О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

626/19.05.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав 

на деветнадесети май две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1708 по описа за 2016 г. на Районен съд-Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от И.Д.И. с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС, вр. с чл. 69, ал. 1 ЗН за делба на подробно описан недвижим имот.

Съобщението до ответника М.Д.С. е залепено на неговия постоянен и настоящ адрес, но той не се е явил в срок да получи съдебните книжа по делото. Така е била спазена процедурата по чл. 47, ал. 1 – ал. 5 ГПК и са били налице предпоставките на чл. 47, ал. 6 от с.з., поради което съобщението е приложено към делото и е следвало да му бъде назначен особен представител - адвокат на разноски на ищеца.

Ето защо с разпореждане от 10.03.2017 г. производството по делото е оставено без движение и е указано на ищеца, че в едноседмичен срок следва да внесе по сметка на РС-Хасково сумата от 600 лв., представляваща възнаграждение за особен представител на ответника, както и че при неизпълнение в срок то ще бъде прекратено.

От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това му е връчено редовно, на основание чл. 41, ал. 2 ГПК, на посочения съдебен адрес на 05.05.2017 г.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 12.05.2017 г. /присъствен ден/, но и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени, като не е поискано продължаване на срока.

Следва да се има предвид, че неизпълнението на дадените по реда на чл. 129, ал. 2 и ал. 4, вр. чл. 47, ал. 6 ГПК указания за внасяне на дължимата сума за възнаграждение за особен представител на ответника представлява основание за връщане на исковата молба, респ. за прекратяване производството по делото. Това е така, защото внасянето й представлява по съществото си предпоставка за движението на делото и за да се даде ход на производството е необходимо да са спазени разпоредбите на чл. 47, ал. 1-6 ГПК, т.е. ищецът следва да осигури средства за дължимото възнаграждение за особен представител на ответника. Без да я внесе, съдът не може да го назначи, доколкото процесуалният закон изрично е вменил това задължение на ищеца, който е инициатор на процеса и заинтересован от неговото развитие. В този смисъл е и формиралата се съдебна практика – Определение № 258 от 29.04.2011 г. по ч. гр. д. № 121/2011 г. на ВКС, IV г. о. и Определение № 211 от 01.04.2013 г. по ч. гр. д. № 11/2013 г. на ВКС, IV г. о. 

Предвид изложеното съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1708/2016 г. по описа на Районен съд-Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

                                                                           

 

 СЪДИЯ: /п/ не се чете.

                                                                                                                          

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.