П Р О Т О К О Л

                                                 

03.05.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                               VII-ми Граждански състав                                           

На трети май                                                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                    Председател:              ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ

                                                       Съдебни заседатели:            

                                                                           Членове: 

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:……………………..

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Ч. гр. д. № 818 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ по гр. д. № 17157/2016 г. на СРС С.Н.Н., редовно уведомен от съдебно заседание на 23.03.2017 г. по гр. д. № 17157/2016 г. на СРС, се явява лично и с адв. Ванкова, упълномощена по гр. д. № 17157/2016 г. на СРС.

ОТВЕТНИКЪТ по гр. д. № 17157/2016 г. на СРС ЗАД "ОЗК застраховане" АД, редовно уведомен от съдебно заседание на 23.03.2017 г. по гр. д. № 17157/2016 г. на СРС, не изпраща представител. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Л.В., редовно призован, се явява лично.

По хода на делото:

АДВ. ВАНКОВА – Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото като

О П Р Е Д Е Л И:  

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. ВАНКОВА – Нямам искания преди изслушване на вещото лице.

Пристъпи се към снемане самоличността и изслушване заключението на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Л.В. – ** г., *******, без родство със страните по делото. Предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

Представил съм писмено заключение, което поддържам. Допуснал съм две правописни грешки. На стр. 5, първи абзац след изречение "А фактури № 50 и № 51 от 2015 г. и 2016 г. са за пшеница, произведена през 2015 г.", като "и 2016 г." отпада. В следващо изречение вместо 5 000 кг, следва да се чете 50 000 кг. По въпрос № 9 от ответника съм дал отговор на стр. 4, че градушката не е повредила кореновата система. Едно растение се храни чрез корените, а листата чрез фотосинтезата преработват хранителните вещества. Повреди ли се стъблото, автоматически се нарушава храненето на сами клас, а това дава отражение на зърното, а оттам и на добива. Тоест добивът ще е по-малко. Гъстотата може да си е същата, но ако стъблото се пречупи дава отражение. На въпрос № 11, за да дам отговор, се наложи да отида в лабораторията в мелницата и да поискам през 2015 г., когато ищецът е предавал житото да видя какво е съдържанието на глутена и на другите хранителни вещества, които се изискват и които са пряко свързани с хлебопекарните качества на самата пшеница. Изисках и взех протоколи за 2015 г. и за началото на 2016 г. Имам ги и двата протокола, но не съм ги приложил към заключението. Моля същите да се приложат официално към заключението. Отдолу съм писал кое какво означава. Най-общо казано са в норма. Този сорт не само е добивен, но е и качествен. Той не иска никакви добавъчни засилващи свойства на хлебопекарните качества. Той е в норма във всяко едно отношение – и в глутена, и във водата, и в хектолитрово число и за всичко е в нормата. На въпрос № 12 относно уврежданията, които са настъпили казвам, че показател за увредена и запазена пшеница е средният добив за 2015 г., сравнен с този през 2014 г. и 2016 г. Цифри не съм посочвал. За да стане ясно, аз се опитах да направя един анализ и да преценя доколко и каква е щетата на ищеца. Събитието е станало в 2015 г., а сега сме 2017 г. Не съм видял нивата на место. Направих анализ – при положение, че се спазват всички изисквания за отглеждане на дадена култура, да стигна до извода каква е щетата от самата градушка. Проверих цялата документация от 2014 г. и 2016 г., т.е. една година преди и една година след събитието. При тази проверка установих, че ищецът е спазил всички агротехнически изисквания за гледане на тази култура – първо вложеният хранителния субстрат, който е необходим за наторяване, подхранване и т.н. Проверих и всички разходни норми. Проверих торовете, които е използвал през този период. Стигнах до там, че проверих и горивото, което е използвал за техниките дали отговаря на норматива. И след като констатирах, че всичко е направил, както са изискванията, ми направи впечатление, че средният добив за 2015 г. 142 кг, което е много ниско. По принцип още от времето, когато съществуваха кооперациите, в тези райони, поради факта, че теренът е хълмист, преобладава кафявата почва, с по-плитък хумусен хоризонт, там много високи добиви не могат да се очакват според сортовите възможности на "Енола". Ако този сорт се отглежда в Добруджа може да стигне и до 600 кг. Но обикновено този сорт в този район дава между 240 до 270 кг. при това положение ми направи впечатление, че при него е получен един добив със 102.5 кг по-малко от средния добив, който е получавал за предходната и за следващата година. Средният добив през 2014 г. е бил 234 кг., а през 2016 г. – 255 кг. Или средното количество е 244.5 кг. Започнах да правя сметките. Ако се съди, че застрахователната компания прави на 1000 дка застраховка, а той е гледал 1620 дка. Излиза така, че от 1000 дка той е изкарал 142 000 кг. От останали 620 дка по среден добив 244.5 кг той трябва да изкара 151 590 кг или общо 293590 кг, т.е. среден добив, който трябва да много по-голям отколкото той е получил. Крайният извод, до който достигнах е, че повредата от градушката не е 23%, както са изчислили застрахователите, а излиза към 32.23% - много повече. Представил съм справка-декларация, но моля да ми се изплати възнаграждение от 300 лева съобразно внесения депозит.

АДВ. ВАНКОВА – Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението, ведно с приложените два протокола в днешно съдебно заседание.

Съдът намира, че заключението на вещото лице следва да бъде прието, като се приемат като неразделна част от същото и представените в днешно съдебно заседание от вещото лице протокола. Следва на вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит от 300 лева, с оглед становището на същото.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:  

ПРИЕМА като неразделна част от заключението на вещото лице С.Л.В. по назначената съдебно-агротехническа експертиза представените в днешно съдебно заседание от вещото лице протокол за резултати от анализ на пшеница, получена в "Димитър Пилев" ООД, с. Конуш на 12.02.2016 г. и протокол за резултати от анализ на пшеница, получена в "Димитър Пилев" ООД, с. Конуш на 26.11.2015 г.

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Л.В. по назначената съдебно-агротехническа експертиза. На същото да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит от 300 лева. Да се издаде РКО.

Вещото лице се освободи от залата.

АДВ. ВАНКОВА – Нямам искания, с оглед характера на делото.

С оглед на приетото заключение съдът намира, че следва да бъде приключено ч. гр. д. № 818/2017 г. по описа на РС – Хасково, като препис от протокола и заключението на вещото лице, ведно с приетите днес към същото приложения се изпрати по цитираното гр. д. № 17157/2016 г. по описа на СРС.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 535

ПРИКЛЮЧВА  производството по ч. гр. д. № 818/2017 г. по описа на РС – Хасково.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола от днешното съдебно заседание и заключението на вещото лице, ведно с приетите днес към същото приложения за прилагане по цитираното гр. д. № 17157/2016 г. по описа на СРС.

Заседанието приключи в 14.22 ч.

Протоколът се изготви на 03.05.2017 г.

 

 

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.