ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 635/22.05.2017 година, гр.Хасково

 

Хасковският районен съд                       Трети граждански състав         

на двадесет и втори май през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                 Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 748 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.405 ал.1 от КЗ и чл.86 от ЗЗД. В депозирания в срока по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба вх.рег.№12451/19.05.2017г., ответникът прави възражение за местна неподсъдност на делото на Районен съд-Хасково. 

Имайки предвид, че възражението за неподсъдност е направено в предвидения в чл.119 ал.3 от ГПК срок от надлежна страна, съдът намира същото за допустимо. Разгледано по същество възражението се явява и основателно, поради което следва да бъде уважено. Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК иска се предявява пред съда, в района на който се намира постоянния адрес или седалището на ответника. В самата искова молба ищецът е посочил изрично, че адреса, на който следва да бъде призовано ответното дружество се намира в гр.София, а това се установява и от представената справка от ТР. Ето защо, съдът намира възражението за неподсъдност на делото на РС-Хасково за основателно, поради което счита, че следва да се уважи. 

С оглед гореизложените съображения съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото и същото се изпрати по подсъдност на СРС, който е компетентен да разгледа спора между страните, поради което     

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№748/2017г. по описа на Районен съд-Хасково.

         Изпраща делото по подсъдност на СРС.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                   

                                                         

                                                        Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.