Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 320/26.05.2017година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                       Трети граждански състав

на двадесет и шести май през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                   Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 2837 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

               Производството е по реда на чл.250 от ГПК.

               Образувано е по повод постъпилата молба от адв.Лиляна Сарова като пълномощник на ответника Е.М.Р., в която се иска допълване на решението, постановено по настоящото дело, като съдът се произнесе и по отношение на този съделител. В молбата се твърди, че с определение от 28.11.2016г. Е.М.Р. е конституиран в качеството на ответник, но в решението липсва произнасяне по отношение на него.

               Ответниците по молбата за допълване на решение не депозират отговор в законовия срок.

               Съдът като прецени молбата, с оглед събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

      С определение от 28.11.2016г. в качеството на ответник е конституиран Е.М.Р.. С решение №193/22.03.2017г., постановено по гр.д.№2837/2015г. по описа на Районен съд-Хасково, е обявен за нищожен поради липса на съгласие, на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД, договор за доброволна делба от 21.06.2007г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353 по отношение на дял 2-ри относно поземлен имот с идентификатор *********по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, като е допусната съдебна делба между Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***; Н.М.Р. с ЕГН:********** ***; Д.А.Р. с ЕГН:********** ***; М.А.Р. с ЕГН:********** ***; Д. Р.Ш. с ЕГН:********** ***; Р.Я.С. с ЕГН:********** ***; С.Я.С. с ЕГН:********** ***; Р.И.И. с ЕГН:********** ***; С.Х.К. с ЕГН:********** ***; В.И.М. с ЕГН:********** ***; Ф.М.М. с ЕГН:********** ***, и К.Б.Б. с ЕГН:********** ***, на следния техен съсобствен недвижим имот, придобит по силата на наследяване, дарение и покупко-продажба : поземлен имот с идентификатор *********по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с адрес на имота гр.Хасково, местност „*********“, с площ от 2334кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план 022030, при квоти: Н.М.Р. – 1/8 ид.ч.; Д.А.Р. – 1/16 ид.ч.; М.А.Р. – 1/16 ид.ч.; Д. Р.Ш. – 1/24 ид.ч.; Р.Я.С. – 1/24 ид.ч.; С.Я.С. – 1/24 ид.ч.; Р.И.И. – 1/8 ид.ч.; С.Х.К. – 1/8 ид.ч.; В.И.М. – 1/8 ид.ч.; Ф.М.М. – 1/8 ид.ч.; К.Б.Б. – 1/16 ид.ч.; Ф.Б.М. – 1/16 ид.ч. От самото решение е видно, че липсва произнасяне по отношение на съделителя Е.М.Р., поради коетосъдът намира молбата за допълване на решението за основателна и счита, че следва да се уважи. Несъмнено от събраните по делото доказателства се установи, че съделителката Н.М.Р. е придобила своята идеална част от делбения имот по време на брака си с Е.М.Р., поради което следва извода, че последният притежава в СИО със своята съпруга 1/8 ид.ч. от делбения имот.   

               Мотивиран така, съдът

               Р    Е    Ш    И    :

 

               ДОПЪЛВА решение №193/22.03.2017г., постановено по гр.д.№2837/2015г. по описа на Районен съд-Хасково, като

                   Допуска  извършването на съдебна делба на описания в решението имот между изброените съделители и Е.М.Р. с ЕГН:********** ***, при квоти: 1/8 ид.ч. за Е.М.Р. и Н.М.Р. в режим на СИО.

               Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването на страните.

 

 

                                                                 Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретср: В.А.