граници на имота: от две страни улици, УПИ II-533 и УПИ XVI-535, на стойност 41417лв.

             ОСЪЖДА М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:********** да заплатят на П.Н.К. с ЕГН:********** сумата общо от 20708,50лв. за уравняване на дяловете им в съсобствеността /или всеки от тримата по 6902,83лв./.

             ОСЪЖДА  П.Н.К. с ЕГН:********** да заплати на М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:********** сумата общо от 5486лв. /или на всеки от тримата по 1828,67лв./, представляваща половината от увеличената стойност на делбения имот от 10972лв., а в останалата част до пълния предявен размер от 17211,50лв. иска като неоснователен ОТХВЪРЛЯ.

               ОСЪЖДА П.Н.К. с ЕГН:********** да заплати на М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:********** направените в производството по сметки разноски общо в размер на 430,30лв., съобразно уважената част от иска.

               ОСЪЖДА П.Н.К. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд Хасково държавна такса върху стойността на дела си в размер на 828,34лв.

     ОСЪЖДА М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:********** да заплатят по сметка на Районен съд Хасково държавна такса върху стойността на дела си в размер общо на 828,34лв.

      ОСЪЖДА М.Р.Н. с ЕГН:**********, М.Н.Н. с ЕГН:********** и А.Н.Н. с ЕГН:********** да заплатят по сметка на Районен съд Хасково държавна такса върху отхвърления размер на претенцията по сметки в размер общо на 469,02лв.

     Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                    Съдия: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:В.К.