ОПРЕДЕЛЕНИЕ №616

 17.05.2017г.

 

            Съдът, като взе предвид възражението за подсъдност направено от ответника, намира същото за основателно. Същото е направено в определения от законодателя срок /видно от входящ номер и пощенско клеймо/ и е допустимо и следва да се уважи по следните доводи, изложени и в отговора. Общото правило на чл. 108 от ГПК посочва, че искът се подава по управление или седалище на ЮЛ. Видно от ИМ, отговора и справка в ТР, същия се намира в гр. София. Поради изложеното следва да се уважи направеното възражение и делото да бъде изпратено по подсъдност в РС – гр. София.

            Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 119 ал. 3 от ГПК производството по гр. Дело № 784/17г. по описа на Районeн съд – Хасково, като изпраща делото по подсъдност на Районен съд – гр. София.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

           

 

Районен съдия : /п/ не се чете.

 

                        Вярно с оригинала!

 

                        Секретар: Д.С.