ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

599/12.05.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на дванадесети май две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гр. д. № 1107 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от О.М.Р. за присъждане на сумата от 20 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди поради лошите условия в следствения арест в гр. Свиленград и осъществен тормоз от служителите там.

След като взе предвид данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Съгласно т. 8 на Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и на Първа и Втора колегии на ВАС, делата по искове за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на органите по изпълнение на наказанията при и по повод изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или задържане с мярка за неотклонение задържане под стража са подсъдни на административните съдилища. За вреди, причинени на граждани от мярка за неотклонение, държавата би отговаряла в хипотезата на чл. 2 ЗОДОВ само, ако вредите са настъпили в резултат на дейността на правозащитните органи, каквато не е настоящата хипотеза. При това положение и съобразно разпоредбите на чл. 1, ал. 2, вр. с чл. 7, ал. 1 ЗОДОВ следва да се приеме, че в случая компетентен да разгледа и да се произнесе по жалбата е Административен съд – Хасково.

Предвид изложеното и на основание чл. 118, ал. 1 и ал. 2 ГПК настоящото дело следва да бъде прекратено пред Районен съд - Хасково и изпратено за разглеждане по подсъдност на надлежния съд.

Мотивиран от горното, съдът  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1109/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Хасково.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                                           

            СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.