ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 665

30.05.2017г.

 

            Съдът, като взе предвид изложеното от молителя в ИМ, разпоредбите на чл.5 т.4 от КМЧП относно компетентността на българските съдилища, намира, че настоящият иск за установяване на факти не е подсъден на българските съдилища и следва производството да бъде прекратено пред настоящия състав. На първо место лицето е починало извън страната, като към този момент е имало и обичайно местопребиваване в чужда държава. В тези случаи нито административните органи, нито съдилищата са компетентни да се произнесат.

Водим от горното и на основание чл. 130 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Прекратява производството по гр.д. 1234/2017г. по описа на РС – Хасково на основание чл. 130 от ГПК вр. с чл. 5 т. 4 от КМЧП.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до молителя.

 

Районен съдия : /п/ не се чете

 

                                   В. Панайотов

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.